Muskuloskeletala besvär: identifikation av riskpatienter, 1995
Projektledare Steven Linton
Muskuloskeletala besvär: identifikation av riskpatienter, 1995
Projektledare Steven Linton

Project number : 236871
Created by: Ing-Liss Bryngelsson, 2017-12-05
Last revised by: Ing-Liss Bryngelsson, 2017-12-05
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted

Registeranmälan

  1. Muskuloskeletala besvär: identifikation av riskpatienter, 1995 Projektledare Steven Linton, PUL-anmälan
  2. Muskuloskeletala besvär: identifikation av riskpatienter, 1995 Projektledare Steven Linton, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Syftet med den föreliggande studien var att undersöka förekomsten av fysiska och sexuella övergrepp i den allmänna befolkningen samt att undersöka sambandet mellan misshandel och smärta. Från en grupp av slumpmässigt utvalda personer 35-45 år gammal valdes tre grupper, utifrån deras rapportering om deras muskuloskeletala smärta. Det var Ingen smärta (n = 449), Mild Smärta (n = 229) och Uttalad Smärta (n = 271). En grupp av 142 konsekutiva patienter med kronisk muskuloskeletala smärta användes som en klinisk referensgrupp.

Ett standardiserat frågeformulär användes för att bestämma självrapporterad fysiskt och sexuellt övergrepp. Sexuella övergrepp rapporterades oftare än fysisk misshandel och kvinnor tenderade att rapportera mer sexuella övergrepp än män. För kvinnor varierade förekomsten av fysisk misshandel från 2% i gruppen Ingen Smärta till 8% i gruppen Uttalad smärta. Den totala andelen självrapporterade sexuella övergrepp varierade från 23% i gruppen Ingen Smärta till 46% i gruppen Uttalad Smärta. Förekomsten av självrapporterad misshandel för patientgruppen skilde sig inte mycket från den gruppen Uttalad smärta, den var 35%.

Endast för kvinnor var det en tydlig koppling mellan självrapporterad misshandel och smärta. Den fysiska misshandeln ökade risken för Uttalad smärta fem gånger och sexuella övergrepp ökade risken fyra gånger. Dessa data anger förekomsten av självrapporterad misshandel i en "normal" befolkningsgrupp och visar dessutom en viktig koppling mellan självrapporterad misshandel och smärta för kvinnor. Resultaten visar att självrapporterad misshandel kan vara en viktig prognos för kronisk smärta och ge stöd för idén om att misshandel kan indirekt eller direkt impliceras vid kronisk smärta.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsmedicin och miljömedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning

Multicenterstudie

Nej

EPN diarienr

Datainspektionen 1995-08-22 124 4533.95

Startdatum för datainsamling

1995-01-01

Slutdatum för datainsamling

1998-12-31

Studiens status

Projektet avslutat

Vetenskaplig sammanfattning

Pain. 1997 Oct;73(1):47-53.

A population-based study of the relationship between sexual abuse and back pain: establishing a link.

Linton Steven

Abstract

The aim of the present study was to investigate the prevalence of physical and sexual abuse in the general population as well as to investigate the link between abuse and pain. From a pool of randomly selected people 35-45-years-old, three groups were selected based on their reports of their musculoskeletal pain. These were the No Pain Group (n = 449), the Mild Pain Group (n = 229), and the Pronounced Pain Group (n = 271). A group of 142 consecutive patients with chronic musculoskeletal pain was used as a clinical reference group. A standardized questionnaire was employed to determine self-reported physical and sexual abuse. Sexual abuse was more frequently reported than physical abuse and women tended to report more sexual abuse than did men. For women the prevalence of physical abuse ranged from 2% in the No Pain Group to 8% in the Pronounced Pain Group. The total amount of self-reported sexual abuse ranged from 23% in the No Pain Group to 46% in the Pronounced Pain Group. The prevalence of self-reported abuse for the Patient Group differed little from the Pronounced Pain Group and was 35%. For females only, there was a clear link between self-reported abuse and pain as physical abuse increased the risk of pronounced pain by five-fold and sexual abuse increased this risk by four-fold. These data provide the prevalence of self-reported abuse in a 'normal' population base and moreover demonstrate an important link between self-reported abuse and pain for women. The findings show that self-reported abuse may be an important predictor for chronic pain and provide support for the idea that abuse may indirectly or directly be implicated in the chronification of pain.

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Arbets- och miljömedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Slutrapport

Slutrapport

Pain. 1997 Oct;73(1):47-53.

A population-based study of the relationship between sexual abuse and back pain: establishing a link.

Linton Steven

Abstract

The aim of the present study was to investigate the prevalence of physical and sexual abuse in the general population as well as to investigate the link between abuse and pain. From a pool of randomly selected people 35-45-years-old, three groups were selected based on their reports of their musculoskeletal pain. These were the No Pain Group (n = 449), the Mild Pain Group (n = 229), and the Pronounced Pain Group (n = 271). A group of 142 consecutive patients with chronic musculoskeletal pain was used as a clinical reference group. A standardized questionnaire was employed to determine self-reported physical and sexual abuse. Sexual abuse was more frequently reported than physical abuse and women tended to report more sexual abuse than did men. For women the prevalence of physical abuse ranged from 2% in the No Pain Group to 8% in the Pronounced Pain Group. The total amount of self-reported sexual abuse ranged from 23% in the No Pain Group to 46% in the Pronounced Pain Group. The prevalence of self-reported abuse for the Patient Group differed little from the Pronounced Pain Group and was 35%. For females only, there was a clear link between self-reported abuse and pain as physical abuse increased the risk of pronounced pain by five-fold and sexual abuse increased this risk by four-fold. These data provide the prevalence of self-reported abuse in a 'normal' population base and moreover demonstrate an important link between self-reported abuse and pain for women. The findings show that self-reported abuse may be an important predictor for chronic pain and provide support for the idea that abuse may indirectly or directly be implicated in the chronification of pain.

Datum för projektavslut

1998-12-31

Muskuloskeletala besvär: identifikation av riskpatienter, 1995
Projektledare Steven Linton, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/fourol/project/236871