Onsdagsgruppen
Onsdagsgruppen
Project number : 240531
Created by: Carina Blom-Andersson, 2017-12-29
Last revised by: Carina Blom-Andersson, 2018-01-17
Project created in: FoU i Region Halland

PublishedPublished

1. Projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet (Vetenskaplig eller Populärvetenskaplig)

När ett barn insjuknar i en livshotande sjukdom innebär detta en stor belastning för hela familjen. Barnen är beroende av sina föräldrar under hela sjukdomstiden(Boman, K, et al, 2004). Psykosocialt stöd erbjuds bl.a i Halmstad via en gruppverksamhet där föräldrarna har möjlighet att möta andra föräldrar till barn med cancer. Enligt (Boman, K, et al, 2004) bör alltid det psykosociala stödet erbjudas i ett tidigt skede i samband med att föräldrarna får det chockartade beskedet. I gruppverksamheten i Halmstad lär kurator och psykolog känna föräldrarna och en kontakt skapas som förhoppningsvis underlättar för föräldrarna att tala om svårigheter i ett tidigt skede av barnens behandling.

Tidigare studier har visat att när det känns naturligt för föräldrarna att söka stöd i sjukvårdspersonalen kan det också underlätta för dem under barnens behandlingstid(Brody&Simmons, 2007, Shapiro, et al). Vi saknar information kring den form av gruppverksamhet som vi bedriver och om det är ett effektivt sätt när det gäller psykosocialt stöd för hela familjen. Syftet med denna studie är således att få en fördjupad förståelse för föräldrars upplevelse av psykosocialt stöd i den gruppverksamhet för familjer med barn och ungdomar som drabbats av cancer, som bedrivs på Hallands sjukhus i Halmstad avd:62.

2. Information om forskargruppen

Tutor

Josefine Roswall
Överläkare pediatrik, Barn- och ungdomskliniken, Hallands Sjukhus Halmstad,PhD Göteborgs universitet

3. Information om projektet

Status på projektet

Påbörjat/Pågående

Projektets startdatum

2018-01-01

Projektets slutdatum

2018-12-31

Huvudsakligt ämnesområde för projektet (SCB klassificering)

Övrig annan medicin och hälsovetenskap

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Health Services Research
The integration of epidemiologic, sociological, economic, and other analytic sciences in the study of health services. Health services research is usually concerned with relationships between need, demand, supply, use, and outcome of health services. The aim of the research is evaluation, particularly in terms of structure, process, output, and outcome. (From Last, Dictionary of Epidemiology, 2d ed)

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Region Halland - Hallands sjukhus - Område 2 - Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus - Rehab område 5 - Kuratorsmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Landsting - Region Halland - Hallands sjukhus - Område 2 - Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus - Avdelning 62 Barn och ungdom Halmstad
Onsdagsgruppen finns på Barn och ungdomskliniken.

Onsdagsgruppen, from FoU i Region Halland
http://www.researchweb.org/is/fouhalland/project/240531