Immunologiska orsaker till för tidig förlossning, speciellt IL10-polymorfism. Olika immunologiska faktorer av betydelse för förlossningens start. | Application
Immunologiska orsaker till för tidig förlossning, speciellt IL10-polymorfism. Olika immunologiska faktorer av betydelse för förlossningens start.
Registration number: FORSS-4061
FoU-projekt - Fullständig och fortsättningsansökan FORSS
Application started by: Göran Berg, 2005-01-27
Professional title at the time of application: doc
Work place at the time of application: Kvinnokliniken i Linköping
Last updated / corrected by: Jolanda van Vliet, 2007-04-12
Application received by: FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Göran Berg
Professor emeritus, Avd Obstetrik/Gynekologi

Fortsättning på FORSS-projekt (föregående ansökan är elektronisk)

  1. FORSS-4061 : Immunologiska orsaker till för tidig förlossning, speciellt IL10-polymorfism. Olika immunologiska faktorer av betydelse för förlossningens start., FoU-projekt - Fullständig och fortsättningsansökan FORSS
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2005-01-27 , Applicant: Göran Berg, Avd Obstetrik/Gynekologi
  2. FORSS-8993 : Immunologiska orsaker till förtidig förlossning, FoU-projekt - Fortsättningsansökan (föregående ansökan om FoU-projekt elektroniskt). OBS! Fortsättningsansökan kan INTE göras på tidigare elektronisk ansökan om pilotprojekt/utvecklingsarbete/regionalt nätverksarbete.
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2006-10-08 , Applicant: Göran Berg, Avd Obstetrik/Gynekologi

Handledare / Medarbetare

Jan Ernerudh
Professor, överläkare, Medicinska fakulteten, Diagnostikcentrum
Christina Ekerfelt
Professor, Medicinska fakulteten
Leif Matthiesen
Överläkare, Obstetrik & Gynekologi, Sund, Helsingborg lasarett
Roland Boij
överläkare, Länssjukhuset Ryhov
Marie Persson
Doktorand, AIR, Klinisk Immunologi
Jenny Mjösberg
doktorand, AIR, patologihuset plan 10, Avd för Inflammationsmedicin, IKE, Hälsouniversitetet i Linköping

Projektets innehåll

Projektstart

2002-01-01

Beräknat projektslut

2007-12-31

Sammanfattning

För tidig förlossning är än i dag den vanligaste orsaken till död eller framtida handikapp hos nyfödda i västvärlden. Trots stora framsteg inom såväl den förebyggande mödravården som den neonatala vården kvarstår problemen med endast marginella framsteg de senaste åren. Vi känner i dag till en rad faktorer som antingen ökar risken för – eller direkt orsakar för tidig förlossning. Till dessa hör låg socioekonomisk tillhörighet, rökning, lokala infektioner, speciellt sexuellt överförda, samt iatrogena orsaker på grund av andra graviditetskomplikationer såsom preeklampsi och placentainsufficiens. Trots detta saknar cirka 50% av de som föder för tidigt säker, klarlagd orsak. Den säkraste prediktorn för prematur förlossning är tidigare prematur förlossning.
Vi vet dag att etnicitet (ffa afro-amerikaner) kan vara kopplad till ökad risk (2,5 ggr) för prematuritet. För tidig vattenavgång, antingen orsakad av infektion eller spontant uppkommen, är en kraftig riskfaktor för förtidig förlossning.
Under senare år har forskningen kring immunsystemets funktion i samband med graviditet intensifierats. Det krävs en, för det immunologiskt främmande fostret, gynnsam miljö för att implantation och tillväxt skall kunna ske. Från framför allt djurmodeller vet vi i dag att det sker en modulering av immunsystemet under graviditetens olika faser, förenklat beskrivet som först, vid implantation – ett inflammatoriskt status – därefter under hela tillväxtfasen ett anti-inflammatoriskt tillstånd, för att vid förlossningsstart och förlopp åter bli inflammatoriskt.
Målsättningen med hela studieupplägget är;
1.att visa att det föreligger en nedreglering och minskad produktion av IL10 i placenta och decidua vid prematur förlossning.
2.att denna nedreglering till stor del är orsakad av en polymorfism i IL10’s promotorgen samt
3.att denna förändring förekommer oftare hos afro-amerikaner än hos kvinnor med europeiskt ursprung.
4.att studera hur cytokinproduktionen i perifert blod, i mononukleära celler varierar under normal graviditet.
5.att utveckla metod för bestämning av Treg och att utvärdera vilken roll dessa celler spelar vid värkarbete – såväl i fullgången tid som prematurt.
6.att studera i decidua vilka cytokiner som produceras och om normal graviditet och förlossning inverkar på denna produktion.
De metoder som kommer att användas vid studierna är; immunhistokemi, in situ hybridisering, ELISA, ELISPOT, RT-PCR. Dessutom kommer DNA från perifera mononukleära celler att amplifieras och sekvensbestämmas med PCR samt specifika restriktionsenzym. Immunomagnetsisk separation för identifiering av regulatoriska T-celler.
De sex delmålen beskriver hela projektet och kommer i de flesta, men inte alla delar att vara aktuellt för denna ansökan. Jag har valt att presentera delarna i detta program för att visa dess ambitionsnivån och de möjligheter en satsning på detta projekt erbjuder. En del av arbetet har hittills haft karaktär av metodutveckling och införskaffande av bakgrundsfakta.
I Sydöstra sjukvårdsregionen förlöses knappt 10 000 kvinnor årligen. Av dessa kommer kring 5-6% att föda prematurt, flertalet av dem på centrallasarett (på grund av närvaro av barnklinik), dvs 5-600 pat/år. Då inklusionskriterierna (”oförklarad prematuritet”) utesluter minst 50-60% av de prematura förlossningarna, samt då delar av analyserna kräver speciellt omhändertagande av proverna, kommer endast ett mindre antal av dessa fall att kunna inkluderas.
Från Kvinnokliniken i Linköping rekryteras årligen minimum 20 kvinnor som fött prematurt, från Norrköping resp Jönköping beräknas årligen minimum 10 kvinnor från vardera klinik rekryteras.
Utöver dessa kvinnor, där nu 61 kvinnor som fött prematurt har kallats för provtagning för bestämning av förekomst av IL10 polymorfism, har 95 kvinnor följts under sin graviditet och blodprov tagits under och efter graviditet enl ovan, samt 9 kvinnor med normal graviditet där prov tagits från kvinnan och hennes make.

Vetenskaplig redovisning

Publikationer

1.C. Gustafsson1,2, P. Hummerdal1,2, L. Matthiesen3, G. Berg3, C. Ekerfelt1,2 and J.Ernerudh1,2. Cytokine secretion in decidual mononuclear cells from term human pregnancy with or without labour: Elispot detection of IFN-γ, IL-4, IL-10, TGF-β and TNF-α. In manuscript.
2.Jenny Mjösberg, MSc., Christina Ekerfelt, PhD., Göran Berg, PhD. MD., Jan Ernerudh, MD, PhD. CD4+CD25+ regulatory T cells support TH2 deviation during pregnancy -Development of a Treg-MLC suppression assay. In manuscript

Spridning och implementering av resultat

De preliminära resultaten kommer att presenteras i juni 2005 vid American Society of Reproductive Immunologi som har möte i Providence, USA.

Decision

Decision date: 2005-04-28

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Personal - Projektledare
Inga medel söks för proj ledaren, som har i sin tjänst ett åliggande att bedriva forskning0091% av äskade medel
Personal - Medarbetare
doktorand Marie Persson beräknas arbeta c:a 75% med detta projekt. Hon har innevarnde år samt 2006 och 2007 doktorandbidrag samt 10% fo-ass tjänst. Den årliga kostnaden för henne beräknas till 250000:-
De två externa läkarna beräknas innevarande år samt år 2006 avsätta minimum 2 v vardera på heltid. Kostnaden för detta skattas till 75000:- årligen inkl soc avgifter. Från FORSS söks sammantaget 200000
200 000182 00091% av äskade medel
Personal - Assisterande personal
För provtagning, kallande av patienter, mm, via forskningsmottagningen på US20 00018 20091% av äskade medel
Medicinsk service
Projektet är mycket lab-intensivt. De totala kostnaderna ligger för projektet på min 100000/år. Från FORSS söks 5000050 00045 50091% av äskade medel
Resekostnader
För information, spridning av resultat mm inom regionen samt delkostnadstäckning av resekostnad till USA.10 0009 10091% av äskade medel
Övrigt
transportkostnader inom regionen samt till USA20 00020 200Justering tilldelat belopp
sum300 000275 000 

Immunologiska orsaker till för tidig förlossning, speciellt IL10-polymorfism. Olika immunologiska faktorer av betydelse för förlossningens start. | Application, from FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
http://www.researchweb.org/is/forss/ansokan/4061