Nationell extern validering av vårdtyngds instrument inom postoperativ vård
Nationell extern validering av vårdtyngds instrument inom postoperativ vård
Project number : 252122
Created by: Charlotte Olsson, 2018-08-13
Last revised by: Charlotte Olsson, 2018-08-13
Project created in: FoU i Region Halland

PublishedPublished

1. Projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet (Vetenskaplig eller Populärvetenskaplig)

Adekvata resurser i form av optimalt antal patienter per sjuksköterska som fångar både vård och icke-patientvårdsrelaterad omvårdnad är ett problem för sjuksköterskorna världen över. Vårdtyngdsmätning kan vara ett led i att synliggöra omvårdnadsinsatserna för att säkerställa patientsäkerheten. Ett väl validerat vårdtyngdsinstrument inom postoperativ vård saknas och har efterfrågats från nationella aktörer. Rätt använt kan vårdtyngdsinstrument leda till positiv effekt för patienter och personal. Ett validerat och beprövat instrument kan undersöka huruvida vårdtyngd kan bidra till kliniskt utfall – exempel på tänkbar hypotes för framtida studier är att ökad vårdtyngd är förknippad med ökad komplikationsfrekvens på postoperativa avdelningar. Studiens syfte är att nationellt externvalidera ett vårdtyngdsinstrument inom postoperativ vård. Sjuksköterskor inom postoperativ vård från 6 sjukhus (n = 120) inkluderas. Studien undersöker tillförlitligheten på 120 patienters vårdtyngd med dubbla, parvisa, oberoende observationer av vårdtyngdsinstrumentet. För att bedöma reliabiliteten används Inter Class korrelationskoefficient och Cohens kappa. Studien har potential för stor klinisk betydelse och resultaten kan omsättas i det dagliga postoperativa omvårdnadsarbetet i hela landet. Det är viktigt att de postoperativa patienterna får den omvårdnad de är i behov av.

2. Information om forskargruppen

Tutor

Michelle Chew
Professor, Överläkare, Hallands sjukhus, Miscellaneous, Medicinska fakulteten, Anestesi- och operationskliniken i Linköping

3. Information om projektet

Status på projektet

Påbörjat/Pågående

Projektets startdatum

2018-01-10

Projektets slutdatum

2019-05-30

Huvudsakligt ämnesområde för projektet (SCB klassificering)

Anestesi och intensivvård

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Workload
The total amount of work to be performed by an individual, a department, or other group of workers in a period of time.
Nursing
The field of nursing care concerned with the promotion, maintenance, and restoration of health.

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Region Halland - Hallands sjukhus - Område 3 - Operations-och Intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad - Uppvakningsenheten Halmstad

4. Resultat av projektet

Beskriv resultat från projektet

Vårdtyngdsinstrumentet är testat internt på ett sjukhus i södra Sverige och samstämmigheten var god.
Datainsamlingen för nationell extern validering av Vårdtyngdsinstrumentet är genomförd våren 2018 och bearbetning av resultat pågår.
 

Nationell extern validering av vårdtyngds instrument inom postoperativ vård, from Region Halland
http://www.researchweb.org/is/halland/project/252122