Projektdatabas Halland
Projektdatabas Halland
Project number : 37721
Created by: Eva Almqvist, 2009-11-30
Last revised by: Eva Almqvist, 2015-03-19
Project created in: FoU i Sverige

CompletedCompleted

1. Översiktlig projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet

För att kunna följa upp FoU-arbetet i Landstinget Halland gavs uppdrag att ta fram ett verktyg för FoU-enheten i Halland. Förstabild för val Detta var före Internets utveckling i landstingen och därför skapade jag databasen i MS Access till dem med åtkomst för de som arbetade på FoU-enheten i Halland. Projektinriktning Deras enhets assistenter fyllde på forskningsinformationen och såg till att materialet var uppdaterat via projektledarna. Databasen erbjöd möjligheter att direkt få fram aktuellaste statistik; som att se hur projekten fördelades på olika fastställda projektinriktningar, men även mellan kommunerna och för respektive yrkeskategorier samt flertalet andra alternativ. Databasen kompletterades under åren från ursprungsmaterialet och blev i sitt slutmaterial omfattande. Databasen introducerades år 1997 och användes i Halland t o m år 2003. Se exempelbilder. Fördelning forskningsprojekt i kommuner .
Projektledare och utvecklare: Eva Almqvist

Typ av projekt

Kvalitetssäkringsarbete

Projektets delaktighet i utbildning

not checked Avhandling
not checked D-uppsats / Magisterexamen
not checked C-uppsats / Kandidatexamen
not checked ST-läkarutbildning
not checked Annan utbildning
checked Ej del i utbildning

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Företag - Övrigt

3. Processen och projektets redovisning

Pågående aktiviteter

not checked Planering och förberedelse före datainsamling
not checked Datainsamling pågår
not checked Analys av insamlade data pågår
not checked Författande av skriftlig redovisning / publikation pågår
checked En eller flera publikationer från projektet är publicerade
checked Slutfört och inget mer görs inom ramen för detta projekt

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

1997-10-01

Datum då projektet är slutrapporterat

2003-12-31

Tillämpning av resultat - beskrivning

Databasen användes som uppföljning av forskningen i primärvård och länssjukvård mellan åren 1997 till 2003.

Projektdatabas Halland, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/foualvsborg/project/37721