Patientregister CSM, 1995
Projektledare Gunnar Ahlborg jr
Patientregister CSM, 1995
Projektledare Gunnar Ahlborg jr

Project number : 236961
Created by: Ing-Liss Bryngelsson, 2017-12-05
Last revised by: Ing-Liss Bryngelsson, 2017-12-05
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted

Registeranmälan

  1. Patientregister CSM, 1995 Projektledare Gunnar Ahlborg jr, PUL-anmälan
  2. Patientregister CSM, 1995 Projektledare Gunnar Ahlborg jr, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

I januari 1995 öppnade CSM-mottagningen vid RSÖ. Uppdraget från landstingsstyrelsen var att i ett treårigt projekt utveckla en modell för förbättrat omhändertagande, utredning och behandling av personer med besvär och symtom som de kopplar till exempel elektricitet, amalgam, mycket låga halter av kemiska ämnen etc.

Insatserna syftade till att bidra: till minskade besvär och ökade mojligheter för de drabbade att leva ett normalt liv.

Utredning och behandling vid CSM har baserats på aktuell·kunskap men med öppenhet för att pröva (dock ej vanligtvis finansiera) olika alternativa behandlingar och miljöåtgärder som enskilda patienter önskat. Kontaktytan har varit bred till etablerade forskargrupper och till experter som rekommen­derats från patientföreningar och enskilda patienter. Under projekttiden tillkom andra centra (t.ex. Amalgamenheten i Uppsala) inga nya utvärderade diagnostiska metoder för att eventuellt kunna påvisa samband mellan besvären och den misstänkta orsaksfaktorn. För att tillföra ny kunskap (bl a utvärdera det immunologiska testet MELISA) genomfördes inom CSMs ram också en vetenskaplig studie, där tre olika patientgrupper jämfördes med friska kontroller.

Till och med juni 1997 besökte 204 remitterade patienter, CSM:s mottagningen.196 av dessa genom­gick det fullstänndiga utredningsprogrammet, som omfattade basala laboratorieprover, läkarundersökning, psykologutredning och besvarande av en standardiserad basenkät. Vid·behov kompletterades utredningen med undersökning öch inforrnation av tandläkare och miljötekniker öch några patienter remitterades också till utvalda specialistläkare på RSÖ. Vid ett återbesök hos CSM s läkaren redovisades utredningsresultatet för patienten och möjligheter till behandling och andra åtgärder diskuterades. Patienterna, erbjöds ett uppföljande läkarbesök efter ca ett år.

Remissfrågeställningen gällde tandfyllningsmaterial i 98 fall, el i 64 fall, både amalgam och el i 15 fall och ökad känslighet för kemisk påverkan i 17 fall. Drygt två tredjedelar av patienterna var kvinnor. Medelåldern var 48 år; den yngsta 25 och den äldsta 77 år. De flesta patienter hade haft aktuella besvär flera år och genomgått flern olika behandlingar, ofta även alternativmedicinska. Sista året hade drygt hälften av dem varit hos läkare iner än·fem gånger och en tredjedel minst fem gånger hos sjuk­gymnast. Nästan alla patienterna som rapporterade överkänslighet för el eller kemikalier var redan då de kom till CSM övertygade om att dessa exponeringar var direkt orsak till deras besvär. Många hade också vidtagit en del åtgärder för att reducera eller undvika exponering och en del rapporterade att detta minskat besvären eller att dessa utlöstes mera sällan. Bland dem som misstänkte att tand­ fyllningsmaterial (fr a amalgam) var orsak till besvären var bara hälften fast övertygade öm orsaks­ sambandet. Många hade bytt ut en del amalgam redan innan de kom till CSM och 19 hade då avlägs­nat alla metallinnehållande fyllningar ur tänderna men hade fortfarande besvär. Allmänsymtom såsom värk, trötthet, minnes- och  koncentrationssvårigheter var vanligt förekom­mande särskilt i amalgam-gruppen. Hudsymtom var vanliga i el-gruppen medan besvär i munhålan ofta förekom hos dem som förknippade sina besvär med tandfyllningar. Patienternas besvär förkla­rades helt eller delvis av somatiska sjukdomar hos 20% och av psykiatriska tillstånd hos 10%. Bland övriga 130 patienter dominerande värk hos 20% medan 40% hade ett flertal olika symtom. Många patienter med symtom från huvud, hals och munhåla och som hänförde dessa till tandfyllningsmaterialen befanns istället ha odontologiskt välkända orsaker som mer trolig förklaring. Totalt sett var den undersökta patientgruppen påtagligt heterogen både när det gäller sjukdomsutveckling/besvärsbild och övriga förhållanden av betydelse (besvärsutlösande situationer, psykosociala förhållanden mm) varför ett mycket individualiserat omhändertagande var nödvändigt.

Med respekt för patienternas åsikter och önskemål informerades om aktuell kunskap kring hälsoeffekter av de utpekade miljöfaktorerna, om normala kroppsliga och psykiska reaktioner vid olika påfrestningar och om vilka behandlingar och åtgärder som kan reducera exponering och/eller minska kroppens reaktioner. I fall av dokumenterad allergi mot tandfyllningsmaterial rekommenderades patienten byte av fyllningar. "El-sanering" rekommenderades inte som generell åtgärd till de som hänförde sina besvär till el. De patienter som önskade reducera sin exponering för elektriska och magnetiska fält fick rådet att i första hand pröva enkla sådana åtgärder inom ramen för en helhetssyn på den aktuella miljön. För att minska benägenheten för besvärande symtom prövades olika läkemedel eller, i ett litet antal fall, behandling av psykolog för bättre stress- och besvärskontroll. En del förbättrades också av detta. Många patienter hade nytta av specifika behandlingar av tandläkare.

Vid uppföljningen rapporterade 40% av patienterna att deras besvär under det sista halvåret förändrats till det bättre. Andelen arbetsoförmögna patienter minskade från 33% till 23%. Tre fjärdedelar av patienterna tyckte att deras förväntningar på CSM hade uppfyllts helt eller delvis. Av de CSM­ patienter som besvarat RSÖs patientenkät uppgav nästan hälften att de fått hjälp att förebygga besvär. För uppskattningsvis en tredjedel av alla remitterade förefaller CSM-kontakten däremot inte ha lett till något positivt ur patientens synvinkel.

5

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsmedicin och miljömedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning

Multicenterstudie

Nej

Startdatum för datainsamling

1995-01-01

Slutdatum för datainsamling

1997-12-31

Studiens status

Projektet avslutat

Vetenskaplig sammanfattning

Slutrapport från 3 års projekt

Centrum för särskildmiljökänslighet 1995 – 1997 CSM

Finns hos Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset Örebro

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Arbets- och miljömedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Slutrapport

Datum för projektavslut

1997-12-31

Patientregister CSM, 1995
Projektledare Gunnar Ahlborg jr, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/fourol/project/236961