Prehospitala Höftstudien i Halland
Prehospitala Höftstudien i Halland
Project number : 243551
Created by: Glenn Larsson, 2018-02-09
Last revised by: Glenn Larsson, 2018-02-09
Project created in: FoU i Region Halland

PublishedPublished

1. Projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet (Vetenskaplig eller Populärvetenskaplig)

Patienter i Halland som drabbats av misstänkt höftfraktur randomiseras av ambulanssjukvården till snabbspår med transport direkt till röntgen eller till omhändertagande på akutmottagning. Syftet är att studera hur ett strukturerat prehospitalt omhändertagande av patienter med misstänkt höftfraktur påverkar olika samband med ledtider, vårdtider, komplikationer, mortalitet, patientnöjdhet, kognitiv funktion och ADL förmåga.

Avhandlingsarbetet innefattar fyra delstudier

Delstudie 1.
Studera om ett strukturerat prehospitalt omhändertagande kan påverka patienternas tider till röntgen undersökning, kirurgisk behandling med operation, medicinska komplikationer före och efter operation, total vårdtid på sjukhus och mortalitet.
Delstudie 2.
Studera höftfrakturpatienters nöjdhet med det prehospitala omhändertagandet.
Delstudie 3.
Studera patienternas kognitiva funktion prehospitalt och efter ankomst till sjukhus och dess betydelse för postoperativ mortalitet (fyra och tolv månader) och ADL förmåga.
Delstudie 4
Studera prehospitalt bedömda patienter med misstänkt höftfraktur som efter röntgenundersökning diagnostiserats med differentialdiagnos för ett optimalt omhändertagande.

Datainsamlingen påbörjades 2012 och avslutades 2014. Analysarbete är klart för studie 1-3, studie 4 pågår.

2. Information om forskargruppen

Tutor

Anna Nilsdotter
FoUU-chef, FoUU, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ulf Strömberg
Professor, Sjukhusledning
Cecilia Rogmark
Överläkare, Alla områden

3. Information om projektet

Status på projektet

Påbörjat/Pågående

Projektets startdatum

2012-07-01

Projektets slutdatum

2018-12-31

Huvudsakligt ämnesområde för projektet (SCB klassificering)

Ortopedi

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Musculoskeletal Diseases
Diseases of the muscles and their associated ligaments and other connective tissue and of the bones and cartilage viewed collectively.

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Region Halland - Ambulans Diagnostik och Hälsa - Medicinsk diagnostik Halland - Klinisk kemi Halland - Klinisk kemi Halland (0 %)

Beviljade ansökningar (bidrag) till projektet

Grant provider: Vetenskapliga rådet (Reference number: RS 120138)
Decided and approved
Grant reciever: Glenn Larsson
Applied 2012-09-13 for a contribution of 60,000 SEK intended for Arbetstid för datainsamling, analys och manusarbete
Decision 2012-12-11 with a contribution of 60,000 SEK and is available 2013
Grant provider: vetenskapliga rådet (Reference number: HSS 130053)
Decided and approved
Grant reciever: Glenn Larsson
Applied 2013-09-15 for a contribution of 160,000 SEK intended for analys och manusarbete, samt konferensdeltagande.
Decision 2013-12-03 with a contribution of 150,000 SEK and is available juni 2014-juni 2015
Grant provider: Södra sjukvårdsregionsnämnden (Reference number: REGSKANE-454541)
Decided and approved
Grant reciever: Glenn Larsson
Applied 2014-06-08 for a contribution of 180,000 SEK intended for Doktorandarbete, lönekostnader för avhandlingsarbete.
Decision 2014-10-28 with a contribution of 180,000 SEK and is available 2015
Total applied sum: 400,000 SEK | Total granted sum: 390,000 SEK

4. Resultat av projektet

Publikationer som projektet genererat


Prehospitala Höftstudien i Halland, from FoU i Region Halland
http://www.researchweb.org/is/fouhalland/project/243551