Doula-inspirerat stöd vid gynekologisk undersökning med hysteroskopi.
Doula-inspirerat stöd vid gynekologisk undersökning med hysteroskopi.
Project number : 254161
Created by: Rocio Montejo Rodriguez, 2018-10-10
Last revised by: Rocio Montejo Rodriguez, 2018-11-08
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Doulas inspired support in Office Hysteroscopy

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Hysteroskopi är en undersökning av livmodern som används för att ställa diagnos och behandla. Undersökningen görs för att hitta orsaker till blödningarna, barnlöshet, onormal vävnadstillväxt, godartade muskelknutor (myom) i livmodern, eller missbildningar. Förändringar såsom polyper eller myom kan man även ta bort direkt via hysteroskopin.

Hysteroskopi sker antingen under lokalbedövning, sövning eller generellt narkos. Själva ingrep-pet tar ca 15–30 minuter. Under ingreppet går man via slidan och livmoderhalsen in i livmoder-hålan med hjälp av ett smalt instrument. Via en kamera kan man på en TV-skärm se hur livmo-dern ser ut inuti samt utföra olika behandlingar.

De flesta hysteroskopier i Västra Götalandsregionen genomförs under general narkos på ett ope-rationrum.

Moderna, mindre instrument har möjliggjort en utveckling av så kallad ”office-hysteroscopy” (mottagningshysteroskopi) där gynekologen genomför ingreppet direkt på mottagning, med va-ken patient. Eftersom patienten inte behöver sövas, minskar de risker som narkos alltid innebär. En annan fördel är minskad användning av operationsrum och personal. Det finns omfattande vetenskapligt stöd för mottagningshysteroskopi, men verksamheten är ännu under uppstart i Vä-stra Götalandsregionen.

Även då den vetenskapliga litteraturen redovisar att mottagningshysteroskopi fungerar tillfred-ställande för de flesta kvinnor, kan smärta och oro försvåra eller omöjliggöra ingreppet. Viss samsjuklighet, till exempel cervical stenos (förträngning i livmoderkanalen) är en annan känd försvårande faktor. De senaste tekniska innovationerna, tillsammans med ökad operatörserfaren-het och optimal smärthantering, har dock gjort det möjligt att minska antalet misslyckade mot-tagningshysteroskopier och därmed behovet av operationsrum och general narkos.

Från patientens perspektiv kan själva proceduren vid mottagningshysteroskopi påverka ångest, smärtupplevelseer och sepatientnöjdhet.

Inom förlossningsvården ökar Användningen av Doulas, särskilt hos utlandsfödda kvinnor från vissa kulturer, i syfte att vara ett stöd för kvinnan och minska smärta och oro. 

Doulas har en särskild utbildning, men behöver inte ha medicinsk kunskap. Doulans mål är att hjälpa kvinnan att ha en säker och tillfredsställande förlossning.

Baserat på denna kunskap vill vi pröva ett liknande tillvägagångssätt till mottagnigshysterosko-pier. Vår tankeär att ett Doula-inspirerata stöd kan leda till minskad oro och ångest och därmed minskad smärta. Detta bör öka möjligheterna till att ingreppet kan genomföras och att patienten upplever ingreppet tolererbart.

Det primära syftet med denna studie är att undersöka om tillägg av ett Doula-inspirerat stöd kan förbättra toleransen vid hysteroskopi på mottagning. Vi kommer att  använda mini hysteroskopier som minskar eventuell smärta och obehagskänsla hos kvinnor.

Forskningen blir en randomiserad kontrollerad studie. Kvinnorna som deltar i studien delas in i två interventionsgrupper: 1) ett Doula-inspirerat mänskligt stöd och 2) en kontrollgrupp (sjukhus-rutinvård).

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Studiepopulationen består av patienter som under perioden 2018-10-01 - 2019-06-30 vårdats på Angereds närsjukhus och genomgått mottagningshysteroskopi i enblödningar, barnlöshet, onor-mala vävnadstillväx godartade muskelknutor (myom), i livmodern, eller missbildningar. Inklus-ionskriterier: Patienter ≥ 18 år som ger sitt samtycke till att delta i studien utan en aktiv  infekt-ion, graviditet eller livmoderhalscancer.

 Det aktuella ingreppet skiljer sig inte från klinisk rutin vad gäller den medicinska proceduren vid mottagningshysteroskopi. Det nya som studien utvärderar är tillägget av ett Doula-inspirerat stöd, som antas medföra ett utökat psykosocialt stöd och omhändertagande inför och under ingreppet.

Data kommer att inhämtas via journalgranskning för att kunna studera respektive frågeställning.

Det primära syftet med denna studie är att undersöka om tillägg av ett Doula-inspirerat stöd kan förbättra toleransen vid hysteroskopi på mottagning. Vi kommer att  använda mini hysteroskopier som minskar eventuell smärta och obehagskänsla hos kvinnor.

Forskningen blir en randomiserad kontrollerad studie. Kvinnorna som deltar i studien delas in i två interventionsgrupper: 1) ett Doula-inspirerat mänskligt stöd och 2) en kontrollgrupp (sjukhus-rutinvård).

Kvinnor som söker eller remitteras till gynekologiska mottagningen på Angereds Närsjukhus under perioden november 2018 - juli 2020, och som kan vara aktuella för studien tillfrågas om deltagande i studien. Inklusionskriterier: Kvinnor ≥ 18 år  som  remitterats eller sökt själva till Angereds närsjukhus gynekologiska mottagning för något av följande besvär: blödningar, barnlöshet, onormal vävnadstillväxt, godartade muskelknutor (myom) i livmodern, eller missbildningar, där en hysteroskopi bedöms lämpligt som undersökning. Exklusionskriterier: aktiv infektion i underlivet, graviditet eller cancer i livmoder/livmoderhals.

Vi kommer att  analysera olika variabler såsom smärtintensitet och ångest genom etablerade ska-lor där patienten rapporterar sin upplevelse (VAS skala, STAI-S).

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Gynecology
A medical-surgical specialty concerned with the physiology and disorders primarily of the female genital tract, as well as female endocrinology and reproductive physiology.
Hysteroscopy
Endoscopic examination, therapy or surgery of the interior of the uterus.
Pain
An unpleasant sensation induced by noxious stimuli and generally received by specialized nerve endings.
Anxiety
Feeling or emotion of dread, apprehension, and impending disaster but not disabling as with ANXIETY DISORDERS.
Social Support
Support systems that provide assistance and encouragement to individuals with physical or emotional disabilities in order that they may better cope. Informal social support is usually provided by friends, relatives, or peers, while formal assistance is provided by churches, groups, etc.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Angereds Närsjukhus - Opererande Specialiteter - Dagkirurgi workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Louise Danielsson
Leg. sjukgymnast, Sjukhuskansliet
Jonas Hermansson
Forskningschef, FoUU-enhet, Sjukhuskansliet

Doula-inspirerat stöd vid gynekologisk undersökning med hysteroskopi., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/en/vgr/project/254161