Att söka bidrag

Att söka Regionala FoU-medel

Bidragen kan sökas vid ett tillfälle per år. Kommunikationen med de sökande sker huvudsakligen via e-post. I samband med ansökningstillfället och om bidrag beviljas, behöver den elektroniska ansökan kompletteras med vissa handlingar i pappersform.

Översiktlig tidplan för ansökningsförfarandet:
Ansökningsperiod: juli - september
Granskningsperiod: oktober - december
Beslut: i mitten av december

Nedan kan du hitta mer information om de olika stegen i ansöknings- och granskningsprocessen.

Ansökningstillfälle

Nästa ansökningstillfälle avser bidrag för 2020.

Sista ansökningsdag:
Ansökningsperioden beräknas pågå från och med maj - 1 oktober 2019.

När det inte är ansökningstid kan du göra provansökningar i systemet. Dessa raderas efter ett dygn.

Ansökningsformulär

Regionala samarbetsprojekt

Du kan välja mellan två ansökningsformulär, ett för ny ansökan och ett för fortsatta medel.

Patientsäkerhet

Från och med hösten 2016 är det enbart möjligt att söka fortsatta medel till projekt som har beviljats medel vid tidigare ansökningstillfällen. Det finns ett ansökningsformulär för fortsatta medel.

Om du tidigare fått avslag

Om du skall söka medel till ett projekt som du tidigare sökt regionala FoU-medel till som ny ansökan, men fått avslag skall du välja formuläret "Ny ansökan" när du söker på nytt.

Om du fått avslag på en ansökan om fortsatta bidrag väljer du formuläret för fortsatta bidrag även nästa gång du söker.

Instruktioner och praktiska anvisningar för hur du gör din ansökan finns i Hjälpguiden för sökande och i ansökningsformulären.

Länk till ansökningsformulären
Du kan också hitta en länk till ansökningsformulären under rubriken "Ansökningar" i menyn på vänster sida.

Etikgodkännanden

Ny ansökan skall kompletteras med godkännande från Regional etikprövningsnämnd. Kopia av godkännandet kan sändas till FoU-enheten i samband med ansökningstillfället eller så snart det är klart och senast 1 juni det år som bidraget avser. Datumet gäller även förbindelsen (blankett 2) med underskrifter.

Blanketter

I ansökningssystemet finns två blanketter som skall skrivas ut på papper och skickas till FoU-enheten. Varje blankett blir tillgänglig i den fas ansökan befinner sig när blanketten ska sändas in till administratören för de regionala FoU-bidragen.

  1. Blankett som bekräftar ansökan. (Blankett 1 "Tack för din ansökan") Insändes i anslutning till ansökningstillfället.
  2. Blankett/förbindelse med underskrifter från samtliga medsökande och deras chefer, samt eventuella handledare. (Blankett 2 "Att ta beviljade medel i anspråk") Gäller de projekt som beviljas bidrag och insändes efter det att slutgiltigt beslut är fattat. Inga medel kan rekvireras innan blanketten inkommit till FoU-enheten.

Länk till information om gransknings- och beslutsprocess

Rutiner vid utbetalning av beviljade medel

Medel motsvarande totalbeloppet finns reserverade för varje projekt och skall rekvireras efter hand som kostnaderna uppstår i projektet.

För att rekvirera medlen skall projektledaren vända sig till ekonomienheten vid sin arbetsplats och meddela vilka utgifter som avser projektet och som skall täckas av FoU-bidraget.

Ekonomienheten skall:

  1. registrera kostnaderna i den ekonomimodul som finns i anslutning till ansökningssystemet för FoU-bidragen
  2. fakturera ekonomienheten för regionstyrelsens kansli motsvarande belopp. Utförliga instruktioner för detta finns i den manual för ekonomer som finns i ansökningssystemet.

För ytterligare upplysningar kring utbetalningsrutiner var god kontakta administratör Birgitta Bryngelsson tel 010-441 15 55, e-post: birgitta.bryngelsson@vgregion.se.

Tack för beviljade medel

Vid tack på engelska skrivs anslagsgivaren:

Medel beviljade till och med 2015:
The Healthcare sub-committee, Region Västra Götaland (Hälso- och sjukvårdsutskottet)

Medel beviljade från och med 2016:
The Healthcare Committee, Region Västra Götaland (Hälso- och sjukvårdsstyrelsen)

PublishedDocument information: Att söka bidrag | Last modified: 2019-01-22 by Researchweb Support 7

Att söka bidrag, from Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/en/vgregion/document/2421