Kvinnors hälsa i livsfasen klimakteriet med fokus på fysik, urogenital och psykisk hälsa
Registration number: VGFOUSA-P-863241
Forskarstöd doktorandmedel - Ny ansökan och fortsättningsansökan
Application started by: Lena Rindner, 2018-10-01
Professional title at the time of application: Distriktssköterska
Work place at the time of application: Närhälsan Södra Torget Vårdcentral, Närhälsan, VPL-team V7, FoU Primärvård FoU-Centrum Södra Älvsbor
Last updated / corrected by: Lena Nordeman, 2019-01-10
Application received by: FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Granted, reminderGranted, reminder
Applicant: Lena Rindner
Distriktssköterska, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Närhälsan Södra Torget vårdcentral (Borås)

Övergripande information om avhandlingsarbetet

Sökandens arbetsförhållanden

Primärvård - Ej ST-läkare

Doktorandens arbetstid i organisationen - % av heltid

100

Datum för antagning som doktorand

2014-09-04

Antagen som doktorand vid

Institutionen för allmän medicin. Göteborgs Universitet

Supervisor

Gun Rembeck
FoU-strateg, leg barnmorska, Närhälsan Borås ungdomsmottagning, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Lena Nordeman
Leg sjukgymnast, FoU-chef, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson)
Specialist i Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Enheten för Allmänmedicin

Planerad skriftlig redovisning av avhandlingsarbetet

Sammaläggningsavhandling

Datum för genomförd halvtidskontroll eller licentiatsavhandling

2015-11-26

Beräknat datum för disputation

2021-11-30

Avhandlingens innehåll

Sammanfattning

Den planerade avhandlingen har kvinnor i livsfasen klimakteriet som målgrupp. Kvinnors psykiska och fysiska ohälsa i Sverige visar en markant ökning i åldrarna 45-55 år, under den livsfas som kallas klimakteriet. Klimakteriet är en hormonell omställning i kvinnans kropp och en tidsperiod som präglas av ovariets åldrande och funktionsbortfall. Under klimakteriet ökar risken för att drabbas av psykisk ohälsa och hjärtkärlsjukdom och kvinnor i högre grad än män. Syftet med föreliggande avhandling är att studera somatiska, urogenitala och psykiska aspekter av klimakteriebesvär och hälsa samt utvärdera en ny strukturerad behandlingsmetod.
Resultatet från dessa studier kan visa vilka områden som är särskilt viktiga för kvinnan att få kunskap om samt förväntas kunna användas för att förbättra det hälsoförebyggande arbetet till kvinnor i primärvården. Resultatet kan förhoppningsvis även visa att en ny strukturerad behandlingsmetod till kvinnor om ämnen relaterade till klimakterieperioden fokuserande på kvinnors somatiska, urogenitala och psykiska symtom har effekt på hälsa i form av upplevda och minskade klimakteriesymtom. Vidare kommer resultatet förhoppningsvis att belysa betydelsen av kunskapsinformation runt klimakteriet.

Bakgrund

Kvinnors fysiska och psykiska ohälsa i Sverige visar en markant ökning i åldrarna 45-55 år, under den livsfas som kallas klimakteriet. Klimakteriet är en hormonell omställning i kvinnans kropp och en tidsperiod som präglas av ovariets åldrande och slutligen totalt funktionsbortfall av ovariet (1, 2). Minskade östrogennivåer påverkar det kardiovaskulära systemet, orsakar skelett, led- och muskelbesvär samt vasomotoriska och urogenitala symtom (3, 4). Psykisk ohälsa, särskilt depressiva symtom visar också en markant ökning under denna fas i livet (5, 6).
Under klimakteriet ökar risken för att drabbas av de två vanligaste folkhälsosjukdomarna psykisk ohälsa och hjärtkärlsjukdom (7). Lipidprofilen förändras på ett ofördelaktigt sätt för kvinnor, vilket kan leda till ateroskleros, vilket har samband med högt blodtryck och kranskärlssjukdom. Kvinnor över 50 år har 46 % -ig risk att någon gång under resten av sitt liv få kranskärlssjukdom (4, 8, 9). Det är tydligt att kvinnor i högre grad drabbas av långtidssjukskrivning, ohälsa och använder läkemedel av olika slag i högre utsträckning än män (7). Internationell forskning har kallat denna livsfas för "the window of vulnerability" (5).
På grund av det stora ohälsotalet bland kvinnor 45-55 år kan det vara viktigt att ta reda på kvinnors uppfattning om vad som händer med kroppen under just klimakteriet. Studier inom primärvården som fokuserar på kvinnans tankar och kunskapsbild avseende den mångfacetterade symtombilden i klimakteriet är sparsamma, liksom kunskap om huruvida klimakteriesymtomen skiljer sig åt mellan åldrarna i klimakteriet. Studier visar att en ökad risk för depressiva symptom har förknippats med övergången till klimakteriet (13). Psykisk ohälsa med symtom som sömnstörningar, nedstämdhet, fysisk och psykisk trötthet är mer vanliga idag (7, 14) och har blivit den dominerande vanligaste orsaken till sjukskrivningar.
Distriktssköterskan och barnmorskan har en självständig roll i det hälsoförebyggande arbetet i primärvården och har traditionellt en respekterad ställning i samhället (10, 11). I primärvården möter distriktssköterskor och barnmorskor kvinnor i klimakteriet som har frågor om fysiska förändringar och psykiska symptom. Många av dessa frågor innebär normala förändringarna i denna fas av livet, men orsakar mycket oro och ökad ohälsa för den enskilda kvinnan (11, 12).
Föreliggande avhandling har kvinnors hälsa i livsfasen klimakteriet som målgrupp. Områden som tidigare är otillräckligt kartlagda och utvärderade kommer att vara fokus i studierna; fysiska/somatiska, urogenitala och psykologiska symtomområden (16, 17, 18, 19). För att rätt hjälpa kvinnor till bättre hälsa och livskvalitet behövs utveckling och utvärdering av behandlingsmetoder inom alla dessa områden.Eftersom studier saknas som undersöker ovanstående problem, är frågeställningen i föreliggande avhandling tämligen unik och kommer att belysa betydelsen av kunskapsinformation runt klimakteriet.

Syfte

Syftet med föreliggande avhandling är att söka fördjupad kunskap om hur distriktssköterskan i primärvården använder sin kunskap för att stödja kvinnor i klimakteriet gällande den fysiska, urogenitala och psykiska hälsan. Syftet är också att kartlägga förekomsten av klimakteriebesvär och utvärdera faktorer som är förknippade med allvarliga symptom hos kvinnor 45-55 år samt identifiera prognostiska faktorer för senare ogynnsam hälsoutveckling och arbetsförmåga. Dessutom är syftet att utvärdera en behandlingsmetod och klargöra om interventionen ger effekter på kvinnors hälsa rörande somatiska, urogenitala och psykiska symtom under livsfasen klimakteriet.

Klara delarbeten / delrapporter

Delstudie 4:
Reducing menopausal symptoms for women during the menopause transition using group education in a primary health care setting-a randomized controlled trial.
Rindner L, Strömme G, Nordeman L, Hange D, Gunnarsson R, Rembeck G.
Maturitas 2017 Apr:98:14-19.

Delstudie 2:
Prevalence of somatic and urogenital symptoms as well as psychological health in women aged 45 to 55 attending primary health care: a cross-sectional study.
Rindner L, Strömme G, Nordeman L, Wigren M, Hange D, Gunnarsson R, Rembeck G.
BMC Womens Health. 2017 Dec 8;17(1):128.

Pågående delarbeten / delrapporter

Delstudie 3:
Prevalens och utveckling av klimakteriesymtom hos kvinnor över tid fördelade på somatiska, urogenitala och psykologiska symtom. En prospektiv longitudinell kohortstudie, (VGFOUREG-374401). Över tid följa självskattad hälsa hos kvinnor i klimakteriet (från delstudie II och VI) samt identifiera prognostiska faktorer för senare ogynnsam hälsoutveckling och arbetsförmåga. Databearbetning och författande av artikel pågår.

Planerade delarbeten / delrapporter

Delstudie 1:
En kvalitativ studie för att söka fördjupad kunskap om hur distriktssköterska i primärvården använder sin kunskap för att stödja kvinnor i klimakteriet gällande den fysiska, urogenitala och psykiska hälsan.

Förväntat resultat / Klinisk betydelse

Avhandlingen förväntas ge kunskap om kvinnor rörande klimakteriet och hälsa under klimakteriet och användas för att förbättra det hälsoförebyggande arbetet till kvinnor som söker vård i primärvården för att tidigt förebygga ogynnsam hälsoutveckling.

Då kvinnor i klimakteriet är en grupp som ofta besöker primärvården kommer resultaten ge värdefull kunskap och ökad förståelse om kvinnors somatiska, urogenitala och psykiska symtom och hälsa och hur symtomen förändras över tid. Detta resulterar i sin tur till bättre omhändertagande. Resultaten kan leda till fortsatt forskning av till exempel interventionsstudier riktade till gruppen kvinnor med klimakteriella symtom inom primärvård.

Användning av frågeformuläret Menopause Rating Scale (MRS) kan vara en enkel metod för att identifiera en profil av klimakteriebesvär hos kvinnor i behov av en mer individualiserad vårdkontakt.

Referenser

Referenser
1. Rödström Kerstin, Bengtsson Calle, Björkelund Cecilia, et al. Evidence for a secular trend in menopausal age: a population study of women in Gothenburg. Menopause (New York, N.Y.) 2003:10(6):538-43.
2. Stockholm Socialstyrelsen.Socialstyrelsens nationella riktlinjer för kranskärlssjukvård 2008: 2008.
3. Hammoudeh AJ, Al-Tarawneh H, Elharassis A, Haddad J, Mahadeen Z, et al. Prevalence of conventional risk factors in Jodanians with coronary heart disease: the Jordan Hyperlipidemia and Related Targets Study (JoHARTS). Int J Cardiol 2006; 110(2):179-83.
4. Johansson J, Viigimaa M, Jensen-Urstad M, Krakau I, et al.
Risk factors for coronary heart disease in 55- and 35-year-old men and women in Sweden and Estonia. J Intern Med. 2002:252(6):551-60.
5. Kannel W B. Hazards, risks, and threats of heart disease from the early stages to symptomatic coronary heart disease and cardiac failure. Cardiovascular drugs and therapy / sponsored by the International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy 1997:11:199-212.
6. Rindner Lena. Att leva med hjärtsjukdom. En kvalitativ studie av patienters upplevelser. 2007.
7. Rosengren Annika, Wilhelmsen Lars, Lappas Georg, Johansson Saga.
Body mass index, coronary heart disease and stroke in Swedish women. A prospective 19-year follow-up in the BEDA study. European journal of cardiovascular prevention and rehabilitation : official journal of the European Society of Cardiology, Working Groups on Epidemiology & Prevention and Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology 2003:10(6):443-50. Evidence for a secular trend in menopausal age: a population study of women in Gothenburg. Menopause (New York, N.Y.) 2003:10(6):538-43.
8. Sclavo M. Caridovacsular risk factors and prevention in women: similarities and differences. Ital Heart J Suppl 2001;2 (2):125-41.
9. Tonstad Serena, Hjermann Ingvar. A high risk score for coronary heart disease is associated with the metabolic syndrome in 40-year-old men and women. Journal of cardiovascular risk 2003:10(2):129-35.
10. Vårdprogrram Riktlinjer.Stockholm: SBU Kunsapscentrum för hälso och sjukvård; 2007
11. Dennerstein Lorraine, Soares Claudio N. The unique challenges of managing depression in mid-life women. World psychiatry : official journal of the World Psychiatric Association (WPA) 2008:7(3):137-42.
12. Håkansson Inga Maj , von der Burg Birgitta, Nielsen Thorkild. Kvinnohälsa- en hälsoundersäkning av kvinnor i klimakteriet.1992.
13. Kutmec C. Effects of sexual funktion of essential hypertension in women. Eur J Cardiovasc Nurs. 2011:10 (1):56-63.
14. Bittner V, Simon J A, Fong J, Blumenthal R S, et al. Correlates of high HDL cholesterol among women with coronary heart disease. Am Heart J. 2000:139(2):288-96.
15. Schenck-Gustafsson K. Risk factors for cardiovascular disease in women: assessment and management.Eur Heart J. 1996:17:2-8.
16. Freeman Ellen W, Sammel Mary D, Lin Hui, Nelson Deborah B. Associations of hormones and menopausal status with depressed mood in women with no history of depression. Arch Gen Psychiatry 2006:63(4):375-82.
17. Frey Benicio N, Lord Catherine, et al. Depression during menopausal transition: a review of treatment strategies and pathophysiological correlates.
18. Li C, Borgfeldt Christer, Samsioe Göran, Lidfeldt Jonas, et al.
Background factors influencing somatic and psychological symptoms in middle-age women with different hormonal status. A population-based study of Swedish women. Maturitas 2005:52(3):306-18.
19. Ayers B, Forsshaw M Hunter MS. The impact of attitudes towards the menopause on women´s symtom experience: a systematic review. Maturitas 2010; (1): 28-36.
20. Samverkan primärvården vgregionen. Västra Götalandsregionen.www.samverkanvg.se; 2008.
21. Primärvården Södra Älvsborg Västra Götalandsregionen. Regionala och lokala överenskommelser. 2008
22. God Vård. Stockholm:Socialstyrelsen;2008.
23. Västra Götaland Försökringskassan:www.fk.se.
24. Montgomery SA. A new depression scale designed to be sensitive to change.
The British Journal of Psychiatry. 1979.
25. Heinemann Klaas, Ruebig Alexander, Potthoff Peter, Schneider Hermann P G, Strelow Frank, et al.The Menopause Rating Scale (MRS) scale: a methodological review. Health and quality of life outcomes 2004:2:45.
26. Schneider H P, Heinemann L A, Rosemeier H P, Potthoff P, et al. The Menopause Rating Scale (MRS): reliability of scores of menopausal complaints.
Climacteric : the journal of the International Menopause Society 2000:3(1):59-64.
2007.

Ekonomisk översikt och äskande

Other grant providers

Grants

Regionala FoU-rådet Västra Götaland (VGFOUREG-585631 )
364 000 SEK (applied sum: 415 600 SEK)
Lena Rindner

2016, lönekostnader för medarbetare, projektledare och handledare\r\n

Fou-rådet i Södra Älvsborg ( VGFOUSA-515011)
102 000 SEK (applied sum: 106 000 SEK)
Lena Rindner

2015, lönekostnader för medarbetare, projektledare och handledare\r\n\r\n

Fou-rådet i Södra Älvsborg (VGFOUSA-578121)
65 600 SEK (applied sum: 200 000 SEK)
Lena Rindner

2015, lönekostnader för projektledare, medarbetare och handledare

Regionala FoU-rådet Västra Götaland ( VGFOUREG-374401)
246 000 SEK (applied sum: 469 400 SEK)
Lena Rindner

2013, lönekostnader för projektledare,medarbetare samt handledare.\r\n

Forskarstöd söks från och med

2019-01-01

Forskarstöd söks för följande antal månader

12

Beslut

Forskarstöd beviljas från och med

2019-02-01

Forskarstöd beviljas till och med

2019-12-31

Decision

Decision date: 2019-01-10


Kvinnors hälsa i livsfasen klimakteriet med fokus på fysik, urogenital och psykisk hälsa | Application, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/ansokan/863241