FORSS organisation

Organisationen kring FORSS

Deltagande regioner/landsting:

Deltagande universitet/högskolor:

I FORSS finns:

I rådet ingår:

.

Forskningsrådets nuvarande ledamöter namnges här.

Ett par veckor innan rådsmötena så träffas FORSS beredning. Beredningen förbereder de ärende som ska beslutas/diskuteras på rådet. I beredningen ingår region-/landstingsrepresentanterna från rådet samt en representant från Medicinska fakulteten Linköpings univeristet. FORSS beredning och råd har möte 3 gånger/år.

FORSS

De fyra prioriteringskommittéerna [PK]

Kommittéerna består var och en av sex-nio ledamöter med väl dokumenterad forskningserfarenhet och med förankring i de fyra länen såväl som inom Medicinska fakulteten på Linköpings universitet. Sammanvägt ska ledamöterna täcka områdena Soma, Psyke och Samhälle. Kommittéerna har följande huvudinriktning:

PK 1 - Den unga människans hälsa
PK 2 - Den vuxna människans hälsa
PK 3 - Den äldre människans hälsa
PK 4 - FoU inom kvalité, utvärdering och verksamhetsutveckling

Ledamöter i de fyra kommittéerna beskrivs här.

Ansökningar gällande Forskningstid för disputerade granskas av ordförandena i respektive PK.

PublishedDocument information: FORSS organisation | Last modified: 2018-08-10 by Lena Lindgren

FORSS organisation, from FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
http://www.researchweb.org/is/forss/FORSS_organisation