Tidbank för FoU-tid
inom primärvård i Södra Älvsborg

Du som har forskarstöd inom primärvård i Södra Älvsborg får ett tidskonto på den här webbplatsen där du kan notera arbetad tid inom ramen för forskarstödet.

Om du arbetar heltid inom primärvården Södra Älvsborg och inte har finansiering från annat håll (exempelvis ett FoU-råd) blir ditt forskarstöd 10 eller 20% av 40 timmar/vecka. Om du arbetar deltid eller har annan finansiering behöver du gå till sidan som beskriver hur du räknar fram forskarstödets omfattning för just dig. Kom sedan överens med din chef om hur ditt forskarstöd skall förläggas. Kontakta sedan Lena Nordeman så lägger hon in schemat för ditt forskarstöd i vårt system.

Tidbank för forskarstöd - Vattennivån i hinken

Vi lägger in ditt forskarstöd som en planerad arbetad tid. Tidbanken fungerar så att den anger vattennivån i hinken. Låt oss anta att du har 10% stöd och arbetar med FoU en heldag varannan vecka. Vi lägger in i ditt schema 4 timmar forskarstöd en viss veckodag. Varje vecka den dagen minskar tidbanken (vattennivån sjunker) med 4 timmar och när du sedan noterar i vårt system att du arbetar en heldag 8 timmar ökar vattennivån. Ovanför där du gör tidsregistreringen visas vattennivån (tidbanken) i just din vattenhink. Är det på plus har du arbetat mer med forskarstöd än du ska. Är det på minus har du tvärtom arbetat för lite med ditt forskarstöd.

Att registrera sin arbetade FoU-tid

  1. Gå till FoU-enhetens hemsida.
  2. Logga in
  3. Klicka i menyn till vänster på Tidsregistrering. (Detta menyval syns först efter du fått en vattenhink i vårt system.)
  4. Klicka på undermenyn Registrerad tid.
  5. Klicka på den dag där du vill registrera arbetat tid.
  6. Du får nu upp några rader där du kan registrera när du började och slutade. Arbetar du större delen av dagen och tar lunch blir det minst två registreringar för en dag med uppehåll för lunchen. Gör inte uppehåll för fikaraster för de är en del av arbetstiden. Varje gång du klickar på spara dyker ytterligare några tomma rader upp om du vill göra fler tidsregistreringar samma dag.
  7. För varje registrering ange typ av tid eller insats (se tabell nedan för de vanligaste tidstyperna).
TidstypBeskrivning
F-stödForskarstöd som betalas centralt av primärvården eller tandvården. Används för egen forskning eller annat FoU-arbete som bekostas av forskarstödet (ej handledning).
FoU-HandAvser handledning (används när man handleder en projektledare i projektarbetet). Disputerade med vårt forskarstöd kommer ofta att använda denna tidskod.
HelgHelgdag (röd dag i almanackan) som infaller under normal arbetsdag. Ange då tiden den dagen som arbetad men ange tidskoden helg.
SemesterVid semester ange tiden den dagen som arbetad men ange tidskoden semester
SjukOm du är kortvarigt sjuk (formellt sjukanmäld) så gör måndag-fredag dag 2-13 under din sjukfrånvaro tidsregistrering motsvarande planerad tid den dagen. Dag 1 är karensdag då ingen lön utgår. När du gör detta använd då tidskoden sjuk. (Läkarintyg krävs från dag 7). Vid långvarig sjukskrivning reglerar vi det istället genom att ändra arbetstiden i systemet.
Ext-01Projekt som finansieras med externa medel. Dessa kan komma från exempelvis lokala FoU-rådet i Södra Älvsborg eller annan finansiär utanför primärvården / folktandvården Södra Älvsborg.
Ext-02Projekt som finansieras med externa medel. Dessa kan komma från exempelvis lokala FoU-rådet i Södra Älvsborg eller annan finansiär utanför primärvården / folktandvården Södra Älvsborg.
Ext-03Projekt som finansieras med externa medel. Dessa kan komma från exempelvis lokala FoU-rådet i Södra Älvsborg eller annan finansiär utanför primärvården / folktandvården Södra Älvsborg.

Tidkoderna Ext-01, Ext-02 och Ext-03 påverkar inte vattennivån i hinken. Däremot kan du få ut en sammanställning över hur många timmar du registrerat på dessa tidskoder uppdelat per månad. Det är en möjlighet för dig att hålla reda på hur mycket du arbetat på pengar som finansieras av annat än vårt forskarstöd.

Vad behöver du hålla ordning på löpande?

Låt oss till exempel anta att du har forskarstöd om 20% och arbetar 1½ dag i veckan med ditt projekt. I det exemplet delas detta upp på 7 timmar forskarstöd och 5 timmar annan finansiär (exempelvis lokala FoU-rådet) i veckan. Du bör tänka på följande:

PublishedDocument information: Tidbank för FoU-tid | Last modified: 2017-07-05 by Eva Almqvist

Tidbank för FoU-tid, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/document/1895