Att designa och förbereda strategier inför implementering av Child Participation in Healthcare (ChiPaC) i hälso- och sjukvården; ett självrapporterande frågeformulär för barns delaktighet i sin vård
Att designa och förbereda strategier inför implementering av Child Participation in Healthcare (ChiPaC) i hälso- och sjukvården; ett självrapporterande frågeformulär för barns delaktighet i sin vård
Project number : 249121
Created by: Britt-Mari Gilljam, 2018-05-29
Last revised by: Britt-Mari Gilljam, 2018-05-29
Project created in: FoU i Region Halland

PublishedPublished

1. Projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet (Vetenskaplig eller Populärvetenskaplig)

Child Participation in Healthcare, ChiPaC, är ett nykonstruerat och validerat frågeformulär där barn själva besvarar frågor om sin delaktighet i vårdsituationer. Frågeformuläret avser att mäta barns delaktighet över tid och som underlag för utveckling av arbetssätt och rutiner för att öka barnets delaktighet i verksamheten. ChiPac planeras att implementeras på 7 av barnkliniken Hallands enheter, hösten 2019. Inför denna implementering avser detta projekt att skapa förståelse för hur en optimal implementering bör genomföras. Syftet är att utforska behov, möjligheter och barriärer som behöver omsättas till strategier för en optimal implementering av frågeformuläret  ChiPaC i klinisk verksamhet.
Den övergripande frågeställningen är: Hur bör en implementeringsstrategi utformas för optimalt införande och användning av instrumentet ChiPaC i klinisk verksamhet?

Chefspersoner och sjukvårdspersonal kommer att intervjuas om behov, möjligheter och svårigheter, samt hur implementering och resultatredovisning bör genomföras. En begränsad pilotstudie har genomförts våren 2018 på två enheter, personal därifrån kommer att medverka i fokusgrupper. Samtliga chefspersoner kommer att medverka i en fokusgrupp. Personal utan erfarenhet av ChiPaC blir intervjuade enskilt. Intervjuerna spelas in med diktafon.
Intervjuerna transkriberas sedan och analys skall ske med kvalitativ innehållsanalys. Procentuell beräkning görs av hur många barn av möjliga som erbjudits ChiPaC.

2. Information om forskargruppen

Tutor

Petra Svedberg
Sektionen för hälsa och samhälle
Jens Nygren
Professor, Högskolan i Halmstad
Susann Arvidsson
Sjuksköterska, Annan, Sektionen för hälsa och samhälle

3. Information om projektet

Status på projektet

Påbörjat/Pågående

Projektets startdatum

2018-05-29

Projektets slutdatum

2019-07-31

Huvudsakligt ämnesområde för projektet (SCB klassificering)

Omvårdnad

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Child
A person 6 to 12 years of age. An individual 2 to 5 years old is CHILD, PRESCHOOL.
Patient Participation
Patient involvement in the decision-making process in matters pertaining to health.
Questionnaires
Predetermined sets of questions used to collect data - clinical data, social status, occupational group, etc. The term is often applied to a self-completed survey instrument.
Staff Development
The process by which the employer promotes staff performance and efficiency consistent with management goals and objectives.
Quality of Health Care
The levels of excellence which characterize the health service or health care provided based on accepted standards of quality.

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Region Halland - Hallands sjukhus - Område 2 - Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus - Avdelning 62 Barn och ungdom Halmstad (0 %)
Begränsad pilotimplementering genomförd på avdelning 62 och 63. Implementeringen denna studie förbereder för planeras involvera förutom avdelningarna 62 och 63 även dagvårdsenheten i Halmstad, samt barnmottagningarna i Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka.

4. Resultat av projektet

Beskriv resultat från projektet

Inget resultat än

Att designa och förbereda strategier inför implementering av Child Participation in Healthcare (ChiPaC) i hälso- och sjukvården; ett självrapporterande frågeformulär för barns delaktighet i sin vård, from FoU i Region Halland
http://www.researchweb.org/is/fouhalland/project/249121