Kolhydratintagets storlek under fysisk aktivitet och dess effekt på maximal prestationsförmåga hos individer med typ 1 diabetes
Kolhydratintagets storlek under fysisk aktivitet och dess effekt på maximal prestationsförmåga hos individer med typ 1 diabetes
Project number : 249381
Created by: Peter Adolfsson, 2018-06-07
Last revised by: Peter Adolfsson, 2018-06-07
Project created in: FoU i Region Halland

PublishedPublished

1. Projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet (Vetenskaplig eller Populärvetenskaplig)

Fysisk aktivitet utgör en av hörnstenarna i behandlingen av diabetes. Fysisk aktivitet innebär också utmaningar för individen med typ 1 diabetes då den är förenad med en ökad risk av låga och höga glukosvärden. Vid sidan om detta önskar individen med typ 1 diabetes ibland också kunna utföra en maximal prestation i anslutning till aktiviteten.

Muskulaturen är under hög intensitet och under långvarig fysisk aktivitet beroende av kolhydrater för att kunna åstadkomma en maximal prestationsförmåga. Detta är studerat hos friska individer där man bland annat noterat att ett stort kolhydratintag under långvarig fysisk aktivitet med varaktighet över 2,5-3 timmar, leder till en bättre prestationsförmåga. Rekommendationer har skapats baserat på dessa studieresultat.

Liknande studier saknas helt bland individer med typ 1 diabetes där man hittills mer fokuserat på grad av glukoskontroll och inte evaluerat prestationsförmågan.          En bra glukoskontroll skall dock vara möjlig att åstadkomma med mindre eller större mängd tillförda kolhydrater vilket då balanseras av mängden insulin som tillförs.

Vi avser nu att evaluera effekten på maximal prestationsförmåga där olika mängd kolhydrater tillförs under fysisk aktivitet som totalt har en varaktighet av 3 tim.

3. Information om projektet

Status på projektet

Påbörjat/Pågående

Projektets startdatum

2018-02-01

Huvudsakligt ämnesområde för projektet (SCB klassificering)

Endokrinologi och diabetes

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Diabetes Mellitus
A heterogeneous group of disorders characterized by HYPERGLYCEMIA and GLUCOSE INTOLERANCE.
Exercise
Physical activity which is usually regular and done with the intention of improving or maintaining PHYSICAL FITNESS or HEALTH. Contrast with EXERTION which is concerned largely with the physiologic and metabolic response to energy expenditure.
Carbohydrates
The largest class of organic compounds, including STARCH; GLYCOGEN; CELLULOSE; POLYSACCHARIDES; and simple MONOSACCHARIDES. Carbohydrates are composed of carbon, hydrogen, and oxygen in a ratio of Cn(H2O)n.
Athletic Performance
Carrying out of specific physical routines or procedures by one who is trained or skilled in physical activity. Performance is influenced by a combination of physiological, psychological, and socio-cultural factors.

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Region Halland - Hallands sjukhus - Område 2 - Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus - Barn- och ungdomsmottagningen Kungsbacka (0 %)

Beviljade ansökningar (bidrag) till projektet

Grant provider: FoU Region Halland, externa medel (Reference number: HALLAND-814901)
Decided and approved
Grant reciever: PETER ADOLFSSON
Applied 2018-04-30 for a contribution of 341,520 SEK intended for Tid för arbete inom projektet "Kolhydratintagets storlek under fysisk aktivitet och dess effekt på maximal prestationsförmåga hos individer med typ 1 diabetes"
Decision 2018-05-17 with a contribution of 75,000 SEK and is available 2018-05-30 - 2019-06
Total applied sum: 341,520 SEK | Total granted sum: 75,000 SEK

Kolhydratintagets storlek under fysisk aktivitet och dess effekt på maximal prestationsförmåga hos individer med typ 1 diabetes, from FoU i Region Halland
http://www.researchweb.org/is/fouhalland/project/249381