Översättning och språklig validering av den svenska självadministrerade versionen av WHODAS 2.0
Översättning och språklig validering av den svenska självadministrerade versionen av WHODAS 2.0
Project number : 247001
Created by: Paulina Norén, 2018-04-13
Last revised by: Paulina Norén, 2018-04-13
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished

Registeranmälan

  1. Språklig validering av enkäten WHODAS 2.0 Diarienr. 2014/275 och 2015/329, löpnr 2015-005, PUL-anmälan
  2. Översättning och språklig validering av den svenska självadministrerade versionen av WHODAS 2.0, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Det finns behov av att undersöka hur människor uppfattar att deras hälsa, eventuella sjukdomar och behandlingsinsatser påverkar funktionsförmågan i vardagen på ett tillförlitligt sätt. Det pågår därför en översättning av frågeformulär om funktion som på engelska heter World Health Organization Assessment Schedule (WHODAS 2.0). För att kunna använda den måste vi först veta att den svenska översättningen består av ord och begrepp som är lätta att förstå samt att frågeformuläret passar för svenska förhållanden.

Syftet med den här studien är att undersöka språkförståelsen av den svenska översättningen och göra förbättringar om det finns brister.

Sammanfattning på engelska

The objectives was to translate the self-administered 36-item version of World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 into Swedish and to examine its validity based on test content and response processes in a Swedish-speaking population. A translation procedure inspired by World Health Organization recommendations was performed, including forward-translation, expert panel discussion, pre-testing of preliminary versions, final version, back-translation and testing of the final version. A purposeful sample of Swedish-speaking adults (n=25) from the general population and from two different clinical settings in Sweden participated. Content analysis was performed on interview data from pre-test and final test. Forward-translation and expert panel discussion resulted in a preliminary Swedish version of World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0. Back-translation confirmed acceptability between the Swedish translation and the original version. The final version was generally easy to understand and respond to except for some items in the Participation domain.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Annan hälsovetenskap
checked Folkhälsovetenskap
checked Global hälsa


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Kvalitativ studie

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z70-Z76 Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer

Multicenterstudie

Nej

EPN diarienr

2014/275, 2015/329

Startdatum för datainsamling

2014-10-16

Slutdatum för datainsamling

2018-05-30

Studiens status

Projektet pågår Datainsamling avslutad

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=25   

Vetenskaplig sammanfattning

För att ta fram en officiell svensk översättning av Värlshälsoorgansiationens (WHO) instrument World Health Organization Disability Assessment Schedule genomförs en översättningsprocedur med översättning, expertpaneldiskussioner, språklig validering och tillbakaöversättning inspirerat av WHO´s riktlinjer. För den språkliga valideringen görs intervjuer med elva vuxna i normalbefolkning, och intervjuer med sex patienter från ortopedisk specialiserad öppenvård och sex patienter från psykiatrisk specialiserad öppenvård. Självadministrerade versionen av WHODAS 2.0 med 36 frågor används. Deltagarna får i en intervju beskriva hur frågeformulärets innehåll tolkades, hur de resnonerade i sitt val av svarsalternativ och om frågorna uppfattades som kränkande eller oacceptabla samt om övriga synpunkter. Svaren som framkommer i intervjuerna analyseras med kvalitativ innehållsanalys och resultatet vägleder expertpaneldisussioner och ändringar av den svenska översättning. Den slutgiltiga svenska version av WHODAS 2.0 publiceras på Socialstyrelsens hemsida.

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 (0 %)

Coworker

Cecilia Svanborg
Överläkare, Med dr, Alla områden

Roll i projektet

checked Medarbetare

Tutor

Margareta Möller
Leg. Sjukgymnast, Universitetssjukvårdens forskningscentrum
Liselotte Norling Hermansson
Arbetsterapeut, forskningsledare, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Ortopedteknik, Kumla vårdcentral

Översättning och språklig validering av den svenska självadministrerade versionen av WHODAS 2.0, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/fourol/project/247001