FORSS anslag

Om FORSS anslag

Följande anslag finns att söka:

Anslagviktigaste kravmax. sökbar beloppsista ansökningsdatum
Nytt FoU-projektSamarbete över länsgränser500 tkr1 oktober
Fortsättningsansökan på FoU-projektSamarbete över länsgränser samt en beskriven progress500 tkr1 oktober
StartbidragUtveckla en projektide till ett FORSS FoU projekt, utveckla och testa en metod inför en fullskaleansökan, utföra en pilotstudie eller planera och förbereda en ansökan till Vetenskapsrådets utlysning klinisk behandlingsforskning75 tkr1 april, 1 oktober
Regionalt nätverksarbeteNätverksbyggande50 tkr1 april, 1 oktober
Forskningstid för disputeradeMinst 50% anställning i landstinget i Kalmar, Region Jönköpings län, Region Kronoberg eller Region Östergötland och ett samarbete över länsgränser20-25% av forskarens lön under två års tid1 april

Beslut meddelas senast 15 juni respektive 15 december.

För att direkt komma till sidan med ansökningsformulär klicka här

Tänk på att FORSS kräver etikprövning för nästan ALLA forskningsprojekt som beviljas FORSS medel. Ett diarienummer från EPN är ett krav för att medel ska utbetalas (dock inte för startbidrag och nätverksbidrag). I de undantagsfall då projektet enligt sökandens bedömning faller utanför etikprövningslagens tillämpningsområde ska detta motiveras och diskuteras tydligt i ansökan. Mer information och ansökningsblanketter för etikprövning finns på Regionala etikprövningsnämndens hemsida.

FORSS allmänna principer och villkor gällande ansökan om och mottagande av FORSS-medel återfinns i vänstermenyn under rubriken FORSS bestämmelser.

Du får som huvudsökande ha max två ansökningar/ansökningsomgång

FORSS beslut går inte att överklaga

PublishedDocument information: FORSS anslag | Last modified: 2018-08-06 by Lena Lindgren

FORSS anslag, from FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
http://www.researchweb.org/is/forss/Om_FORSS_anslag