Cervixmätning med transvaginal ultraljud i andra trimestern
Observations och validitets studie
Cervixmätning med transvaginal ultraljud i andra trimestern
Observations och validitets studie

Project number : 259961
Created by: Pihla Kuusela, 2018-12-21
Last revised by: Pihla Kuusela, 2018-12-21
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Cervix measurements with transvaginal ultrasonography in second trimester-
Observational and validity studies

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Kort livmodertappens längd (cervix längd, CL) i andra trimester är en känd riskfaktor för förtidsbörd. Allmän screening av CL med transvaginal ultraljud (TVU) har föreslagits för att hitta asymptomatiska kvinnor med kort CL. Förebyggande behandlingar för att förhindra förtidsbörd hos kvinnor med kort CL är progesteronbehandling, sk cerclage, eller pessar
Syftet är att redogöra förekomsten av kort livmodertapp, hitta lämplig cut-off värde, studera sensitivitet, specifitet och positiva prediktiva värdet, undersöka om denna screeningsmetod är lämplig för en lågriskpopulation i Sverige samt kontrollera validiteten av mätmetoden.

Projektet ska leda till avhandling med tre olika delarbeten: Förstudie, Reproducerbarhetsstudie och Cervistudie

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Avhandlingsprojektet innehåller tre delarbeten:

1.Förstudie: klinisk observationsstudie i VGR (publicerad)
Syfte : Mäta CL med TVU i 2.trimester hos asymptomatiska kvinnor och forska sambandet mellan CL och förtidsbörd <34 graviditetsveckor (gv).
Metod och resultat: 2122 kvinnor i 2.trimester i TVU, 0.5% av dessa hade CL<25mm, significant association mellan CL<25mm, spontan förtidsbörd <34 gv fanns.

2.Reproducerbarhetsstudie: multicenter validitetsstudie (manuskript)
Syfte: Att validera reproducerbarheten och pålitligheteten av TVU om CL
Metod och Resultat: Vid LIVE studie (intra-observer reproducerbarhet, skillnader mellan bedömare) undersökte ett par i sju olika centra 24-30 kvinnor efter varandra. Vid CLIPS studien (intra-observer reproducerbarhet, skillnader inom samma bedömare) gjorde 16 bedömare mätning av CL på 100 videoclips och gjorde mätningen igen efter 2 månader. Resultat visade sämre reproducerbarhet av CL mätningar än tidigare studier och  stora individuella skillnader vid upprepningsförmågan.

3.Cervixstudie: klinisk multicenter observationsstudie (analys pågår)
Syfte: Att samla information av förtidsbörd och CL mätnignar i 2.trimester hos asymtomatiska kvinnor med enkelbörd.
Metod och preliminär resultat: 11072 kvinnor gjorde mätnignen mellan 18-21 gv , 6367 mellan 22-24 gv och 6271 av dessa vid båda tillfällen minst 2 veckors mellanrum. Förtidsbörd <33 gv hade 117 kvinnor av 11072 och <37 gv 586.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

not checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
not checked Fokusgrupper (Focus Groups)
not checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
not checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
not checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
not checked Fall-kontrollstudier (Case-Control Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)
not checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)
not checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)
not checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
not checked Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial, Phase I)
not checked Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial, Phase II)
not checked Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial, Phase III)
not checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial, Phase IV)
not checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
not checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Multicenterstudie
not checked Litteraturöversikt, principer (Review Literature as Topic)
not checked Översikt (Review)
not checked Genomförbarhetsstudier (Feasibility Studies)
not checked Pilotstudier (Pilot Projects)
checked Valideringsstudier (Validation Studies)
not checked Programutveckling (Program Development)
not checked Läkemedelsprövning (Drug Evaluation)
not checked Läkemedelstester, prekliniska (Drug Evaluation, Preclinical)
not checked Ingen av ovanstående

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Cervical Length Measurement
A parameter usually used in PRENATAL ULTRASONOGRAPHY to measure the length of the uterine neck (CERVIX UTERI). Cervical length or its shortening is used to identify and prevent early cervical opening and PRETERM BIRTH.
Reproducibility of Results
The statistical reproducibility of measurements (often in a clinical context), including the testing of instrumentation or techniques to obtain reproducible results. The concept includes reproducibility of physiological measurements, which may be used to develop rules to assess probability or prognosis, or response to a stimulus; reproducibility of occurrence of a condition; and reproducibility of experimental results.
Pregnancy
The status during which female mammals carry their developing young (EMBRYOS or FETUSES) in utero before birth, beginning from FERTILIZATION to BIRTH.
Premature Birth
CHILDBIRTH before 37 weeks of PREGNANCY (259 days from the first day of the mother's last menstrual period, or 245 days after FERTILIZATION).
Risk
The probability that an event will occur. It encompasses a variety of measures of the probability of a generally unfavorable outcome.
Predictive Value of Tests
In screening and diagnostic tests, the probability that a person with a positive test is a true positive (i.e., has the disease), is referred to as the predictive value of a positive test; whereas, the predictive value of a negative test is the probability that the person with a negative test does not have the disease. Predictive value is related to the sensitivity and specificity of the test.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling
not checked Licentiat
not checked Master
not checked D-uppsats / Magisterexamen
not checked C-uppsats / Kandidatexamen
not checked ST-läkarutbildning
not checked ST-tandläkarutbildning
not checked Specialistutbildning psykolog
not checked PTP-tjänst psykolog
not checked Annan utbildning
not checked Ej del i utbildning

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 1 - Kvinnosjukvård workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Obstetrik
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för kliniska vetenskaper - Avdelningen för obstetrik och gynekologi workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Kvinnokliniken
Regioner - Stockholms läns landsting - Karolinska Universitetssjukhuset - Medicin Kirurgi 2 - Kvinnokliniken
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Kvinnokliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Skåne - Specialiserad vård - Universitetssjukhuset MAS
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kvinnoklinik - Specialistmödravård

Tutor

Ulla-Britt Wennerholm
Universitetssjukhusöverläkare, Kvinnosjukvård, Institutionen för kliniska vetenskaper

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt

  1. Norman JE, Marlow N, Messow CM, Shennan A, Bennett PR, Thornton S, Robson SC, McConnachie A, Petrou S, Sebire NJ, Lavender T, Whyte S, Norrie J;
    OPPTIMUM study group.
    Lancet 2016:387(10033):2106-16.

Länk till webbplats / webbsida

https://www.medscinet.com/cervix

Cervixmätning med transvaginal ultraljud i andra trimestern
Observations och validitets studie, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/en/vgr/project/259961?show_hidden_options=true