Validering av enkäten "Bekräftande möten" baserad på SAUK-modellen
Project number : 103391
Created by: Lena Janmarker, 2012-04-18
Last revised by: Lena Janmarker, 2014-03-20
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Validation of questionnaire "Confirmation-meetings" based on SAUC model

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund:

I revisionsrapporten för Västra Götaland, som offentliggjordes våren 2010 riktas kritik mot oacceptabelt bemötande inom sjukvården. Där beskrivs att många vårdenheter inte klarar av att definiera vad ett bra bemötande är. Revisionsrapporten kräver att styrelser och nämnder ser till att konkreta riktlinjer skapas för varje enhet när det gäller ett gott bemötande. Det satsas mycket pengar och tid från Västra Götalandsregionen för att motverka ett dåligt bemötande inom vården, men trots detta visar rapporten motsatsen. Redan 1996 påtalades i Statens offentliga utredning om jämställd vård, att bemötandet är kärnan i all vårdverksamhet. För att kunna kvalitetssäkra ett gott bemötande krävs valida och reliabla utvärderingsinstrument.
Ett instrument som används idag är enkäten ”Bekräftande möten”, utvecklat av Gustafsson (1997,2004). Instrumentet är baserat på en modell för omvårdnad, SAUK-modellen, som syftar till att bidra till en ökad medvetenhet när det gäller vårdpersonalens förmåga att handla i ett bekräftande möte med patienten.
Gustafssons enkät prövades, av undertecknad, i en pilotstudie inom primärvården. Målgruppen i studien var äldre patienter och deras närstående. I pilotstudien konstaterades att äldre patienter och närstående genomgående gav mycket höga betyg i enkäten, samtidigt som de påpekade att enkätfrågorna var svåra att förstå och att det var två frågeställningar i en fråga, vilket var förvillande. Resultatet presenterades i en magisteruppsats 2010.

Syftet:
Att utvärdera instrumentets validitet och utifrån resultatet ge förslag på vidareutvecklade frågeformuleringar

Metod:
Intervjuer med patienter inom Offentlig primärvård, Kirurgklinik samt Medicinklinik.
Genomförande:
Under intervjun går intervjuare och informant igenom frågorna i enkäten. Informanterna tillfrågas hur de uppfattar frågorna, hur de förstår innebörden av frågorna samt hur de skulle besvara frågorna.
Utifrån resultat ges förslag till eventuella omformuleringar.
Författaren till enkäten, Barbro Gustafsson prof. em., har gett sitt godkännande muntligt och skriftligt att genomföra denna studie.
Datainsamling:
Tillstånd kommer att inhämtas från respektive verksamhetschef vid aktuella enheter för datainsamling. Därefter kommer undertecknad att informera avd.ssk/ssk om studien och det praktiska tillvägagångssättet som beskrivs nedan.
Avd.ssk/ssk tillfrågar patienter om intresse för att deltaga i intervjustudien, dela ut skriftlig information om stuiden enligt regionala etikprövningsnämndens anvisningar för forskningspersoninformation och samtyckesblankett.
Om patienten ger sitt muntliga godkännande att deltaga tar avd ssk kontakt med undertecknad. Därefter kommer undertecknad att kontakta patienterna och boka in en tid för intervju på plats som patient och undertecknad kommer överens om.
Intervjun spelas in, transkriberas. Datamaterialet behandlas och förvaras i enlighet med gällande lagstiftning (PUL).

Datananlys
Fenomenografisk analys med fokus på variationer i uppfattningar av innebörden relaterat till varje fråga.

Resultatet kommer att presenteras i ett artikelmanus med avsikt att publiceras i en internationell/nationell vetenskaplig tidskrift. Studien sker inom ramen för en Masterutbildning inom Sahlgrenska Akademien.

Det förväntade resultatet är att få kännedom om eventuella otydligheter i enkätens frågekonstruktion, där avsikten är att förbättra enkäten, som gör att patienten tydligare kan beskriva vad som är nödvändigt för att bli bekräftad och få ett bra bemötande av sjuksköterskan. Omvårdnaden måste kvalitetssäkras genom att utforma en mer stringent enkät vad gäller bemötandet av patienten på vårdcentralen och inom andra vårdinrättningar.
Genom detta förmodas validiteten och reliabiliteten förstärkas och vi mäter det vi är intresserade av. Då finns möjlighet för patienten att kvalitetssäkra sin egen vård.
Enkäten kan användas i utbildningssyfte på olika enheter inom vården.
Den kan spridas i forskningssammanhang och användas inom många områden exempelvis vårdcentraler, inom arbetsgrupper, på chefsnivåer.
Som tidigare nämnts är "Bekräftande-mötes" enkäten ett redan använt instrument, som är betydelsefullt att förbättra bland annat beroende på ovanstående revisionsrapporter. Detta är en angelägen uppgift, som bör prioriteras.

Typ av projekt

Kvalitetssäkringsarbete

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Valideringsstudier (Validation Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Health Care Quality, Access, and Evaluation
The concept concerned with all aspects of the quality, accessibility, and appraisal of health care and health care delivery.
Information Science
The field of knowledge, theory, and technology dealing with the collection of facts and figures, and the processes and methods involved in their manipulation, storage, dissemination, publication, and retrieval. It includes the fields of COMMUNICATION; PUBLISHING; LIBRARY SCIENCE; and informatics.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Annan utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Brämaregården vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 5 - Kirurgi Sahlgrenska workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 3 - Medicin och akutsjukvård (Mölndal) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Bakgrundsbeskrivning

I revisionsrapporten för Västra Götaland, som offentliggjordes våren 2010 riktas kritik mot oacceptabelt bemötande inom sjukvården. Där beskrivs att många vårdenheter inte klarar av att definiera vad ett bra bemötande är. Revisionsrapporten kräver att styrelser och nämnder ser till att konkreta riktlinjer skapas för varje enhet när det gäller ett gott bemötande. Det satsas mycket pengar och tid från Västra Götalandsregionen för att motverka ett dåligt bemötande inom vården, men trots detta visar rapporten motsatsen. Redan 1996 påtalades i Statens offentliga utredning om jämställd vård, att bemötandet är kärnan i all vårdverksamhet. För att kunna kvalitetssäkra ett gott bemötande krävs valida och reliabla utvärderingsinstrument.
Ett instrument som används idag är enkäten ”Bekräftande möten”, utvecklat av Gustafsson (1997,2004). Instrumentet är baserat på en modell för omvårdnad, SAUK-modellen, som syftar till att bidra till en ökad medvetenhet när det gäller vårdpersonalens förmåga att handla i ett bekräftande möte med patienten.
Gustafssons enkät prövades, av undertecknad, i en pilotstudie inom primärvården. Målgruppen i studien var äldre patienter och deras närstående. I pilotstudien konstaterades att äldre patienter och närstående genomgående gav mycket höga betyg i enkäten, samtidigt som de påpekade att enkätfrågorna var svåra att förstå och att det var två frågeställningar i en fråga, vilket var förvillande. Resultatet presenterades i en magisteruppsats 2010.

Syfte

Syftet:
Att utvärdera instrumentets validitet och utifrån resultatet ge förslag på vidareutvecklade frågeformuleringar

Metod: Urval

Intervjuer med patienter inom Offentlig primärvård, Kirurgklinik samt Medicinklinik.
Genomförande:
Tillstånd har inhämtas från respektive verksamhetschef vid aktuella enheter för datainsamling. Därefter kommer undertecknad att informera avd.ssk/ssk/dsk om studien och det praktiska tillvägagångssättet som beskrivs nedan.
Avd.ssk/ssk/dsk tillfrågar patienter om intresse för att deltaga i intervjustudien, dela ut skriftlig information om studien enligt regionala etikprövningsnämndens anvisningar för forskningspersoninformation och samtyckesblankett.
Om patienten ger sitt muntliga godkännande att deltaga tar avd ssk kontakt med undertecknad. Därefter kommer undertecknad att kontakta patienterna och boka in en tid för intervju på plats som patient och undertecknad kommer överens om.
Intervjun spelas in, transkriberas. Datamaterialet behandlas och förvaras i enlighet med gällande lagstiftning (PUL).

Under intervjun går intervjuare och informant igenom frågorna i enkäten. Informanterna tillfrågas hur de uppfattar frågorna, om de förstår innebörden av frågorna samt hur de skulle besvara frågorna.
Utifrån resultat ges förslag till eventuella omformuleringar.
Författaren till enkäten, Barbro Gustafsson prof. em., har gett sitt godkännande muntligt och skriftligt att genomföra denna studie.

Metod: Datainsamling

Tillstånd kommer att inhämtas från respektive verksamhetschef vid aktuella enheter för datainsamling. Därefter kommer undertecknad att informera avd.ssk/ssk /dskom studien och det praktiska tillvägagångssättet som beskrivs nedan.
Avd.ssk/ssk/dsk tillfrågar patienter om intresse för att deltaga i intervjustudien, dela ut skriftlig information om stuiden enligt regionala etikprövningsnämndens anvisningar för forskningspersoninformation och samtyckesblankett.
Om patienten ger sitt muntliga godkännande att deltaga tar avd ssk kontakt med undertecknad. Därefter kommer undertecknad att kontakta patienterna och boka in en tid för intervju på plats som patient och undertecknad kommer överens om.
Intervjun spelas in, transkriberas. Datamaterialet behandlas och förvaras i enlighet med gällande lagstiftning (PUL).

Metod: Databearbetning

Fenomenografisk analys med fokus på variationer i uppfattningar av innebörden relaterat till varje fråga.

Resultat

Resultatet kommer att presenteras i ett artikelmanus med avsikt att publiceras i en internationell vetenskaplig tidskrift. Studien sker inom ramen för en Masterutbildning inom Sahlgrenska Akademien.


Validering av enkäten "Bekräftande möten" baserad på SAUK-modellen, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/103391