Region Halland - Inledande forskning

Region Hallands anslag

Klicka på fliken för anslaget du vill söka eller läsa mer om.

Vetenskapliga rådet
Sparbanksstiftelsen
Forskning på arbetstid
Doktorandmedel

Inledande forsknings- och utvecklingsprojekt 2020


FoU Halland har under 2019 fått ta del av extra projektmedel bestående av återredovisade projektmedel. Dessa medel kommer att användas för att uppmuntra och stödja nya forsknings- och utvecklingsprojekt och avses inte att delfinansiera större redan pågående projekt.

Du som är i början av ditt forsknings- och utvecklingsarbete har därmed möjlighet att söka projektmedel. Projektmedlen är avsedda att i första hand täcka lönekostnader där kliniken/verksamheten ersätts för arbetsbortfallet. Man kan dessutom söka medel för kostnader inom projektet, exempelvis till etikansökan (max 10 000 kr). Pengarna ska kunna börja användas den 1 januari 2020 som tidigast, och som senast innan den 31 december 2020.

Tänk på följande i ansökan:

Villkor för att söka inledande forsknings- och utvecklingsprojekt

Som huvudvillkor gäller följande:

Övriga villkor:

Handledning vid forsknings- och utvecklingsprojekt

Sökande skall knyta en eller flera disputerade handledare till projektet. Handledaren ska intyga genom signering att hen åtar sig ansvaret att vara handledare samt att projektet är genomförbart.

Verksamhetschef/motsvarande

Verksamhetschefen/motsvarande intygar genom signering att hen ställer sig bakom projektansökan och medverkar till att projektet kan genomföras enligt den presenterade planeringen i ansökan.

Granskning, bedömning och beslut:

Inkomna ansökningar bereds i en tillsatt arbetsgrupp inom FoU Halland bestående av Björn Agvall, Med Dr, Håkan Bergh, docent, Ulrika Bergsten Med Dr, Ann-Kristin Karlsson Med Dr, Stefan Lönn, docent och Ulf Strömberg professor. Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier och med en sjugradig skala.

A. Frågeställning - Originalitet, forskningsbarhet, avgränsning etc.

B. Genomförbarhet - Metoder, tidplan, förankring av projektet på arbetsplatsen etc.

C. Betydelse - Projektets betydelse för hälso- och sjukvården.

Registrering och ansökan i webbaserat system

Ansökan om projektmedel görs via webbaserat ansökningssystem. Ansökningsformuläret kan hämtas från ansökningssystemet https://www.researchweb.org/is/halland/

Personkort för både sökande och medsökande måste registreras

Observera att både sökande, handledare, verksamhetschef och eventuella medsökande behöver registrera ett personkort i ansökningssystemet innan ansökan kan påbörjas.

Handledare, medsökande samt verksamhetschef/motsvarande måste verifiera ansökan i det webbaserade systemet innan den kan gå vidare för bedömning!

Om du sedan tidigare har ett personkort i systemet kan du logga in och påbörja din ansökan.

Är du ny användare i ansökningssystemet behöver du börja med att skapa ett personkort.

Under menyvalet ”Hjälp och service” på startsidan i ansökningssystemet hittar du utförlig information ”För sökande” som tydligt beskriver hur du går tillväga. Var noga med att skriva dina uppgifter i personkortet så komplett som möjligt. Även din handledare och medarbetare för projektet behöver skapa sina personkort i systemet. Var noga med att ange rätt e-postadress då all kommunikation kring ansökningsprocessen sker via den e-postadress som står angiven i personkortet.

Använd dig gärna av de hjälptexter som finns under respektive frågetecken i ansökningsformuläret.

Sista ansökningsdag

Ansökan skall vara slutförd och registrerad senast 2019-10-06 kl 24.00.

För att din ansökan ska vara godkänd och gå vidare till bedömning måste samtliga underskrifter via BankID, vara FoU Halland tillhanda senast tre dagar efter ansökningstidens utgång, d v s senast 2019-10-09. Mer om hur du gör med signering via BankID kan du läsa om på Researchweb - hjälp och service.

Ann Ekberg-Jansson, doc, FoU-chef
FoU Halland

PublishedDocument information: Region Halland - Inledande forskning | Last modified: 2019-08-26 by Researchweb Support 7

Region Halland - Inledande forskning, from Region Halland
http://www.researchweb.org/is/halland/document/237871