Cervixmätning med transvaginal ultraljud i andra trimestern
Observations och validitets studie
Cervixmätning med transvaginal ultraljud i andra trimestern
Observations och validitets studie

Project number : 259961
Created by: Pihla Kuusela, 2018-12-21
Last revised by: Pihla Kuusela, 2019-06-27
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Cervix measurements with transvaginal ultrasonography in second trimester-
Observational and validity studies

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Kort livmodertappens längd (cervix längd, CL) i andra trimester är en känd riskfaktor för förtidsbörd. Allmän screening av CL med transvaginal ultraljud (TVU) har föreslagits för att hitta asymptomatiska kvinnor med kort CL. Förebyggande behandlingar för att förhindra förtidsbörd hos kvinnor med kort CL är progesteronbehandling, sk cerclage, eller pessar
Syftet är att redogöra förekomsten av kort livmodertapp, hitta lämplig cut-off värde, studera sensitivitet, specifitet och positiva prediktiva värdet, undersöka om denna screeningsmetod är lämplig för en lågriskpopulation i Sverige samt kontrollera validiteten av mätmetoden.

Projektet har lett till avhandling med tre olika delarbeten: Förstudie, Reproducerbarhetsstudie och Cervistudie och fortsätter med subanalys om högrisk kvinnor av samma material som postdoc project.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Avhandlingsprojektet innehåller tre delarbeten:

1.Förstudie: klinisk observationsstudie i VGR (publicerad)
Syfte : Mäta CL med TVU i 2.trimester hos asymptomatiska kvinnor och forska sambandet mellan CL och förtidsbörd <34 graviditetsveckor (gv).
Metod och resultat: 2122 kvinnor i 2.trimester i TVU, 0.5% av dessa hade CL<25mm, significant association mellan CL<25mm, spontan förtidsbörd <34 gv fanns.

2.Reproducerbarhetsstudie: multicenter validitetsstudie (manuskript)
Syfte: Att validera reproducerbarheten och pålitligheteten av TVU om CL
Metod och Resultat: Vid LIVE studie (intra-observer reproducerbarhet, skillnader mellan bedömare) undersökte ett par i sju olika centra 24-30 kvinnor efter varandra. Vid CLIPS studien (intra-observer reproducerbarhet, skillnader inom samma bedömare) gjorde 16 bedömare mätning av CL på 100 videoclips och gjorde mätningen igen efter 2 månader. Resultat visade sämre reproducerbarhet av CL mätningar än tidigare studier och  stora individuella skillnader vid upprepningsförmågan.

3.Cervixstudie: klinisk multicenter observationsstudie (analys pågår)
Syfte: Att samla information av förtidsbörd och CL mätnignar i 2.trimester hos asymtomatiska kvinnor med enkelbörd.
Metod och preliminär resultat: 11072 kvinnor gjorde mätnignen mellan 18-21 gv , 6367 mellan 22-24 gv och 6271 av dessa vid båda tillfällen minst 2 veckors mellanrum. Förtidsbörd <33 gv hade 117 kvinnor av 11072 och <37 gv 586.

4. Subanalys av kvinnor med hög risk för förtidsbörd och prediktion av förtidsbörd med hjälp av cervixlängdsmätning i andra trimester.

Syfte: uppskatta risken hos högrisk kvinnor att föda för tidigt och om cervixmätning kan användas som screeningsmetod. Kvinnor med tidigare spontan förtidsbörd eller konisering kalla här högridk kvinnor.

Metod: Sensitivity, specificitet, AUC från ROC kurvor används för prediktion. Risk ratio beräknas för högriskkvinnor med kort cervix mot de som har normal lång cervix.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)
checked Multicenterstudie
checked Valideringsstudier (Validation Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Cervical Length Measurement
A parameter usually used in PRENATAL ULTRASONOGRAPHY to measure the length of the uterine neck (CERVIX UTERI). Cervical length or its shortening is used to identify and prevent early cervical opening and PRETERM BIRTH.
Reproducibility of Results
The statistical reproducibility of measurements (often in a clinical context), including the testing of instrumentation or techniques to obtain reproducible results. The concept includes reproducibility of physiological measurements, which may be used to develop rules to assess probability or prognosis, or response to a stimulus; reproducibility of occurrence of a condition; and reproducibility of experimental results.
Pregnancy
The status during which female mammals carry their developing young (EMBRYOS or FETUSES) in utero before birth, beginning from FERTILIZATION to BIRTH.
Premature Birth
CHILDBIRTH before 37 weeks of PREGNANCY (259 days from the first day of the mother's last menstrual period, or 245 days after FERTILIZATION).
Risk
The probability that an event will occur. It encompasses a variety of measures of the probability of a generally unfavorable outcome.
Predictive Value of Tests
In screening and diagnostic tests, the probability that a person with a positive test is a true positive (i.e., has the disease), is referred to as the predictive value of a positive test; whereas, the predictive value of a negative test is the probability that the person with a negative test does not have the disease. Predictive value is related to the sensitivity and specificity of the test.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 1 - Kvinnosjukvård workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Obstetrik
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för kliniska vetenskaper - Avdelningen för obstetrik och gynekologi workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Kvinnokliniken
Regioner - Stockholms läns landsting - Karolinska Universitetssjukhuset - Medicin Kirurgi 2 - Kvinnokliniken
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Kvinnokliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Skåne - Specialiserad vård - Universitetssjukhuset MAS
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kvinnoklinik - Specialistmödravård

Tutor

Ulla-Britt Wennerholm
Universitetssjukhusöverläkare, Kvinnosjukvård, Institutionen för kliniska vetenskaper

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt

  1. Gothenburg: University of Gothenburg. Sahlgrenska Academy; 2019. ISBN 978-7833-448-3 (prin.
  2. Kuusela PK, Fadl HF, Wesström JW, Lindgren PL, Hagberg HH, Jacobsson BJ, Wennerholm U-BW, Valentin LV.
    Edinburgh, Scottland: ESPBC 2018, European Spontaneous Preterm Birth Congress; 2018.
  3. Norman JE, Marlow N, Messow CM, Shennan A, Bennett PR, Thornton S, Robson SC, McConnachie A, Petrou S, Sebire NJ, Lavender T, Whyte S, Norrie J;
    OPPTIMUM study group.
    Lancet 2016:387(10033):2106-16.

Länk till webbplats / webbsida

https://www.medscinet.com/cervix

Cervixmätning med transvaginal ultraljud i andra trimestern
Observations och validitets studie, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/en/vgr/project/259961