Kartläggning av luftvägshälsan hos ozonexponerad personal vid Stora Enso, Forshaga, 2008
Projektledare Nina Gritsko
Kartläggning av luftvägshälsan hos ozonexponerad personal vid Stora Enso, Forshaga, 2008
Projektledare Nina Gritsko

Project number : 240431
Created by: Ing-Liss Bryngelsson, 2017-12-27
Last revised by: Ing-Liss Bryngelsson, 2018-01-18
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted

PUL-anmälan

  1. Kartläggning av luftvägshälsan hos ozonexponerad personal vid Stora Enso, Forshaga, 2008 Projektledare Nina Gritsko, PUL-anmälan
  2. Kartläggning av luftvägshälsan hos ozonexponerad personal vid Stora Enso, Forshaga, 2008 Projektledare Nina Gritsko, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Hälsoeffekter av yrkesmässig exponering för ozon och ”ozontoppar” är välkända och manifesterar sig i inflammatoriska symtom i övre luftvägarna och lungfunktionsnedsättning. Det är fortfarande oklart vilka hälsoeffekter kan uppstå i samband med långvarig yrkesexponering för låga ozonhalter.

Företagshälsovården vid Stora Enso Skogshalls Bruk kontaktade Arbets- och miljömedicinska kliniken med önskemål att utföra mätningar av ozonexponering och kartlägga luftväggshälsan hos personalen på PE-anläggning i Forshaga.

En tvärsnittstudie genomfördes i samarbete med företagshälsovården. Exponeringsmätningar genomfördes vintern 2009 och medicinska undersökningar genomfördes hösten 2009. 39 män anställda i produktionen deltog i studien. Deltagarna besvarade frågeformulär och genomgick lungfunktionsundersökning med spirometri och mättning av kvävemonoxid i utandningsluft. Resultaten jämfördes med olika referensmaterial från klinikens andra projekt.

Studiens resultat tyder på att långvarig ozonexponering även i låga halter kan orsaka inflammatoriska förändringar i luftvägarna. Dessutom påvisades samband mellan exponeringsnivå och tecken på inflammation samt högre frekvens av besvär i nässlemhinna.

Rekommendationer till företagshälsovård för vidare uppföljning av studiedeltagarna presenteras

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsmedicin och miljömedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning

Multicenterstudie

Nej

Startdatum för datainsamling

2008-01-01

Slutdatum för datainsamling

2009-12-31

Studiens status

Projektet avslutat

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=-   

Vetenskaplig sammanfattning

Hälsoeffekter av yrkesmässig exponeringSTRONG för ozon och ”ozontoppar” är välkända och manifesterar sig i inflammatoriska symtom i övre luftvägarna och lungfunktionsnedsättning. Det är fortfarande oklart vilka hälsoeffekter kan uppstå i samband med långvarig yrkesexponering för låga ozonhalter.

 Företagshälsovården vid Stora Enso Skogshalls Bruk kontaktade Arbets- och miljömedicinska kliniken med önskemål att utföra mätningar av ozonexponering och kartlägga luftväggshälsan hos personalen på PE-anläggning i Forshaga.

En tvärsnittstudie genomfördes i samarbete med företagshälsovården. Exponeringsmätningar genomfördes vintern 2009 och medicinska undersökningar genomfördes hösten 2009. 39 män anställda i produktionen deltog i studien. Deltagarna besvarade frågeformulär och genomgick lungfunktionsundersökning med spirometri och mättning av kvävemonoxid i utandningsluft. Resultaten jämfördes med olika referensmaterial från klinikens andra projekt.

Resultat av testmätningar visade låga ozonhalter i produktionslokaler. Samtidigt visade mätningarna en skillnad i exponeringen mellan provplatser vid maskiner 922 och 923 samt ökad exponering vid maskin 923 under provtagningstiden.

Medicinska undersökningar visade att de personer som arbetade vid maskin 923 hade statistiskt signifikant påverkan av lungfunktionen och högre halter av kvävemonoxid i utandningsluft. Studien visade lägre lungfunktionsparametrar och högre förekomst av besvär i näsa i hela undersökningsgruppen i jämförelse med kontrollgrupper i klinikens andra projekt.

Studiens resultat tyder på att långvarig ozonexponering även i låga halter kan orsaka inflammatoriska förändringar i luftvägarna. Dessutom påvisades samband mellan exponeringsnivå och tecken på inflammation samt högre frekvens av besvär i nässlemhinna.

Rekommendationer till företagshälsovård för vidare uppföljning av studiedeltagarna presenteras

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Arbets- och miljömedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Slutrapport

Slutrapport

Rapport Id nr: AMM 3/10

Kartläggning av luftvägshälsan hos ozonexponerad personal på Stora Enso, Forshaga, 2009

Datum för projektavslut

2009-12-31

Kartläggning av luftvägshälsan hos ozonexponerad personal vid Stora Enso, Forshaga, 2008
Projektledare Nina Gritsko, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/fourol/project/240431