Sexuell tillferdsställelse hos kvinnor som lever med hiv och dess associationer med fysisk och psykisk hälsa- en svensk registerstudie
Sexuell tillferdsställelse hos kvinnor som lever med hiv och dess associationer med fysisk och psykisk hälsa- en svensk registerstudie
Project number : 254111
Created by: Ewa Carlsson-Lalloo, 2018-10-09
Last revised by: Ewa Carlsson-Lalloo, 2018-10-10
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Sexual satisfaction in women living with HIV and its association with physical and psychological health – a Swedish national register-based study

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: att vara nöjd med sitt sexualliv är en del av kvinnors sexualitet som också är ett viktigt element av välmående och överipande hälsa. Att som kvinna leva med hiv innebär stora påfrestningar kopplat till sexualitet och studier visar att hiv kan påverka kvinnors sexualitet negativt.

I Sverige följs samtliga personer som lever med hiv i ett kvalitetsregister, InfCareHIV. För att förbättra vården och lyfta hälsofrämkande aspekter finns en hälsoenkät inkluderat i kvalitetsregsitret. Den innehåller nio frågar där fråga 1-3 frågar om självrapporterad fysisk, psykisk hälsa och nöjdhet med sexualliv.

Syftet med studien var att undersöka sambandet hos kvinnor som lever med hivs tillfredsställelse med sitt sexualliv och fysisk och psykisk hälsa. Studien undersöker om det finns skillnader mellan kvinnor och män och andra faktorer som kan påverka kvinnors sexualliv.

Studien kommer använda samtliga hälsoenkäter som är gjorda mellan åren 2011-2016. Ca hälften av samtliga kvinnor som lever med hiv i Sverige har blivit erbjudan enkäten och sammnalagt kommer ca 1000-1500 kvinnor inkluderas.    

Resultatet av studien kommer belysa sambandet mellan sexuell tillfredsställelse och fysisk och psykisk hälsa. För kvinnor som lever med hiv är det viktigt att vråden vågar belysa alla delar av hälsa och välmående där sexuell hälsa utgör en viktig del.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Introduktion

Sexuell tillfredsställelse är en viktig del av kvinnors sexualitet och välbefinnande, som också är en del av hälsa (1-3). Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är sexuell tillfredsställelse ett av alla begrepp såsom sexuell aktivitet, sexuell läggning och sexuell funktion som enskilt eller tillsammans försöker beskriva delar av sexualitet eller sexualitet som helhet (1, 4). En ökning av sexuell tillfredsställelse kan leda till en ökning av livskvalitet (5), vilket är ett subjektivt och komplext begrepp som inkluderar fysiska, psykiska och sociala aspekter av livet (6). Människor som lever med HIV uppger lägre livskvalitet än normal popluatione (7) där psykologiska hälsofaktorer som ångest och depression bidrar till minskad livskvalitet (8-10).

Även om hiv idag anses vara en kronisk sjukdom (11, 12) med låg sexuell överföring (13-15) påverkar HIV fortfarande kvinnors sexualitet (16-18). I en metasyntes har HIV beskrivits som en börda i relation till sexualitet för kvinnor som lever med hiv (19). HIV påverkar sexual livet på många sätt, inte bara på grund av fysisska förändringar (20, 21) men också på grund av psykisk orsaker (22, 23). Depression och fysisk funktion har hos män som lever med HIV visat en negativ association med sexuell tillfredsställelse (24) och bland kvinnor som lever med hiv är det vanligt med depression (25, 26). I Sverige har sambandet mellan sexuell tillfredsställelse och hälsorelaterade faktorer som påverkar livskvaliteten hos kvinnor som lever med hiv inte undersökts i större utsträckning. En svensk studie visade att kvinnor som lever med hiv upplevde betydligt mindre välbefinnande, en svagare känsla av sammanhållning och mindre socialt stöd än män som lever med hiv (27). 

Sexuell tillfredsställelse måste hanteras i vården av kvinnor som lever med hiv (28,29). Det svenska kvalitetsregistret InfCareHIV används inom den svenska hiv-vården för att följa alla personer som diagnostiserats med HIV (30). Sedan 2011 används en hälsoenkät med nio frågor för att bedöma patienternas hälsorelaterade frågor, till exempel sexuell tillfredsställelse (31).

Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka självrapporterad sexuell tillfredsställelse och dess samband med fysisk och psykologisk hälsa bland kvinnor som lever med hiv i Sverige. Ytterligare ett syfte är att jämföra med männens fysiska och psykiska hälsa.

Metod

Studien är en observationsstudie baserad på registerdata mellan år 2011 till 2106. Registret innehåller sociodemografiska och medicinska data. Denna studie kommer analysera svar från frågor 1-3 från hälsoenkäten, dvs de frågor som täcker tillfredsställelse med fysisk hälsa, psykologisk välbefinnande och tillfredsställelse med sexualliv med eller utan partner.

En statistiks analysplan tar fram. skillnader mellan grupper kommer analyseras med bla Chi-square tes och Mann-Whitney U-test. Sexuell tillfredsställelse dikotomiseras till inte nöjd (motsvarar Likert-skala svar: mycket missnöjd, missnöjd, ganska missnöjd och ganska nöjd) och nöjd (motsvarar Likert-skala svar: nöjd och mycket nöjd) vilket gör det möjligt att jämföra med andra svenska studier med samma likertskala (32,33). Sexuell tillfredsställelse och associationer med valda variabler kommer testas i både univariabla modeller och multivariabla modeller. Relativa risker (RR) med 95% konfidensintervall (CI) kommer presenteras med p-värden samt utföras på 0,05 signifikansnivå.

Förväntat resultat och nytta

Studien förväntas belysa vikten av fysisk och psykisk hälsa för sexuell tillfredsställelse. studien förväntas belysa eventuella skillnader mellan kvinnor och män vilket kan vara användbart i samtalet med patienten om sexuell hälsa. Studien föräväntas bidra med kunskap om de faktorer som kan påverka sexuell tillfredsställelse och generell hälsa för kvinnor som lever med hiv.

Referenser

 1. World Health Organization (WHO). Defining sexual health. 2013 [Available from: http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/.
 2. Davison SL, Bell RJ, Lachina M, Holden SL, Davis SR. ORIGINAL RESEARCH—PSYCHOLOGY: The Relationship between Self-Reported Sexual Satisfaction and General Well-Being in Women. The Journal of Sexual Medicine. 2009;6(10):2690-7.
 3. Lindau ST, Gavrilova N. Sex, health, and years of sexually active life gained due to good health: evidence from two US population based cross sectional surveys of ageing.(Report). British Medical Journal. 2010;340(7746):580.
 4. Woloski-Wruble AC, Oliel Y, Leefsma M, Hochner-Celnikier D. Sexual Activities, Sexual and Life Satisfaction, and Successful Aging in Women. The Journal of Sexual Medicine. 2010;7(7):2401-10.
 5. Penhollow T, Young M, Denny G. Predictors of Quality of Life, Sexual Intercourse, and Sexual Satisfaction among Active Older Adults. American Journal of Health Education. 2009;40(1):14-22.
 6. Chao J-K, Lin Y-C, Ma M-C, Lai C-J, Ku Y-C, Kuo W-H, et al. Relationship Among Sexual Desire, Sexual Satisfaction, and Quality of Life in Middle-Aged and Older Adults. Journal of Sex & Marital Therapy. 2011;37(5):386-403.
 7. McGowan J, Sherr L, Rodger A, Fisher M, Miners A, Johnson M, et al. Effects of age on symptom burden, mental health and quality of life amongst people with HIV in the UK. Journal of the International AIDS Society. 2014;17(4):n/a-n/a.
 8. Ronel J, Dinkel A, Wolf E, Marten-Mittag B, Mueck B, Mayr C, et al. Anxiety, depression, and health-related quality of life in aging people living with HIV compared to diabetes patients and patients with minor health conditions: a longitudinal study. Psychology, health & medicine. 2018;23(7):823.
 9. Fekete EM, Williams SL, Skinta MD, Bogusch LM. Gender differences in disclosure concerns and HIV-related quality of life. AIDS Care. 2015:1-5.
 10. Pedersen KK, Eiersted RM, Gaardbo CJ, Pedersen DM, Gerstoft DJ, Troseid DM, et al. Lower Self-Reported Quality of Life in HIV-Infected Patients on cART and With Low Comorbidity Compared With Healthy Controls. JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes. 2015;70(1):16-22.
 11. Nakagawa F, Lodwick RK, Smith CJ, Smith R, Cambiano V, Lundgren JD, et al. Projected life expectancy of people with HIV according to timing of diagnosis. AIDS. 2012;26(3):335-43.
 12. Reiss P, Sighem AIv, Brinkman K, Gras LA, Wolf Fd, study Anoc. Life expectancy of recently diagnosed asymptomatic HIV-infected patients approaches that of uninfected individuals. AIDS. 2010;24(10):1527-35.
 13. Cohen MC, Ying QC, McCauley M, Gamble T, Hosseinipour MC, Kumarasamy N, et al. Prevention of HIV-1 infection with early antiretroviral therapy. The New England Journal of Medicine. 2011(6):493.
 14. Albert J, Berglund T, Gisslén M, Gröön P, Sönnerborg A, Tegnell A, et al. Risk of HIV transmission from patients on antiretroviral therapy: A position statement from the Public Health Agency of Sweden and the Swedish Reference Group for Antiviral Therapy. Scandinavian Journal of Infectious Diseases. 2014;46(10):673-7.
 15. Rodger AJ, Cambiano V, Bruun T, et al. Sexual activity without condoms and risk of hiv transmission in serodifferent couples when the hiv-positive partner is using suppressive antiretroviral therapy. JAMA. 2016;316(2):171-81.
 16. Gurevich M, Mathieson CM, Bower J, Dhayanandhan B. Disciplining Bodies, Desires and Subjectivities: Sexuality and HIV-Positive Women. Feminism & Psychology. 2007;17(1):9-38.
 17. Bernier A, Lefèvre M, Henry E, Verdes L, Acosta M-E, Benmoussa A, et al. HIV seropositivity and sexuality: cessation of sexual relations among men and women living with HIV in five countries. AIDS Care. 2016;28(sup1):1-6.
 18. Taylor T, Munoz-Plaza C, Goparaju L, Martinez O, Holman S, Minkoff H, et al. "The Pleasure Is Better as I've Gotten Older": Sexual Health, Sexuality, and Sexual Risk Behaviors Among Older Women Living With HIV. Archives of Sexual Behavior. 2017;46(4):1137-50.
 19. Carlsson-Lalloo E, Rusner M, Mellgren Å, Berg M. Sexuality and Reproduction in HIV-Positive Women: A Meta-Synthesis. AIDS Patient Care and STDs. 2016;30(2):56-69.
 20. Luzi K, Guaraldi G, Murri R, De Paola M, Orlando G, Squillace N, et al. Body image is a major determinant of sexual dysfunction in stable HIV-infected women. Antiviral therapy. 2009;14(1):85.
 21. Psaros C, Barinas J, Robbins GK, Bedoya CA, Safren SA, Park ER. Intimacy and sexual decision making: Exploring the perspective of HIV positive women over 50. AIDS Patient Care and STDs. 2012;26(12):755-60.
 22. Wilson TE, Girardin J-L., Schwartz R., Golub E.T., Cohen, M.H. Maki P., Greenblatt R., Massad S., Robison E., Goparaju L. & Lindau S. HIV Infection and Women´s Sexual Functioning. Acquir Immune Defic Syndr. 2010;54(4 August 1).
 23. Looby ES, Psaros EC, Raggio EG, Rivard EC, Smeaton EL, Shifren EJ, et al. Association between HIV status and psychological symptoms in perimenopausal women. Menopause. 2018;25(6):648-56.
 24. Raso V, Tolea MI, Casseb JSDR, Duarte AJDS, Greve JMDa. Depression is inversely associated with sexual satisfaction and physical function in men living with HIV/AIDS. Medical Express. 2016;3(6).
 25. Anagnostopoulos A, Ledergerber B, Jaccard R, Shaw SA, Stoeckle M, Bernasconi E, et al. Frequency of and Risk Factors for Depression among Participants in the Swiss HIV Cohort Study (SHCS). PLoS ONE. 2015;10(10).
 26. Angrand RC, Sperling R, Roccobono K, Osborne LM, Jao J. Depression in perinatally HIV-infected pregnant women compared to non-perinatally HIV-infected and HIV-uninfected pregnant women. AIDS Care. 2018;30(9):1168-72.
 27. Cederfjäll C, Langius-Eklöf A, Lidman K, Wredling R. Gender differences in perceived health-related quality of life among patients with HIV infection. AIDS patient care and STDs. 2001;15(1):31-9.
 28. Kumar S, Gruskin S, Khosla R, Narasimhan M. Human rights and the sexual and reproductive health of women living with HIV – a literature review. 2015. p. n/a-n/a.
 29. Loutfy M, de Pokomandy A, Kennedy VL, Carter A, O'Brien N, Proulx-Boucher K, et al. Cohort profile: The Canadian HIV Women's Sexual and Reproductive Health Cohort Study (CHIWOS).(Research Article)(Report). PLoS ONE. 2017;12(9):e0184708.
 30. InfCareHIV. Årsraport 2017. 2017.
 31. Marrone G, Mellgren Å, Eriksson LE, Svedhem V. High Concordance between Self-Reported Adherence, Treatment Outcome and Satisfaction with Care Using a Nine-Item Health Questionnaire in InfCareHIV. PLoS One. 2016;11(6):e0156916.
 32. Fugl-Meyer AR, Melin R, Fugl-Meyer KS. Life satisfaction in 18- to 64-year-old Swedes: in relation to gender, age, partner and immigrant status. Journal of rehabilitation medicine. 2002;34(5):239.
 33. Lewin B, Fugl-Meyer, K., Helmius, G., Lalos, A., Månsson, S., & et al. Sex i Sverige. om sexuallivet i Sverige 1996. Stockholm; 1998.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
HIV
Human immunodeficiency virus. A non-taxonomic and historical term referring to any of two species, specifically HIV-1 and/or HIV-2. Prior to 1986, this was called human T-lymphotropic virus type III/lymphadenopathy-associated virus (HTLV-III/LAV). From 1986-1990, it was an official species called HIV. Since 1991, HIV was no longer considered an official species name; the two species were designated HIV-1 and HIV-2.
Women
Human adult females as cultural, psychological, sociological, political, and economic entities.
Sexuality
The sexual functions, activities, attitudes, and orientations of an individual. Sexuality, male or female, becomes evident at PUBERTY under the influence of gonadal steroids (TESTOSTERONE or ESTRADIOL), and social effects.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Marie Rusner
Forskningschef, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), Sektion omvårdnad avancerad nivå
Marie Berg
Professor förenad med befattning som universitetssjukhusöverbarnmorska, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Kvinnosjukvård
Åsa Mellgren
Överläkare, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)

Sexuell tillferdsställelse hos kvinnor som lever med hiv och dess associationer med fysisk och psykisk hälsa- en svensk registerstudie, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/en/vgr/project/254111