Att hålla näsan ovanför vattenytan
En studie om distriktssköterskans/sjuksköterskans upplevelser av att vårda
patienter med svår kronisk hjärtsvikt

Project number : 104931
Created by: Ulrika Sjölin, 2012-05-09
Last revised by: Researchweb Support 7, 2017-08-15
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Keep your head above water
A study of nurse's experiences of caring for patients with severe congestive heart failure in home care

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Befolkningen blir äldre och därmed ökar frekvensen av hjärtsvikt. Författarnas upplevelser är att vården för patienter i livets slutskede är ojämlik och beroende av vilken sjukdom patienten har. Tidigare studier visar också att olika yrkesgrupper ser på vården på olika sätt. För distriktssköterskans/sjuksköterskans del bör vården baseras på vårdrelationen med patienten.

Det finns få studier av hur distriktssköterskan/sjuksköterskan i hemsjukvård upplever det att vårda patienter med svår kronisk hjärtsvikt och därför vill vi undersöka detta. Syftet är att belysa hur distriktssköterskan/sjuksköterskan som arbetar i kommunal hälso- och sjukvård upplever att vårda patienter med svår kronisk hjärtsvikt.

Studien är genomförd utifrån kvalitativ metod och hermeneutisk ansats. Datainsamlingen har genomförts i form av samtal med en öppen frågeställning. Resultatet visar att sjuksköterskan/distriktssköterskan upplever tillfredsställelse, frustration, beroende och osäkerhet. Distriktssköterskans/sjuksköterskans upplevelser som berättats för oss i denna studie stämmer väl överens med tidigare forskning. Distriktssköterskans/sjuksköterskans kunskap är avgörande för vården av patienten med svår kronisk hjärtsvik

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

-

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Heart Failure
A heterogeneous condition in which the heart is unable to pump out sufficient blood to meet the metabolic need of the body. Heart failure can be caused by structural defects, functional abnormalities (VENTRICULAR DYSFUNCTION), or a sudden overload beyond its capacity. Chronic heart failure is more common than acute heart failure which results from sudden insult to cardiac function, such as MYOCARDIAL INFARCTION.
Nurses
Professionals qualified by education at an accredited school of nursing and licensed by state law to practice nursing. They provide services to patients requiring assistance in recovering or maintaining their physical or mental health.
Community Health Nursing
General and comprehensive nursing practice directed to individuals, families, or groups as it relates to and contributes to the health of a population. This is not an official program of a Public Health Department.
Home Care Services
Community health and NURSING SERVICES providing coordinated multiple services to the patient at the patient's homes. These home-care services are provided by a visiting nurse, home health agencies, HOSPITALS, or organized community groups using professional staff for care delivery. It differs from HOME NURSING which is provided by non-professionals.
Nurse-Patient Relations
Interaction between the patient and nurse.
Ethics, Professional
The principles of proper conduct concerning the rights and duties of the professional, relations with patients or consumers and fellow practitioners, as well as actions of the professional and interpersonal relations with patient or consumer families. (From Stedman, 25th ed)

Projektets delaktighet i utbildning

checked D-uppsats / Magisterexamen


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - 1177 Vårdguiden SVR - 1177 Vårdguiden Alingsås workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Sjukvårdsrådgivningen

Coworker

Pernilla Karlsson
Sjuksköterska/Distriktsköterska, Närhälsan Vara/Kvänum, filial Kvänum

Tutor

Annika Billhult Karlsson
VD, Minso Solutions AB, Högskolan i Borås

Finansiering

Grants

FoU-Enheten Södra Älvsborg (VGFOUSA-272631)
4 400 SEK (applied sum: 4 400 SEK)
Ulrika Sjölin

2012, Språkgranskning


Att hålla näsan ovanför vattenytan
En studie om distriktssköterskans/sjuksköterskans upplevelser av att vårda
patienter med svår kronisk hjärtsvikt, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/104931