FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige

Forskningsrådet i Sydöstra Sverige

FORSS övergripande syfte är att åstadkomma en förstärkt regional samverkan inom forskning och utveckling inom kliniska patientnära områden. FORSS riktar sig till dig som är anställd i Region Jönköping, Region Kalmar, Region Kronoberg, Region Östergötland, Linköpings universitet, Jönköping University eller Linnéuniversitetet.

En viktig princip för FORSS är att FoU-verksamhet ska bidra till att skapa samarbeten över länsgränserna i regionen, mellan såväl klinisk verksamhet som lärosäten. Projekt som innebär tydlig och utvecklad samverkan över länsgränserna prioriteras därför och minst två län ska vara representerade i projekt som beviljas anslag från FORSS. 

Guldkorn - nyheter från FORSS

Senaste numret av Guldkorn (juni 2019), klicka här.

OBS! Alla användare uppmanas att uppdatera personkort och CV, nya funktioner har lagts till. Observera att personkort och CV används vid bedömningen av projektets genomförbarhet.

Klicka på gröna knappen för att komma till ansökningsformulären

Ansökningsperioder

1 mars - 1 april - Startbidrag, Forskningstid för disputerade och Regionalt nätverksarbete

1 september - 1 oktober - FoU-projekt med tillhörande Fortsättningsanslag, Startbidrag och Regionalt nätverksarbete

För mer information om anslagen, klicka här.

Frågor om anslagen

Agneta Andersson
E-post:

Lena Näsström
E-post:

Systemteknisk support

Researchweb support
E-post:

Nyheter

Sidan är under uppbyggnad.

Guldkorn - Nyheter från FORSS

Framsida Guldkorn 11

Närmare Patienten - FORSS jubileumsskrift

Framsida jubileumsskrift


Forskningsrådet i Sydöstra Sverige (FORSS) etablerades 1995.
Det innebar starten för en lyckad satsning på en regional patientnära forskning i tre landsting i samverkan med Hälsouniversitetet i Linköping.

I jubileumsskriften får vi ta del av hågkomsterna från några som var med i starten och andra som vittnar om den fortsatta utvecklingen.

Fjorton forskare ger sina högst personliga bilder av FORSS som det avgörande stödet för framgångsrik forskning och fortsatt kreativ samverkan över gränserna.


Klicka på bifogad fil ( pdf document FORSS_jubskrft.pdf (651 kB) ) och ladda ner hela jubileumsskriften direkt i din dator!

FORSS - organisation

Deltagande regioner/landsting:

Deltagande universitet/högskolor:

I FORSS finns:

I rådet ingår:

Forskningsrådets nuvarande ledamöter namnges här.

Ett par veckor innan rådsmötena så träffas FORSS beredning. Beredningen förbereder de ärende som ska beslutas/diskuteras på rådet. I beredningen ingår region-/landstingsrepresentanterna från rådet samt en representant från Medicinska fakulteten, Linköpings univeristet. FORSS beredning och råd har möte tre gånger/år.

FORSS

De fyra prioriteringskommittéerna [PK]

Kommittéerna består var och en av sex-nio ledamöter med väl dokumenterad forskningserfarenhet och med förankring i de fyra länen såväl som inom Medicinska fakulteten på Linköpings universitet. Sammanvägt ska ledamöterna täcka områdena Soma, Psyke och Samhälle. Kommittéerna har följande huvudinriktning:

PK 1 - Den unga människans hälsa
PK 2 - Den vuxna människans hälsa
PK 3 - Den äldre människans hälsa
PK 4 - FoU inom kvalité, utvärdering och verksamhetsutveckling

Ledamöter i de fyra kommittéerna beskrivs här.

Ansökningar gällande Forskningstid för disputerade granskas av ordförandena i respektive PK.

Ledamöter i FORSS

Ordförande
,  Regiondirektör, Region Östergötland
Vice ordförande
,  Regiondirektör, Region Jönköping

Region/Landstingsrepresentanter
Region Kalmar län: ,
Region Kronoberg: , Vakant
Region Jönköpings län: ,
Region Östergötland: ,

Representant från Medicinska fakulteten Linköpings universitet

Ordföranden i prioriteringskommittéerna
PK1: , Medicinska fakulteten, Linköpings universitet ordförande. , Medicinska fakulteten, Linköpings universitet vice ordförande
PK2: , Medicinska fakulteten, Linköpings universitet ordförande. , Region Kalmar län vice-ordförande
PK3: , Region Jönköpings län ordförande, vice ordförande vakant,
PK4: , Region Jönköpings län ordförande. , Region Kronoberg vice-ordförande

Koordinator

Från och med 2013 så är Dekanus Johan Dabrosin Söderholm från Medicinska fakulteten Linköpings universitet, Dekanus Ian Nicholls från Linnéuniversitetet Kalmar/Växjö och VD Dennis Larsson från Hälsohögskolan, Jönköping University adjungerade till FORSS-rådet.

Prioriteringskommitté 1 - Den unga människans hälsa

Prioriteringskommitté 2 - Den vuxna människans hälsa

Prioriteringskommitté 3 - Den äldre människans hälsa

Prioriteringskommitté 4 - FoU inom kvalité, utvärdering och verksamhetsutveckling

Prioriteringskommitté som granskar ansökningar gällande forskningstid för disputerade

nyheter
sista ansökningsdag


FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige, from FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
http://www.researchweb.org/is/forss