Ansökan

Region Hallands anslag

Klicka på fliken för anslaget du vill söka eller läsa mer om.

Sparbanksstiftelsen
Forskning på arbetstid
Doktorandmedel
Inledande forskning

Nu är det dags att söka ”Region Hallands gemensamma anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt via Vetenskapliga Rådet 2019”!

Region Halland har år 2019 avsatt upp till 3,4 miljoner kronor för forskning och utveckling. Vetenskapliga rådet lämnar förslag till Regionstyrelsen hur dessa projektmedel skall fördelas.

Villkor för att erhålla projektmedel från Vetenskapliga Rådet

Som basvillkor för att erhålla projektmedel gäller följande:

[1] Om synnerliga skäl föreligger kan avsteg göras från principen om tillsvidareanställning efter hörande av berörd förvaltningschef. Med synnerliga skäl avses förvaltningens behov av vetenskaplig kompetens eller spetskompetens för att bedriva ett visst FoU-projekt som bedöms har stor betydelse för verksamheten framöver. Anställda vid regionens FoU enhet förutsätts bedriva forskning inom ramen för sin anställning och därmed inte ta Vetenskapliga rådets medel i anspråk.

Inriktning av FoU-projekt – prioriterade områden 2019

Prioriterade områden för FoU-projekt 2019

Samtliga prioriterade områden knyter an till den regionala utvecklingen inom Region Halland med sikte att skapa den bästa livsplatsen för god hälsa och ett gott socialt liv utifrån Region Hallands övergripande mål.

OBS! Sista ansökningsdag 2018-08-13

Ansökan skall vara slutförd och registrerad senast 2018-08-13 kl 24.00 då ansökningssystemet stängs.

För godkänd ansökan krävs blankett för underskrift senast 2018-08-16

För att din ansökan ska vara godkänd och gå vidare till bedömning måste underskriftsblanketten med samtliga underskrifter (sökande, eventuella medsökande, verksamhetschef/motsvarande och handledare) vara Vetenskapliga rådet tillhanda senast tre dagar efter ansökningstidens utgång, d v s senast 2018-08-16.

Blanketten med samtliga underskrifter skickas per post eller skannas och mailas till:

Postadress: Region Halland, FoU Halland, Maria Gustafsson, Box 517, 301 80 Halmstad.

E-post: Registrator.Lk@regionhalland.se

Vad behöver jag tänka på inför ansökan?

Länk till dokument ”Att tänka på inför ansökan”

Vad kan jag söka projektmedel för?

Länk till dokument ”Utformning av projektmedel VR2019”

Tidplan för ansökan

Länk till dokument ”Tidplan för ansökan VR2019”

Bedömning och handläggning av inkomna ansökningar

Länk till dokument ”Granskning, bedömning, handläggning och beslut”

Ledamöter Vetenskapliga rådet 2018

Länk till dokument ”Ledamöter Vetenskapliga rådet 2018”

Kontakt

Länk till dokumentet ”Kontakt”


Till ansökningsformulären
PublishedDocument information: Ansökan | Last modified: 2018-10-10 by Researchweb Support 7

Ansökan, from Region Halland
http://www.researchweb.org/is/halland/document/191561