This document is under revision
Predoktorandstöd inom primärvård i södra Älvsborg

Övergripande information om anslaget

Anslaget beviljas av

FoU-centrum södra Älvsborg

Detta anslag tillhör kategorin

Predoktorandstöd

Behörighetskrav

Krav på vetenskapliga förkunskaper

Inga förkunskaper

Förtydligande avseende vetenskapliga förkunskapskrav

Inga vetenskapliga krav på den sökandes utbildning. Det krävs inte heller att sökanden har gått någon kurs i vetenskaplig metodik. Det aktuella projektet skall dock vara granskat av FoU-centrum södra Älvsborg och bedömas ha en rimlig vetenskaplig kvalitet med relevans för primärvården. FoU-enheten ger även kostnadsfri handledning här.

Här hittar du ansökan Ansökan

Andra behörighetskrav än rent vetenskapliga krav

Den sökande skall vara anställd i den offentligt drivna primärvården i södra Älvsborg (en del av Västra Götalandsregionen)

Beskrivning av anslaget

Beskrivning

En optimal vård och omsorg förutsätter god kunskap om de senaste rönen om bemötande, vård och behandling. Vidare måste man kunna sortera i den ström av nya fakta som flyter fram. Eftersom primärvården i regel gör den första bedömningen och prioriteringen är det mycket viktigt att vi här ligger väl framme. Vi vill alltså ha ett kreativt och stimulerande arbetsklimat där nya idéer utvärderas och gradvis förbättrar vården. Kan vi uppnå detta blir det med största sannolikhet lättare att rekrytera personal. Möjligheter till forsknings- och utvecklingsarbete är här centralt. För att uppnå detta måste vi ha ett arbetsklimat som ger kreativa människor svängrum och praktiska förutsättningar. Vidare måste den status forskning och utveckling (FoU) har idag höjas. FoU ses idag alltför ofta som något som bara stjäl tid från produktionen, vilket i och för sig är sant sett i det korta perspektivet.

Det som behövs för att kunna genomföra ett forskningsprojekt är tid och pengar till förbrukningsmaterial. Behovet av pengar till förbrukningsmaterial är redan tillgodosett i och med bildandet av ett lokalt FoU-råd i södra Älvsborg. Tid har hittills varit ett större problem. Visserligen kan man från FoU-rådet söka medel för arbetstid men den tid man beviljas räcker nästan aldrig. Vi vill därför ge möjlighet att stödja medarbetare i primärvården i område Södra Älvsborg genom att i konkurrens kunna söka 10% av lönen för forskning.

Bidraget ges huvudsakligen i form av

Arbetstid (Lön betalas ut direkt av anslagsgivaren till sökanden)

Distribution av ekonomiskt stöd

Medel rekvireras löpande alteftersom utgifter uppstår

Dispositionsrätt av ekonomiskt stöd

Beviljas i regel för en period av högst 12 månader.

Ansökningsperioder och ansökningsförfarande

Ansökningsperioder

Detta anslag har avgränsade ansökningsperioder

Ansökningsförfarande

Ansökan görs elektroniskt i ett webbaserat ansökningsformulär: Här hittar du ansökan Ansökan
Ongoing revision | Last modified: 2017-11-28 by Eva Almqvist

Predoktorandstöd inom primärvård i södra Älvsborg, from ALF-medel Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/alfgbg/document/92