Finns ett samband mellan D-vitaminbrist och bakterier i urinen?
Project number : 103601
Created by: Rebeka Arnljots, 2012-04-23
Last revised by: Rebeka Arnljots, 2019-01-27
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated
2011-05-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

D-vitaminbrist, bakterier i urinen och urinvägsinfektioner är vanligt bland människor på äldreboenden. Tidigare forskning har visat att D-vitamin inte bara är viktigt för immunförsvaret utan även för urinvägarnas lokala infektionsförsvar. Därför är det viktigt att undersöka om det är vanligare med bakterier i urinen bland individer med låga D-vitaminnivåer.

Blodprov och urinprov tas på alla vårdtagare som väljer att vara med i studien på äldreboenden i Borås Stad och Bollebygds kommun. Blodproven analyseras med avseende på D-vitamin och urinen odlas för att se om det finns bakterier.

Studien förväntas svara på om det finns ett samband mellan D-vitaminbrist och förekomst av bakterier i urinen.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

D-vitaminbrist, bakterier i urinen och urinvägsinfektioner är vanligt bland människor på äldreboenden. Tidigare forskning har visat att D-vitamin inte bara är viktigt för immunförsvaret utan även för urinvägarnas lokala infektionsförsvar. Därför är det viktigt att undersöka om det är vanligare med bakterier i urinen bland individer med låga D-vitaminnivåer.

Alla som bor på permanentplatser på samtliga äldreboenden i Borås Stad respektive Bollebygds kommun (ca 1000 boendeplatser) kommer att tillfrågas om deltagande. Studien är godkänd av regionala etikprövningsnämnden i Göteborg.

Ett blodprov och ett urinprov kommer att tas vid ett tillfälle på samtliga individer som inkluderats i studien. Samma dag fyller ansvarig sjuksköterska i ett individuellt studieprotokoll. Datainsamlingen pågår under de tre första månaderna 2012.

Blodprovet kommer att analyseras med avseende på D-vitamin. Urinprovet kommer att skickas för urinodling för att se om det finns bakterier i urinen. Studieprotokollet efterfrågar D-vitaminrelaterade frågor som eventuell medicinering med D-vitamin, genomsnittlig tid för utomhusvistelse under perioden april till och med augusti, om vårdtagaren har ljus eller mörk hy samt om aptiten varit nedsatt under längre tid. Vidare efterfrågar studieprotokollet eventuell antibiotikabehandling den senaste tiden samt om det förekommer nytillkommen sveda vid vattenkastning, täta urinträngningar, frekventa miktioner eller feber.

Studien förväntas kunna svara på följande frågeställning: Finns det något samband mellan D-vitaminnivåer i serum och förekomst av bakterier i urinen?

Om man i denna studie hittar ett samband mellan D-vitaminbrist och bakteriuri är detta en värdefull kunskap inför planering av en eventuellt framtida randomiserad kontrollerad experimentell studie för att utvärdera om extra tillskott av D-vitamin kan leda till minskad förekomst av bakterier i urinen respektive urinvägsinfektioner.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Homes for the Aged
Geriatric long-term care facilities which provide supervision and assistance in activities of daily living with medical and nursing services when required.
Aged
A person 65 through 79 years of age. For a person older than 79 years, AGED, 80 AND OVER is available.
Frail Elderly
Older adults or aged individuals who are lacking in general strength and are unusually susceptible to disease or to other infirmity.
Geriatric Nursing
Nursing care of the aged patient given in the home, the hospital, or special institutions such as nursing homes, psychiatric institutions, etc.
Vitamin D
A vitamin that includes both CHOLECALCIFEROLS and ERGOCALCIFEROLS, which have the common effect of preventing or curing RICKETS in animals. It can also be viewed as a hormone since it can be formed in SKIN by action of ULTRAVIOLET RAYS upon the precursors, 7-dehydrocholesterol and ERGOSTEROL, and acts on VITAMIN D RECEPTORS to regulate CALCIUM in opposition to PARATHYROID HORMONE.
Urinary Tract Infections
Inflammatory responses of the epithelium of the URINARY TRACT to microbial invasions. They are often bacterial infections with associated BACTERIURIA and PYURIA.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling
checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
FoU-enheten primärvård Södra Älvsborg
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Heimdal vårdcentral (Borås) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Marie Elm
distriktssköterska, FoU Sjuhärad - Välfärd, Borås
Egill Snaebjörnsson Arnljots
ST inom allmänmedicin, Närhälsan Fristad vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Supervisor

Pär-Daniel Sundvall
Distriktsläkare, Närhälsan Sandared vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Jörgen Thorn
Leg. läkare, docent, Skaraborgs sjukhus - Förvaltningskontoret

Finns ett samband mellan D-vitaminbrist och bakterier i urinen?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/103601