Bedömniningsgrunder

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrund I

Tydlighet i formulering av problem syfte och ev. frågeställningar.

Bedömning 5
Bakgrund, referenser, syfte/motivering, frågeställning/hypotesformulering mycket väl beskrivna.

Bedömning 4
Bakgrund, referenser, syfte/motivering, frågeställning/hypotesformulering väl beskrivna.

Bedömning 3
Beskrivningen av bakgrund, referenser, syfte/motivering, frågeställning/hypotesformulering är acceptabel.

Bedömning 2
Beskrivningen av bakgrund, referenser, syfte/motivering, frågeställning/hypotesformulering är bristfällig.

Bedömning 1
Beskrivningen av bakgrund, referenser, syfte/motivering, frågeställning/hypotesformulering saknas.

Bedömningsgrund II

Val av metodik i förhållande till syfte/frågeställningar och vetenskaplig ansats (studiens design, forskningsmetod, urval, gruppindelning, intervention, datainsamling).

Bedömning 5
Tydlig vetenskaplig ansats.
Metodiken är riktig/adekvat, dvs den svarar mot syfte/frågeställningar och är väl beskriven.

Bedömning 4
Vetenskaplig ansats finns.
Metodiken är riktig/adekvat, dvs den svarar mot syfte/frågeställningar.

Bedömning 3
Vetenskaplig ansats finns.
Osäkert om metodiken ger svar på det som nämnts i syfte/frågeställningar.

Bedömning 2
Tveksam vetenskaplig ansats.
Metodiken ger inte svar på det som nämnts i syfte/frågeställningar.

Bedömning 1
Ingen vetenskaplig ansats.
Felaktig metodik.

Bedömningsgrund III

Projektet är rimligt och går att genomföra som planerat.

Bedömning 5
Planeringen är realistisk.
Alla detaljer i hur projektet skall genomföras (inkl databearbetning och analys) är mycket väl beskrivna.

Bedömning 4
Planeringen är realistisk.
Alla detaljer i hur projektet skall genomföras (inkl databearbetning och analys) är redovisade.

Bedömning 3
Tveksam planering.
De flesta detaljer i hur projektet skall genomföras (inkl databearbetning och analys) är redovisade.

Bedömning 2
Flera detaljer i hur projektet skall genomföras (inkl databearbetning och analys) är mindre väl beskrivna. Därför svårt att bedöma detta.

Bedömning 1
Genomförandet ej beskrivet.

Bedömningsgrund IV

Viktigt ämne/klinisk relevans/nytta/nytänkande.

Bedömning 5
Mycket angeläget att få fram de svar som projektet syftar till att ge.
Stort mått av nytänkande.

Bedömning 4
Angeläget att få fram de svar som projektet syftar till att ge.
Visst mått av nytänkande.

Bedömning 3
De svar som projektet syftar till att ge är av värde.

Bedömning 2
De svar som projektet syftar till att ge är av begränsat värde.

Bedömning 1
De svar som projektet syftar till att ge är av osäkert värde.

Bedömningsgrund V

Kostnadsredovisning.

Bedömning 5
Det sökta beloppet är rimligt i förhållande till vad som skall göras i studien. Kostnaderna är specificerade och motiverade.

Bedömning 4
Det sökta beloppet är rimligt i förhållande till vad som skall göras i studien. Kostnaderna är specificerade men inte adekvat motiverade.

Bedömning 3
Det sökta beloppet är rimligt i förhållande till vad som skall göras i studien. Kostnaderna är inte specificerade.

Bedömning 2
Beloppet förefaller för högt.

Bedömning 1
Beloppet förefaller helt orimligt.

Bedömningsgrund VI

Helhetsbedömning/Prioritering.

Bedömning 5
Mycket gott helhetsintryck och/eller hög prioritering.

Bedömning 4
Gott helhetsintryck och/eller hög prioritering.

Bedömning 3
Acceptabelt helhetsintryck och/eller medelhög prioritering.

Bedömning 2
Mindre gott helhetsintryck och/eller låg prioritering.

Bedömning 1
Undermåligt helhetsintryck och/eller mycket låg proritering.

PublishedDocument information: Bedömniningsgrunder | Last modified: 2019-01-22 by Researchweb Support 7

Bedömniningsgrunder, from FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
http://www.researchweb.org/is/gsb/document/174451