Region Halland - Inledande forskning

Region Hallands anslag

Klicka på fliken för anslaget du vill söka eller läsa mer om.

Vetenskapliga rådet
Sparbanksstiftelsen
Forskning på arbetstid
Doktorandmedel

Inledande forsknings- och utvecklingsprojekt 2019


FoU Halland har under 2018 fått ta del av extra projektmedel bestående av återredovisade projektmedel. Dessa medel kommer att användas för att uppmuntra och stödja nya forsknings- och utvecklingsprojekt.

Du som är i början av ditt forsknings- och utvecklingsarbete har därmed möjlighet att söka projektmedel för att arbeta med ditt projekt på arbetstid (20 %) under max 6 månader. Projekttiden är avsedd att täcka lönekostnader där kliniken/verksamheten ersätts för arbetsbortfallet. Man kan dessutom söka medel för kostnader inom projektet, exempelvis till etikansökan (max 50 000 kr). Pengarna ska kunna börja användas den 1 januari 2019 som tidigast, och som senast innan den 31 december 2019.

Tänk på följande i ansökan:

Villkor för att söka inledande forsknings- och utvecklingsprojekt

Som huvudvillkor gäller följande:

Övriga villkor:

Handledning vid forsknings- och utvecklingsprojekt

Sökande skall knyta en eller flera disputerade handledare till projektet. Handledaren ska intyga genom signering att hen åtar sig ansvaret att vara handledare samt att projektet är genomförbart.

Verksamhetschef/motsvarande

Verksamhetschefen/motsvarande intygar genom signering att hen ställer sig bakom projektansökan och medverkar till att projektet kan genomföras enligt den presenterade planeringen i ansökan.

Granskning, bedömning och beslut:

Inkomna ansökningar bereds i en tillsatt arbetsgrupp inom FoU Halland bestående av Björn Agvall, Med Dr, Håkan Bergh, docent, Amir Baigi, docent, Ulrika Bergsten, Fil Dr, Ann-Kristin Karlsson, Med Dr, Stefan Lönn, docent. Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier och med en sjugradig skala.

A. Frågeställning
Originalitet, forskningsbarhet, avgränsning etc.

B. Genomförbarhet
Metoder, tidplan, förankring av projektet på arbetsplatsen etc.

C. Betydelse
Projektets betydelse för hälso- och sjukvården.

Registrering och ansökan i webbaserat system

Ansökan om projektmedel görs via webbaserat ansökningssystem. Ansökningsformuläret kan hämtas från ansökningssystemet https://www.researchweb.org/is/halland/

Personkort för både sökande och medsökande måste registreras

Observera att både sökande, handledare, verksamhetschef och eventuella medsökande behöver registrera ett personkort i ansökningssystemet innan ansökan kan påbörjas.

Handledare, medsökande samt verksamhetschef/motsvarande måste verifiera ansökan i det webbaserade systemet innan den kan gå vidare för bedömning – nytt från i år!

Om du sedan tidigare har ett personkort i systemet kan du logga in och påbörja din ansökan.

Är du ny användare i ansökningssystemet behöver du börja med att skapa ett personkort.

Under menyvalet ”Hjälp och service” på startsidan i ansökningssystemet hittar du utförlig information ”För sökande” som tydligt beskriver hur du går tillväga. Var noga med att skriva dina uppgifter i personkortet så komplett som möjligt. Även din handledare och medarbetare för projektet behöver skapa sina personkort i systemet. Var noga med att ange rätt e-postadress då all kommunikation kring ansökningsprocessen sker via den e-postadress som står angiven i personkortet.

Använd dig gärna av de hjälptexter som finns under respektive frågetecken i ansökningsformuläret.

Tidsplan för ansökan

Sista ansökningsdag

Ansökan skall vara slutförd och registrerad senast 2018-11-06 kl 24.00.

Blankett för underskrift (blankett 1)

För att din ansökan ska vara godkänd och gå vidare till bedömning måste underskriftsblanketten med samtliga underskrifter vara FoU Halland tillhanda senast tre dagar efter ansökningstidens utgång, d v s senast 2018-11-09 Observera att underskriftsblanketten skall skrivas under både av sökande, verksamhetschef/motsvarande och handledare.

Blanketten blir tillgänglig när du trycker på knappen "slutför" i ansökningsformuläret. Även om ansökan är slutförd kan man ändra i den fram till sista ansökningsdag.

Blanketten med samtliga underskrifter skickas per post eller skannas och mejlas till:

Postadress: Region Halland, Hanna Svensson, Box 517, 301 80 Halmstad.
E-post: Registrator.Lk@regionhalland.se

Ann Ekberg-Jansson, doc, FoU-chef
FoU Halland

PublishedDocument information: Region Halland - Inledande forskning | Last modified: 2018-12-27 by Researchweb Support 7

Region Halland - Inledande forskning, from Region Halland
http://www.researchweb.org/is/halland/document/237871