FoU Region Örebro län

Du är också välkommen att besöka Region Örebro läns hemsida om du vill veta mer om den forskning som pågår inom Region Örebro län.

För forskare
Projektdatabasen ger dig som forskare stöd i din projektdokumentation och utgör underlag för Region Örebro läns forskningsbokslut. Här gör du också din PUL-anmälan för ditt forskningsprojekt. För frågor och support, kontakta Reidar Oderth på e-mail:

Nya projekt

Kristin Klarström Engström
2019-09-12
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en ihållande inflammation i luftvägar och lungor som medför att lungvävnaden och lungblåsorna förstörs. Dupilumab är ett nytt läkemedel som utvecklas av Sanofi för eventuell behandling av KOL. Studieläkemedlet dupilumab är en så kallad ...
Published
Marcus Jonsson
2019-09-05
Lungcancer är en av de vanligaste cancertyperna såväl internationellt som i Sverige och den cancerform som orsakar flest dödsfall. I Sverige får ungefär 4 000 personer varje år diagnosen lungcancer. Av dessa genomgår 20 % kirurgi. Patienter som genomgår lungkirurgi riskerar försämrad ...
Published
Stefan Jansson
2019-09-03
Andelen vuxna med övervikt och fetma i Sverige har ökat under 2000-talet. År 2018 hade hälften övervikt eller fetma medan andelen med fetma var 16 %. Förändrade mat- och rörelsevanor i kombination med genetiska faktorer är bidragande orsaker till ökningen. Det finns en stark koppling ...
Published
Cecilia Nakeva von Mentzer
2019-08-31
Begränsningar avseende kommunikativ aktivitet och delaktighet är sällan undersökt på svenska barn med tal- och språkstörning med eller utan hörselskada. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att undersöka konsekvenser av dessa funktionshinder hos barn i förskoleåren/ tidig ...
Published
Christina Karlsson
2019-08-30
DNA mismatch reparationssystemet rättar till fel som uppstått vid kopiering av DNA i celler som delar sig. Utan mismatsch reparationssystemet skulle fel i DNA multipliceras och detta kan leda till cancerutveckling, framför allt i tarmarna och i kvinnliga reproduktionsorgan. De flesta människor ...
Published
Katarina Lindstedt
2019-08-29
Den aktuella studien baseras på c:a 20 intervjuer av patienter som vid intervjutillfället hade varit inskrivna på Eira-mottagningen, Stockholms Centrum för Ätstörningar (SCÄ), under c:a ett års tid. Eira-mottagningen startades upp som ett projekt under våren 2014, med syfte att erbjuda ...
Published
Susanne Bejerot
2019-08-28
Inflammation och autoimmunitet som påverkar hjärnans funktioner förefaller främst ha relevans för de mest komplexa psykiatriska patienterna; de som har omfattande psykiatrisk samsjuklighet och svår funktionsnedsättning, och samtidigt inte förbättras av nu rekommenderade behandlingar. Det ...
Published


FoU Region Örebro län, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/fourol