Hur kan semistrukturerade bedömningssamtal främja remission för patient med schizofreni?
- Case managers uppfattning
Hur kan semistrukturerade bedömningssamtal främja remission för patient med schizofreni?
- Case managers uppfattning

Project number : 248381
Created by: Maivor Olsson-Tall, 2018-05-15
Last revised by: Maivor Olsson-Tall, 2018-06-25
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

För att förbättra hälsotillståndet och funktionsförmågan hos patienter med schizofreni krävs inte bara medicinsk behandling, utan också riktade individuella stödinsatser som förbättrar funktionsförmågan. När symtomen är av sådan grad att funktionen inte påverkas anses remission vara uppnådd. Studier visar att antalet patienter med remission kan öka. Vad, förutom läkemedel, gör skillnad för en patient med schizofreni?
Denna studie syftar till att undersöka Case Managers (CM) uppfattningar om vad i deras arbete som kan främja remission för patienter med schizofreni.
Datainsamlingen utgår ifrån ett t urval med CM som har erfarenhet av arbete med patienter med schizofreni och av intern samverkan i team vid öppen psykiatrisk vård. Semistrukturerade intervjuer genomföras med cirka 16 informanter från både tätort och glesbygd.
Resultatet förväntas beskriva CM:s arbetssätt och den samverkan inom teamet som främjar att patienten uppnår remission.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: För att förbättra hälsotillståndet och funktionsförmågan hos patienter med schizofreni krävs inte bara medicinsk behandling, utan också riktade individuella stödinsatser som förbättrar funktionsförmågan. När symtomen är av sådan grad att funktionen inte påverkas anses remission vara uppnådd. Studier visar att antalet patienter med remission kan öka. Vad, förutom läkemedel, gör skillnad för en patient med schizofreni?
Syfte: Denna studie syftar till att undersöka Case Managers (CM) uppfattningar om vad i deras arbete som kan främja remission för patienter med schizofreni.
Metod: Datainsamlingen utgår ifrån ett strategiskt urval med CM som har erfarenhet av arbete med patienter med schizofreni och av intern samverkan i team vid öppen psykiatrisk vård. Semistrukturerade intervjuer genomföras med cirka 16 informanter från både tätort och glesbygd.
Resultat: Resultatet förväntas beskriva CM:s arbetssätt och den samverkan inom teamet som främjar att patienten uppnår remission.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Schizophrenia
A severe emotional disorder of psychotic depth characteristically marked by a retreat from reality with delusion formation, hallucinations, emotional disharmony, and regressive behavior.
Interview
Work consisting of a conversation with an individual regarding his or her background and other personal and professional details, opinions on specific subjects posed by the interviewer, etc.
Mental Health Services
Organized services to provide mental health care.
Psychiatric Status Rating Scales
Standardized procedures utilizing rating scales or interview schedules carried out by health personnel for evaluating the degree of mental illness.
Adult
A person having attained full growth or maturity. Adults are of 19 through 44 years of age.
Caregivers
Persons who provide care to those who need supervision or assistance in illness or disability. They may provide the care in the home, in a hospital, or in an institution. Although caregivers include trained medical, nursing, and other health personnel, the concept also refers to parents, spouses, or other family members, friends, members of the clergy, teachers, social workers, fellow patients, etc.
Mentally Ill Persons
Persons with psychiatric illnesses or diseases, particularly psychotic and severe mood disorders.
Faculty, Nursing
The teaching staff and members of the administrative staff having academic rank in a nursing school.
Nurse Clinicians
Registered nurses who hold Master's degrees in nursing with an emphasis in clinical nursing and who function independently in coordinating plans for patient care.
Outpatients
Persons who receive ambulatory care at an outpatient department or clinic without room and board being provided.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - NU-sjukvården NÄL workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Eric Carlström
MGA/Östra sjukhuset Sahlgrenska universitetssjukhus och Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet
Bertil Marklund
FoUU centrum, primärvård Fyrbodal
Sven Kylén
FoU primärvård Fyrbodal
Siv Bäck-Pettersson
FoU primärvård Fyrbodal

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Rekrytering/datainsamling pågår

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2018-01-18

Detaljerad projektbeskrivning

Bakgrund

Schizofreni
Schizofreni anges vara den allvarligaste formen av psykossjukdom och den tionde mest handikappande sjukdomen som finns över hela världen enligt World Health Organization (WHO,2017). Närmare 25 miljoner människor lider av sjukdomen och den medför stor menlig påverkan på patientens och närståendes liv (Hjärthag et al. 2010, 2012). Sjukdomen leder till stort mänskligt lidande och kräver omfattande insatser från samhället i form av olika stödåtgärder (Piccenelli & Gomez Homen 1997, World Health Organization 2017). I Sverige uppgår totalkostnaden för vård och behandling av schizofreni till 62 500 euro per patient och år (Hjortsberg et al. 2011). Hallucinationer och vanföreställningar, så kallade positiva symtom är vanliga vid schizofreni, liksom negativa symtom, som innebär avsaknad av normala funktioner som påverkar individens dagliga liv (Kay et al. 1987). Hälsan hos patientens och dennes närstående påverkas av bakomliggande faktorer, som brister i funktionsförmågan (Hjärthag et al. 2010). Därför är målet att patienten ska uppnå optimal livskvalitet med den vård och behandling som levereras.
Funktionsförmåga
Även om diagnos och symtom är i fokus vid behandling av schizofreni, så finns det ett ökande intresse av att bedöma funktionsförmågan i det dagliga livet för att anpassa stödåtgärder som patienten är i behov av (Andreasen et al. 2005). Patientens funktion påverkas framför allt av sjukdomens aktivitet, den neurokognitiva förmågan och miljön (Harvey et al. 2009). En nedsatt neurokognitiv förmåga innebär försämrad uppmärksamhet, nedsatt inlärningsförmåga, försämrat minne och försämrade exekutiva funktioner vilka påverkar förmågan att kommunicera negativt (Green et al. 2000). Sjukdomen innefattar ofta upprepade episoder av försämring (American Psychiatric Association 2013) och sjukdomsförloppet påverkar bland annat den neurokognitiva förmågan negativt (Harvey et al. 2009).

Bedömningar
Vid kliniska bedömningar är patienten som uppgiftslämnare, en av de viktigaste informationskällorna. Självskattningar visar sig ha en gynnsam effekt på funktionen genom att bland annat öka patienternas självkännedom (Harvey & Pinkham 2015). Det finns dock problem med självskattning på grund av neurokognitiva brister och patientens bristande sjukdomsinsikt. I en tvärsnittsstudie av Olsson et al. (2015) framkommer att självskattning genomförd av patienter med schizofreni, inte är samstämmig med bedömning utförd med evidensbaserade skattningsinstrument av utbildade och erfarna sjuksköterskor, Case Manager (CM).

Case Managers
För en patient med så allvarlig sjukdom som schizofreni, är det vanligt att en CM utses. Patientens CM har huvudansvaret för kontakten, att genomföra korrekta bedömningar av hälsotillståndet och se till att behoven tillgodoses (Burns et al. 2007). Med bedömningar gjorda av CM och ett efterföljande samtal i dialog med patienten, ökar förutsättningarna för att synliggöra de behov som behöver tillgodoses (Olsson et al. 2015, Rotstein et al. 2017). Stödjande samtal har även visat sig ha en positiv påverkan på patientens självförtroende, vilket ökar förmåga att hantera det dagliga livet (Bäck-Pettersson et al. 2014). CM ansvarar även för att initiera intern och extern samverkan, med andra vårdgivare som är aktuella för att ge individuella stödåtgärder åt patienten (Olsson et al. 2012). Trots individuella skillnader i förmåga och sociala färdigheter (Patterson et al. 2006) visar det sig att riktade stödinsatser förbättrar funktionsförmågan hos patienter med schizofreni (Burns et al. 2007).

Skattningar
För identifiering av symtom på psykossjukdom används skattningsinstrumentet Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS). Skalan mäter positiva- (7 items), negativa- (7 items) samt allmänna symtom (16 items) och har sju olika bedömningssteg per items avseende aktuell svårighetsgrad. Ett högt värde innebär svårare symtom som även påverkar funktionen (Kay et al. 1987, Lindström et al. 1994). PANSS ligger till grund för bedömning av symtomatisk remission Remissionsskala vid Schizofreni - Symtom (RS-S) som baseras på åtta av PANSS 30 item (Andreassen et al. 2005).

Design
För att få kännedom om CM’s uppfattning om arbetet och samverkan med patienten och olika yrkesgrupper inom det psykiatriska teamet genomförs studien med en kvalitativ, induktiv metod. För att besvara studiens frågeställningar inkluderas informanter utifrån ett strategiskt urval. CM med varierande tid (1-3 år och 5 år eller mer) av erfarenhet från arbetet och skattningarna vid nio olika psykiatriska öppenvårdsmottagningar inom Västra Götalandsregionen kommer att tillfrågas om deltagande.

Inklusions- och exklusionskriterier
CM med kunskap om och erfarenhet av arbetet och skattningar med patienter med schizofreni och team inom öppen psykiatrisk vård inkluderas i studien.

Datainsamling
Datainsamlingen kommer att ske genom enskilda semistrukturerade intervjuer med CM. En semistrukturerad intervjuguide har utarbetats, vilken innehåller frågor om hur ett framgångsrikt semistrukturerat bedömningssamtal med patienten och hur samverkan inom teamet kan främja remission.

Analys
Intervjuerna analyseras med en kvalitativ metod för innehållsanalys (Granheim & Lundman, 2004, Graneheim et al. 2017).

Resultat

Resultatet förväntas beskriva CM:s arbetssätt och den samverkan inom teamet som främjar att patienten uppnår remission


Hur kan semistrukturerade bedömningssamtal främja remission för patient med schizofreni?
- Case managers uppfattning, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/en/vgr/project/248381