Nya biomarkörer som hjälp för diagnosticering och riskstratifiering av patienter med nedsatt glukostolerans och typ 2 diabetes
Nya biomarkörer som hjälp för diagnosticering och riskstratifiering av patienter med nedsatt glukostolerans och typ 2 diabetes
Project number : 272847
Created by: Matthijs A. Velders, 2019-09-19
Last revised by: Lisa Söderström, 2019-09-27
Project created in: FoU i Region Västmanland

PublishedPublished
2019-10-18
Rekrytering avslutades, studie pågår (behandling/uppföljning/datainsamling pågår) (datum)

Titel och sammanfattning

Lokalt ansvarig forskare/prövare

Added workplaces

Regioner - Region Västmanland - Centrum för klinisk forskning
Namn på lokalt ansvarig forskare/prövare

Jerzy Leppert

Regioner - Region Västmanland - Medicinkliniken Västerås
Namn på lokalt ansvarig forskare/prövare

Matthijs Velders

Regioner - Region Västmanland - Fysiologkliniken
Namn på lokalt ansvarig forskare/prövare

Pär Hedberg

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Region Västmanland - Centrum för klinisk forskning

Akronym

SAVa

Populärvetenskaplig sammanfattning

Bakgrund: Den höga prevalensen av oupptäckt typ 2 diabetes mellitus (T2D) gör det angeläget att utvärdera alternativa diagnosmetoder och att undersöka kausaliteten. Det finns också ett behov av förbättrad kardiovaskulär riskstratifiering för identifiering av patienter med störst nytta av nya kostsamma diabetes-läkemedel.

I delstudie 1 har vi funnit att Cathepsin D förbättrade möjligheten att identifiera patienter med tidigare okänd diabetes. I delstudien 2 analyseras absoluta serumnivåer av Cathepsin D för att bekräfta fynden och bestämning av beslutsgränser. I den tredje delstudien ämnar vi analysera blodprover från hela SAVa (Survey of Atherosclerosis in Vastmanland) vilket innebär 1460 patienter med antingen perifer artärsjukdom eller akut hjärtinfarkt, samt 855 kontrollpersoner.

Syftet denna studien är: i) att utvärdera samband mellan absoluta serumkoncentrationer av Cathepsin-D och glukometabola rubbningar, ii) att undersöka kausalt samband mellan Cathepsin-D och fasteglukos med hjälp av s k Mendelsk randomisering baserad på genetisk data (Genom-Wide-Association-Study [GWAS]) och iii) att undersöka samband mellan Cathepsin-D och långtidsprognos för förekomsten av kardiovaskulära händelser och/eller död.

Klinisk relevans: Förenklad diagnostik av diabetes samt förbättrad riskstratifiering kan möjliggöra tidiga behandlingsinsatser som kan förbättra patientens prognos.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Endokrinologi och diabetes
checked Kardiologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie, t ex longitudinella studier, fall-kontrollstudier, kohortstudier och befolkningsstudier

Randomiserad studie

Nej

Övergripande diagnoskod ICD-10

I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar

Diagnoskod för huvuddiagnos

I20-I25 Ischemiska hjärtsjukdomar (sjukdomar orsakade av otillräcklig blodtillförsel till hjärtmuskeln)

Diagnoskod för underdiagnos

I70-I79 Sjukdomar i artärer, arterioler (småartärer) och kapillärer

Multicenterstudie

Nej

Direktleverans av läkemedel

Nej

Studieprotokoll

-

EPM diarienummer

PADVa-kohorten: EPN Uppsala Dnr 2005:382 VaMIS-kohorten: EPN Uppsala Dnr 2005:169 Kontrollkohorten är godkänt i ovanstående beslut

Biobanksavtal

Ja

ClinicalTrials.gov eller motsvarande

NCT01452178 (VaMIS) NCT01452165 (PADVa)

Beräknad inklusion av studiedeltagare

2 315

Antal inkluderade 2017

0

Antal inkluderade 2018

0

Antal inkluderade 2019

0

Involverade parter

Är det ett doktorandprojekt?

Nej

Nya biomarkörer som hjälp för diagnosticering och riskstratifiering av patienter med nedsatt glukostolerans och typ 2 diabetes, from FoU i Region Västmanland
http://www.researchweb.org/is/foultv/project/272847