Analys av neuroinflammatoriska och neurodegenerativa markörer i cerebrospinalvätska, korrelationer till flera hälsoenkäter och thyroideahormoner i serum och likvor hos primär hypothyreos
Analys av neuroinflammatoriska och neurodegenerativa markörer i cerebrospinalvätska, korrelationer till flera hälsoenkäter och thyroideahormoner i serum och likvor hos primär hypothyreos
Project number : 238681
Created by: Anders Funkqvist, 2017-12-13
Last revised by: Anders Funkqvist, 2017-12-13
Project created in: FoU i Region Halland

PublishedPublished

1. Projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet (Vetenskaplig eller Populärvetenskaplig)

Vi har under perioden 2010-2016 samlat in data (likvor och serum) från 26 patienter med primär hypothyreos samt 50 friska. 15 patienter har också undersökts efter behandling med levaxin, samt 17 s.k. non-responders (kvarstående symtom trots beh med levaxin). I likvor har analyserats 26 neuroinflammatoriska och neurodegenerativa markörer samt thyroideahormon. Utöver detta grundläggande parametrar (vikt, längd, kön etc.). Dessutom flera hälsoenkäter (SF-36, EQ5, hälsa Likertskala, 3 olika specifika hypothyreosenkäter, MADRS). 

Den vanligaste orsaken till hypothyreos är autoimmunitet. Sambandet mellan neuroinflammatoriska och neurodegenerativa markörer vid hypothyreos har inte studerats tidigare. Dr Sjöberg har med kollegor på Karolinska genomfört en pilotstudie för att mäta thyroideahormon i likvor, i övrigt inga kända studier.

Det är väl känt att en betydande andel patienter med hypothyreos inte mår bra och inte känner sig besvärsfria med Levaxin. De kvarvarande symtomen är av centralnervös karaktär (trötthet, koncentrationssvårigheter, minnessvårigheter, förlångsammad tankeförmåga, depressionssymtom m.m.). Patienterna har vanligtivs helt normaliserade blodprover, men trots detta har de inte återfått sin funktionsnivå. Det är därför svårt för behandlande läkare, med ledning av blodproverna, att dosera levaxin eller kombinera med liothyronin. 

Vår förhoppning är att resultaten ska kunna bidra till en förbättrad behandling av hypothyreos.

2. Information om forskargruppen

Tutor

Stefan Sjöberg
Medicinkliniken, Hallands sjukhus Halmstad
Henrik Zetterberg
Laboratoriet för klinisk kemi

3. Information om projektet

Status på projektet

Påbörjat/Pågående

Projektets startdatum

2017-12-13

Projektets slutdatum

2018-12-31

Huvudsakligt ämnesområde för projektet (SCB klassificering)

Neurovetenskaper

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Hypothalamus
Ventral part of the diencephalon extending from the region of the optic chiasm to the caudal border of the mammillary bodies and forming the inferior and lateral walls of the third ventricle.
Hypothyroidism
A syndrome that results from abnormally low secretion of THYROID HORMONES from the THYROID GLAND, leading to a decrease in BASAL METABOLIC RATE. In its most severe form, there is accumulation of MUCOPOLYSACCHARIDES in the SKIN and EDEMA, known as MYXEDEMA.

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Region Halland - Hallands sjukhus - Område 1 - Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Läkare Medicin Halmstad

Analys av neuroinflammatoriska och neurodegenerativa markörer i cerebrospinalvätska, korrelationer till flera hälsoenkäter och thyroideahormoner i serum och likvor hos primär hypothyreos, from FoU i Region Halland
http://www.researchweb.org/is/fouhalland/project/238681