Kurs i Forskningsmetodik

Information om kurser i Forskningsmetodik
- uppdragsutbildningar i första hand för anställda i Västra Götalandsregionen

Två kurser i forskningsmetodik ges. Det är två kurser om vardera 7,5 högskolepoäng. Kurserna blir uppbygda av flera block om vardera en heldag. Den första kursen (med kurskod MFM310) har enbart svensk kurslitteratur. Den andra kursen (med kurskod MFM320) är en fördjupning och innefattar även engelsk kurslitteratur.

Är du intresserad? Gå del 1 först. Du kan senare avgöra om du vill gå även del 2. Båda kurserna ger en bred bild över vad forskning är och de kommer båda att ta upp såväl kvantitativa aspekter (statistik) som kvalitativa aspekter (intervjustudier).

Hur ofta ges kurserna?

Del 1 (MFM310) körs varje år och påbyggnadskursen (MFM320) vartannat år. Del 1 ges under år 2012 med kursstart 2012-03-01.
Del 2 (MFM320) kommer att ges 2013 i Göteborg. På vissa av kursens moment kommer du att behöva ha tillgång till dator.

Plats

Lokal Älvsborg, FoUU-centrum Fyrbodal, Edsvägen 1C, Vänersborg. Se vägbeskrivning

Kursavgift

För personal verksam inom Västra Götalandsregionen (även privata vårdgivare med vårdavtal eller samverkansavtal) är avgiften 20% av ett prisbasbelopp (exempelvis är kursavgiften 8 560kr för år 2012). För övriga deltagare är kursavgiften 40% av ett prisbasbelopp. Lokala FoU-rådet i Fyrbodal betalar hela kursavgiften om kursdeltagaren uppfyller samtliga nedanstående kriterier:

Kursgivare

Enheten för Allmänmedicin, Avdelningen för Samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademien, Göteborgs Universitet.

Kursanmälan och antagningsordning

Ansökan görs innan kursstart. Det finns 30 platser vid respektive kursomgång. Antagning sker i den ordning som de undertecknade bekräftelserna på anmälningarna inkommit till kursadministrationen. Företräde ges i första hand åt regionsanställd personal inom hälso-och sjukvården i Fyrbodal, i andra hand åt personal verksam inom hälso- och sjukvården i övriga Västra Götaland. Anmälan görs via FoU-rådet Fyrbodals hemsida. 1 januari före kursstart blir din anmälan bindande, därmed tillämpas ovanstående regler beträffande kursavgift.
 1. Logga in.
 2. När du är inloggad väljer du denna länk: Anmälan till kursen.

För ytterligare information:

Kursadministration
Eva Larsson
Tfn: 0521-27 63 64, 070-200 11 61
E-post: eva.yvo.larsson@vgregion.se

Studierektor ST primärvården
Anders Hansson
Tfn: 0733-60 88 91
E-post: anders.hansson@vgregion.se

Studierektor ST NU-sjukvården
Mogens Bove
E-post: mogens.bove@vgregion.se

Upptaktsträff inför kursen i forskningsmetodik MFM310

För att hjälpa dig och för att du ska få möjligheter att ventilera eventuella frågor om kursen bjuds du som sökt kursen in till en upptaktsträff inför kursstart.

Dag & Tid: 28 november 2011 kl. 13:30-15:30,
Plats: FoUU-centrum Fyrbodal, Edsvägen 1C, Vänersborg.
Anmälan Senast 24 november till eva.yvo.larsson@vgregion.se
Inbjudan

Övrigt

information Behörighetskrav
För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet för högskolestudier yrkesexamen inom vård- och omsorg på grundnivå (kandidatexamen) eller motsvarande kunskaper.
information Undantag från behörighetskraven
Om du inte har grundläggande högskolebehörighet så diskutera först med kursledningen innan du söker. I vissa fall kan man gå kursen men får då inga högskolepoäng utan endast ett intyg om genomgången ej poängsatt kurs. Om du har grundläggande högskolebehörighet och en yrkesexamen inom vård- och omsorg, men saknar kandidatexamen så kontakta kursledningen för att få prövat om du har motsvarande kunskaper.
information Lön under kursdagarna?
Du gör en elektronisk ansökan till kursen. Därefter skickar du in en underskriven blankett där du och din närmaste chef intygar att du får gå kursen på betald arbetstid. Vårt ansökningssystem presenterar dig automatiskt för blanketten så snart du gjort din elektroniska ansökan (kallas Blankett 1).
information Kostnad för kurslitteratur?
Din arbetsgivare står för kostnaden av kurslitteratur. Kurslitteratur för avsnitt Medicinsk statistik, ingår i kursen.
information Närvaroregler och kursavgift

Regler Kursavgift
Om man har närvaro enligt punkt 1 och 2 i dokumentet ”Närvaroregler” under ett och samma kalenderår står lokala FoU-rådet i Fyrbodal för kursavgiften. För att kursavgiften skall efterskänkas trots frånvaro utöver punkt 1 och 2 i dokumentet ”Närvaroregler”, krävs läkarintyg.
Vid tillfällig vård av barn krävs kopia på försäkringskassans blankett, ”Intyg om barns frånvaro”. Kursavgiften om 20 % av prisbasbelopp betalas i annat fall av den chef som undertecknade ansökan om att få gå kursen. För ST-läkare betalas kursavgiften för kurs MFM310 med utbildningspengar som hanteras av studierektorerna för ST.

information Bedömning av kursens olika moment och som helhet

För godkänd kurs krävs minst betyget godkänd (G) på varje enskilt moment. Vid eventuellt underkänt (U) för ett enskilt moment får kursdeltagare resttentamen för det momentet.

För betyget väl godkänd (VG) på kursen som helhet krävs väl godkänd på tentamen samt betyget väl godkänd på kursmomenten skriftlig projektplan samt kursmomentet litteratur/referenslista.

Följande kursmoment bedöms individuellt under kursen MFM310.

Närvaro
Skriftlig individuell tentamen
Skriftlig individuell projektplan
Muntlig presentation av projektplan
PowerPoint-presentation av projektplan
Litteratur/referenslista
Skriftlig reflektion av artikel
information Kan kurserna räknas som del i en forskarutbildning?
Du behöver inte vara antagen till forskarutbildning för att gå dessa kurser. Båda kurserna tillsammans kommer dock att ha samma mål och innehåll som det obligatoriska basblocket för doktorander. Om man senare skulle bli antagen som doktorand på Sahlgrenska akademien Göteborgs Universitet kan man ansöka om att få jämställa kurserna MFM310 + MFM320 med obligatoriska basblocket.

Schema för kursen MFM310 (forskningsmetodik del 1) läsåret 2012:

Kursdag är oftast torsdagar. Under kursdagarna blir det föreläsningar och gruppdiskussioner. Mellan kursdagarna får du lägga tid på egenstudier. Detaljerat schema för återstående träffar:

2012
information 2012-03-01 Träff 1, Kursintroduktion & forskningsmetodologi

Plats: Lokal Älvsborg, FoUU-centrum Fyrbodal, Vänerparken i Vänersborg
Tid: 9:00-16:00
Kursledare: Lena Nordeman
Innehåll: Idag ges först en introduktion till kursen, därefter börjar vi prata om ämnet forskningsmetodik.

Forskningsmetodik:

 • Översikt över vetenskapsteori där vi går igenom centrala begrepp och sanningskriterier.
 • En grundläggande och bred översikt av den medicinska kunskapsbildningsprocessen genom analys av centrala metodologiska begrepp.
 • Studiedesign med huvudgrenarna interventionsstudier, epidemiologiska studier och studier som använder empirisk-holistisk (kvalitativ) metodik diskuteras.
 • Forskningsprocessen diskuteras utifrån precisering av frågeställning, val av studieansats och design, urval/randomisering/dimensionering, analys av kvantitativa och kvalitativa data, tolkning och inferens.
 • Val av metodik i förhållande till frågeställning, och vilka vetenskapsteoretiska implikationer olika val får. Att träna förmåga till kritisk analys av forskningsprocessen.
 • Forskningsfinansiering
information 2012-03-15 Träff 2, Informationssökning

Plats: Biomedicinska biblioteket, Göteborgs Universitet.
Tid: 9:00-16:00
Kursledare: Biomedicinska biblioteket samt NU-biblioteket
Innehåll:

 • Diskussion om vetenskaplig publicering och vikten av att vara uppdaterad.
 • Beskriv elektronisk publicering och visa exempel på elektroniska tidskrifter.
 • Information om webbaserade sökmotorer, patientinformation och myndighetsinformation.
 • Informationssökning och databaser. Visa hur man söker i en eller flera databaser demonstrera åtminstone PubMed.
 • Sökstrategier och hur man utvärderar en sökstrategi.
 • Visa projektdatabasen www.fou.nu/is/sverige som bland annat beskriver pågående projekt

Länk till beställning av lånekort på Göteborgs Universitetsbibliotek

information 2012-03-29 Träff 3, Medicinsk statistik (I)
Plats: Lokal Älvsborg, FoUU-centrum Fyrbodal, Vänerparken i Vänersborg
Tid: 9:00-16:00
Kursledare: Martin Gellerstedt
Innehåll:
 • Beskrivande statistik.
 • Välja passande statistisk metod vid den analytiska statistiska bearbetningen.
 • Undervisning om chitvå-test, t-test, Mann-Whitney’s test och teckentest. Skattning av stickprovsstorlek.
 • Kurslitteratur ingår i kursen.
information 2012-04-12 Träff 4, Medicinsk statistik (II)
Plats: Lokal Älvsborg, FoUU-centrum Fyrbodal, Vänerparken i Vänersborg
Tid: 9:00-16:00
Kursledare: Martin Gellerstedt
Innehåll:
 • Beskrivande statistik.
 • Välja passande statistisk metod vid den analytiska statistiska bearbetningen.
 • Undervisning om chitvå-test, t-test, Mann-Whitney’s test och teckentest.
 • Skattning av stickprovsstorlek.
 • Kurslitteratur ingår i kursen.
information 2012-04-26 Träff 5, Kvalitativa metoder (I)
Plats: Lokal Älvsborg, FoUU-centrum Fyrbodal, Vänerparken i Vänersborg
Tid: 9:00-16:00
Kursledare:
Innehåll:
 • Empirisk-holistiska metoder.
 • Likheter och skillnader mellan olika empirisk-holistiska inriktningar. Metodhermeneutik, livsvärldshermeneutik, fenomenologi, grounded theory samt innehållsanalys.
information 2012-05-10 Träff 6, Kvalitativa metoder (II)
Plats: Lokal Älvsborg, FoUU-centrum Fyrbodal, Vänerparken i Vänersborg
Tid: 9:00-16:00
Kursledare:
Innehåll:
Fortsättning från träff 5
 • Empirisk-holistiska metoder.
 • Likheter och skillnader mellan olika empirisk-holistiska inriktningar. Metodhermeneutik, livsvärldshermeneutik, fenomenologi, grounded theory samt innehållsanalys.
information 2012-05-24 Träff 7, Forskningsmetodologi
Plats: Lokal Älvsborg, FoUU-centrum Fyrbodal, Vänerparken i Vänersborg
Tid: 9:00-16:00
Kursledare: Lena Nordeman
Innehåll: Forskningsmetodologi
information 2012-09-06 Träff 8, Forskningsetik
Plats: Lokal Älvsborg, FoUU-centrum Fyrbodal, Vänerparken i Vänersborg
Tid: 9:00-16:00
Kursledare: Margareta Möller
Innehåll:
 • Historiskt olika överenskommelser som berör forskningsetik.
 • Översikt över internationella överenskommelser om forskningsetik.
 • Aktuella svenska lagar och regler som berör forskning på människor och djur.
 • Organiseringen av forskningsetiska frågors handläggning i Sverige.
 • Olika praktiska exempel diskuteras (om möjligt från kursdeltagarnas egna projektidéer) och vilka lagar som är tillämpbara på dessa exempel.
information 2012-09-20 Träff 9, Skriftlig tentamen, Kommunikation & Presentation

Plats: Lokal Älvsborg, FoUU-centrum Fyrbodal, Vänerparken i Vänersborg
Tid:
8:00-9:30 Skriftlig tentamen OBSERVERA starttiden
9:30-16:00 Kommunikation & Presentation
Kursledare: Bertil Marklund, Eva Larsson
Innehåll: Dagen startar med en skriftlig tentamen och därefter börjar föreläsningar i Kommunikation & Presentation.

 • Att skriva en vetenskaplig artikel och välja passande tidsskrift.
 • Impactfaktor.
 • Powerpoint presenation
 • Posterpresentation
 • Hur man kan genomföra ett kort föredrag
information 2012-10-04 Träff 10, Projektseminarium
Plats: Lokal Älvsborg, FoUU-centrum Fyrbodal, Vänerparken i Vänersborg
Tid: 9:00-16:00
Kursledare: Disputerade examinatorer från FoU-enheterna
Innehåll: Kursutvärdering, projektseminarium.

Viktiga datum

Sista inlämningsdag:
Hemuppgift artikelgranskning 31 maj
Projektplan 6 september
PowerPoint 27 september
Omtenta 10 december, Borås

Extra kurstillfällen (frivilligt)

19 april 13:30-16:00 Ämne: EBM Evidence-based medicine. Anmälan senast 5 april.
23 augusti 9:30-12:00 Ämne: grunder i Word och PowerPoint. Anmälan senast 9 augusti.
23 augusti 13:00-16:00 Ämne: litteraturseminarium. Anmälan senast 9 augusti.

Anmälan till resp. extra kurstillfälle görs via denna länk.

Läshänvisningar

Här hittar du läshänvisningar för respektive kurstillfälle.

Granskningsmallar

Se här nedan under bilagor.


Attachments

pdf document Kursplan_MFM310.pdf
Kursplan MFM310
File size: 213 kB
pdf document Litteraturlista MFM310 januari 2010.pdf
Litteraturlista MFM310
File size: 436 kB
pdf document Närvaroregler MFM310_20100326.pdf
Närvaroregler
File size: 57 kB
pdf document MFM310 Bedömningsmall Projektplan20100601.pdf
Bedömningsmall projektplan
File size: 57 kB
pdf document MFM310_Granskningsmall_Muntlig presentation och PowerPoint_100903_.pdf
Granskningsmall muntlig presentation och power point
File size: 50 kB
pdf document MFM310_Opponering-granskguide.rev_100903doc.pdf
Granskningsguide opponering
File size: 41 kB
PublishedDocument information: Kurs i Forskningsmetodik | Last modified: 2012-10-17 by Eva Larsson

Kurs i Forskningsmetodik, from FoU-rådet Fyrbodal
http://www.researchweb.org/is/fyrbodal/document/61021