Samband mellan C-peptid, Cystatin-C och kreatininvärden och utveckling av metabola störningar och mikro- och makrovaskulära diabeteskomplikationer
Project number : 103281
Created by: Kristina Bengtsson Boström, 2012-04-15
Last revised by: Kristina Bengtsson Boström, 2018-12-22
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Förekomsten av diabetes mellitus typ 2 har ökat samtidigt som medelåldern vid insjuknandet har sjunkit under senare tid. Detta kan antas leda till ett ökande antal diabeteskomplikationer, både i små (ögon, njurar) och stora kärl (hjärta, hjärna, pulsådror) vilka kräver allt större resurser i både öppen och sluten sjukvård. Högt blodtryck, blodfettrubbningar och fetma vid diabetes är välkända riskfaktorer för komplikationer till sjukdomen. Alla riskfaktorer och dess betydelse är dock inte kända än och ytterligare kartläggning av riskfaktorer behöver därför göras. Två markörer som spelar roll vid handläggning av diabetes är Cystatin-C och C-peptid. Cystatin-C skattar njurfunktionen och är känsligare än kreatinin i detta avseende. Cystatin-C är en eventuell markör för njurkomplikationer hos typ I diabetiker, men dess roll vid typ 2 diabetes är inte studerad. C-peptid som speglar insulinsekretionen används för bedömning av patientens behov av insulinbehandling och ett samband mellan C-peptid nivåer och komplikationer från stora kärl men inte från små kärl har tidigare visats.
Skaraborgs diabetesregister (SDR) startade 1991 med insamling av data från patienter med diabetes mellitus i Skaraborg. Under 1996-1998 gjordes en utvidgad undersökning med insamling av plasmaprov av nydiagnosticerade patienter under 65 år med diabetes (n=476) följd av två återundersökningar 1999-2001, (n=442) och 2007-2010, (n=223). Den sistnämnda undersökningen inkluderade serumprover och morgonurinsamling. En biobank har inrättats i vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.
I detta projekt kommer analyser av Cystatin-C relaterat till plasma-kreatinin och C-peptid att göras för att studera betydelsen av dessa markörer för utvecklingen av metabola störningar och komplikationer i små och stora kärl. Prognosen för denna kohort av patienter studeras med hjälp av länkning av SDR till Socialstyrelsens Dödorsaksregister, Patientregistret och data från primärvården.
Resultatet av studien kan vara till hjälp för att tidigt identifiera diabetiker som har en hög risk att utveckla komplikationer.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Tre arbeten om c-peptids och copeptins roll för utveckling av komplikationer har publicerats. Ett fjärde manus har skickats in till en vetenskaplig tidskrift.

Pikkemaat M, Andersson T, Melander O, Chalmers J, Rådholm K, Bengtsson Boström K. C-peptide predicts all-cause and cardiovascular death in a cohort of individuals with newly diagnosed type 2 diabetes. The Skaraborg diabetes register (SDR). Submitted 2018.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Diabetes Mellitus, Type 2
A subclass of DIABETES MELLITUS that is not INSULIN-responsive or dependent (NIDDM). It is characterized initially by INSULIN RESISTANCE and HYPERINSULINEMIA; and eventually by GLUCOSE INTOLERANCE; HYPERGLYCEMIA; and overt diabetes. Type II diabetes mellitus is no longer considered a disease exclusively found in adults. Patients seldom develop KETOSIS but often exhibit OBESITY.
Diabetes Complications
Conditions or pathological processes associated with the disease of diabetes mellitus. Due to the impaired control of BLOOD GLUCOSE level in diabetic patients, pathological processes develop in numerous tissues and organs including the EYE, the KIDNEY, the BLOOD VESSELS, and the NERVE TISSUE.
Risk Factors
An aspect of personal behavior or lifestyle, environmental exposure, or inborn or inherited characteristic, which, on the basis of epidemiologic evidence, is known to be associated with a health-related condition considered important to prevent.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Skaraborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
FoU centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg har huvudansvar för handledning i projektet

Coworker

Miriam Pikkemaat
Läkare, Primärvården Skåne
Per Hjerpe
Distriktsläkare, FoU-Chef, Närhälsan Norrmalm vårdcentral (Skövde), Närhälsan FoU-centrum Skaraborg
Tobias Andersson
Distriktsläkare, Närhälsan FoU-centrum Skaraborg, Närhälsan Norrmalm vårdcentral (Skövde)

Finansiering

Grants

Lokala FoU rådet Skaraborg
110 000 SEK (applied sum: 110 000 SEK)
Kristina Bengtsson Boström

2012, Lön till medarbetare, doktorand Miriam Pikkemaat. Resor till Malmö.

Primärvården Skarabrogs FoU fond
0 SEK (applied sum: 120 750 SEK)
Kristina Bengtsson Boström

, Lön för doktorand Miriam Pikkemaat och medarbetare

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


Samband mellan C-peptid, Cystatin-C och kreatininvärden och utveckling av metabola störningar och mikro- och makrovaskulära diabeteskomplikationer, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/103281