Konsekvenser för arbetsförmågan på grund av långvarig mental trötthet efter en lätt skallskada - en tvärsnittsstudie
Project number : 106001
Created by: Lars Rönnbäck, 2012-05-24
Last revised by: Lars Rönnbäck, 2018-11-05
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Consequences for working performance due to long-lasting mental fatigue after mild traumatic brain injury

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Efter en skallskada, även en lättare, uppstår ofta en svår uttröttbarhet när hjärnan måste fokusera och koncentrera sig på det som händer runt personen. Utgångsläget är nedsatt och den ökade uttröttbarheten tar lång tid att återhämta sig från. Uthålligheten över tid blir därför mycket försämrad. För många kommer denna uttröttbarhet att finnas kvar under lång tid (månader/år). Ett normalt liv med arbete och sociala aktiviteter påverkas drastiskt när energin inte räcker till. Personen klarar inte av arbete eller studier på ett tillfredsställande sätt, och det finns inte alltid utrymme för anpassningar på arbetsplatsen. Syftet med det aktuella projektet är att i en tvärsnittsstudie få kunskap om förekomst, varaktighet och grad av mental trötthet samt samband med arbetsförmåga. Ökad kunskap om detta kan ge denna åsidosatta patientgrupp möjlighet till god och adekvat behandling. I förlängningen gynnar det återgång i arbete som kan anpassas och vara hållbart på längre sikt.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Efter en skallskada, även en lättare, uppstår ofta en svår uttröttbarhet när hjärnan måste fokusera och koncentrera sig på det som händer runt personen. Utgångsläget är nedsatt och den ökade uttröttbarheten tar lång tid att återhämta sig från. Uthålligheten över tid blir därför mycket försämrad. För många kommer denna uttröttbarhet att finnas kvar under lång tid (månader/år). Ett normalt liv med arbete och sociala aktiviteter påverkas drastiskt när energin inte räcker till. Personen klarar inte av arbete eller studier på ett tillfredsställande sätt, och det finns inte alltid utrymme för anpassningar på arbetsplatsen. Syftet med det aktuella projektet är att i en tvärsnittsstudie få kunskap om förekomst, varaktighet och grad av mental trötthet samt samband med arbetsförmåga. Ökad kunskap om detta kan ge denna åsidosatta patientgrupp möjlighet till god och adekvat behandling. I förlängningen gynnar det återgång i arbete som kan anpassas och vara hållbart på längre sikt.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Diffuse Axonal Injury
A relatively common sequela of blunt head injury, characterized by a global disruption of axons throughout the brain. Associated clinical features may include NEUROBEHAVIORAL MANIFESTATIONS; PERSISTENT VEGETATIVE STATE; DEMENTIA; and other disorders.
Trauma, Nervous System
Traumatic injuries to the brain, cranial nerves, spinal cord, autonomic nervous system, or neuromuscular system, including iatrogenic injuries induced by surgical procedures.
Craniocerebral Trauma
Traumatic injuries involving the cranium and intracranial structures (i.e., BRAIN; CRANIAL NERVES; MENINGES; and other structures). Injuries may be classified by whether or not the skull is penetrated (i.e., penetrating vs. nonpenetrating) or whether there is an associated hemorrhage.
Brain Injuries
Acute and chronic (see also BRAIN INJURIES, CHRONIC) injuries to the brain, including the cerebral hemispheres, CEREBELLUM, and BRAIN STEM. Clinical manifestations depend on the nature of injury. Diffuse trauma to the brain is frequently associated with DIFFUSE AXONAL INJURY or COMA, POST-TRAUMATIC. Localized injuries may be associated with NEUROBEHAVIORAL MANIFESTATIONS; HEMIPARESIS, or other focal neurologic deficits.
Brain Concussion
A nonspecific term used to describe transient alterations or loss of consciousness following closed head injuries. The duration of UNCONSCIOUSNESS generally lasts a few seconds, but may persist for several hours. Concussions may be classified as mild, intermediate, and severe. Prolonged periods of unconsciousness (often defined as greater than 6 hours in duration) may be referred to as post-traumatic coma (COMA, POST-HEAD INJURY). (From Rowland, Merritt's Textbook of Neurology, 9th ed, p418)
Post-Concussion Syndrome
The organic and psychogenic disturbances observed after closed head injuries (HEAD INJURIES, CLOSED). Post-concussion syndrome includes subjective physical complaints (i.e. headache, dizziness), cognitive, emotional, and behavioral changes. These disturbances can be chronic, permanent, or late emerging.
Brain Hemorrhage, Traumatic
Bleeding within the brain as a result of penetrating and nonpenetrating CRANIOCEREBRAL TRAUMA. Traumatically induced hemorrhages may occur in any area of the brain, including the CEREBRUM; BRAIN STEM (see BRAIN STEM HEMORRHAGE, TRAUMATIC); and CEREBELLUM.
Brain Injury, Chronic
Conditions characterized by persistent brain damage or dysfunction as sequelae of cranial trauma. This disorder may result from DIFFUSE AXONAL INJURY; INTRACRANIAL HEMORRHAGES; BRAIN EDEMA; and other conditions. Clinical features may include DEMENTIA; focal neurologic deficits; PERSISTENT VEGETATIVE STATE; AKINETIC MUTISM; or COMA.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Birgitta Johansson
Docent, Universitetssjukhusöverpsykolog, specialist i neuropsykologi, Neurosjukvård
Helena Bjuhr
Leg.Psykolog, Närhälsan Stenungsund vårdcentral
Clas Mannheimer
Professor, leg.läkare, Medicin, Geriatrik och Akutmottagning Östra

3. Processen och projektets redovisning

Länk till webbplats / webbsida

www.mf.gu.se

Detaljerad projektbeskrivning

Bakgrundsbeskrivning

De flesta som uppsöker sjukvård akut för en lättare skallskada, som hjärnskakning, får ofta gå hem inom ett dygn. Rutinuppföljning sker inte efter lättare skallskador idag [1]. Vi vet att många får problem under lång tid, och de söker hjälp på vårdcentraler, men kunskap om adekvata behandlingsmetoder saknas.
Mental trötthet är mycket vanligt vid eller efter skada eller sjukdom i nervsystemet och anses vara ett uttryck för en diffus eller multifokal påverkan på hjärnan [2, 3]. Den som drabbas får försämrad koncentrationsförmåga och behöver också en onormalt lång tid för att återhämta sin energi efter att ha anstängt sig. Det leder till en dålig uthållighet över dagen. Lösningen är inte att hitta ett nytt jobb. Arbeten överlag kräver idag ett högt tempo, även i kassan på ICA och att köra buss.
I Sverige drabbas åtminstone 20 000 av en skallskada i Sverige/år [4] och 80-90% är lätta skador. De flesta tillfrisknar inom några veckor, men hur många som får långvariga problem med mental trötthet är oklart. Mellan 30-70% har problem med trötthet i någon grad ett år eller mer efter en lättare skallskada, men hur detta är relaterat till arbetsförmågan och hur svår problematik som finns kvar saknas kunskap om [1, 5-8]. Om tröttheten finns kvar efter ett till två år, sker inte längre någon påtaglig förbättring [6]. Efter 5 till 10 år efter en skallskada kan problemen vara likartade för personer med lätta, måttliga och svåra skallskador [9]. Då handlar det främst om mental trötthet. Det finns även nyligen rapporterade studier som visar att histologiska förändringar kan ske i hjärnan efter upprepade skallskador, även visat hos unga personer och som ger en successiv försämring under 20-30 år (http://www.bu.edu/cste/) [10].
Vi har idag en dålig överblick över hur många som behöver hjälp efter en lättare skallskada, och även vad som kan göras, men det finns idag metoder för att upptäcka och hjälpa dessa.

Syfte

1) Att få kännedom om hur många som får långvaria problem med mental trötthet efter en lättare skallskada, 2) att få kunskap om den mentala trötthetens varaktighet över tid och 3) hur grad av mental trötthet påverkar arbetsförmågan.

Frågeställning / Hypoteser

En kartläggning av förekomst av mental trötthet efter lättare skallskada, varaktighet och relation till arbetsförmågan.

Metod: Urval

En uppföljning av alla patienter mellan 18 – 65 år, som uppsökt sjukvård akut på Östra sjukhuset i Göteborg, Kungälvs sjukhus och Uddevalla lasarett, för lindrig skallskada under de senaste 5 åren. Patienterna hittas genom sökning via register som finns i regionen och journaler.

Metod: Intervention

Ej aktuellt

Metod: Datainsamling

Alla kommer brevledes att tillfrågas om arbetsförmåga och skatta sin mentala trötthet med ett skattningsformulär som vi utarbetat [11, 12]. Detta för att få kunskap om förekomst, varaktighet och grad av mental trötthet enligt självskattningsformlär och hur den mentala tröttheten påverkar arbetsförmågan. De kommer också att få svara på frågor som kan ha betydelse för eventuella bakomliggande faktorer som ålder, utbildning, om de råkat ut för en skallskada tidigare eller andra neurologiska sjukdomar.

Metod: Databearbetning

Statistik bearbetning av data kommer att göras. Frekvens av förekomst, hur länge problem finns kvar och hur svårigheter förändras över tid samt relation till arbetsförmåga kommer att analyseras med lämpliga metoder (korrelation, regressionsanalys).

Resultat

Förväntade resultat:
Mental trötthet efter skallskada kommer att få allt större betydelse i dagens högteknologiska samhälle, med krav på hög på mental kapacitet. Utredning, behandling och anpassningar av arbete kommer att vara nödvändiga. Genom diagnostisering och behandling kan återgång i arbete ske mer effektivt. För att en god och effektiv behandling ska kunna utvecklas måste vi till en början ha kunskap om hur omfattande de långvariga problemen är.

Referenser

1.Stålnacke, B.-M., et al., Skallskadade i Umeå 2001. Epidemiologi och långtidsuppföljning. Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Enheten för rehabiliteringsmedicin, Umeå universitet, Umeå och Akut och katastrofmedicinskt centrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, 2005. Rapport nr 128.
2.Chaudhuri, A. and P.O. Behan, Fatigue in neurological disorders. Lancet 2004. 363: p. 978-988.
3.Rönnbäck, L., M. Persson, and T. Olsson, ”Trött i hjärnan” – osynligt handikapp som kan ge stora problem. Läkartidningen 2007. 104: p. 1137-1142.
4.Stålnacke, B.-M. and P. Sojka, S100B för diagnostik och prediktion av sequelae efter lätt skallskada. Läkartidningen, 2008. 105(24-25): p. 1840-1845.
5.Belmont, A., et al., Fatigue and traumatic brain injury. Ann Readapt Med Phys, 2006. 49: p. 283-288.
6.Bushnik, T., J. Englander, and J. Wright, Patterns of fatigue and its correlates over the first 2 years after traumatic brain injury. Head Trauma Rehabil, 2008. 23(1): p. 25-32.
7.O´Connor, C., A. Colantonio, and H. Polatajko, Long term symptoms and limitations of activity of people with traumatic brain injury: a ten-year follow-up. Psychological reports, 2005. 97: p. 169-179.
8.Ouellet, M.C. and C.M. Morin, Fatigue following traumatic brain injury: frequency, characteristics, and associated factors. Rehabil Psychol 2006. 51(2): p. 140-149.
9.Reitan, R.M. and D. Wolfson, The two faces of mild head injury. Arch Clin Neuropsych, 1999. 14(2): p. 191-202.
10.Gavett, B.E., R.A. Stern, and A.C. McKee, Chronic traumatic encephalopathy: a potential late effect of sport-related concussive and subconcussive head trauma. Clin Sports Med, 2011. 30: p. 179-188.
11.Johansson, B., et al., A self-assessment questionnaire for mental fatigue and related symptoms after neurological disorders and injuries. Brain Injury, 2010. 24(1): p. 2-12.
12.Johansson, B., et al., Mental trötthet – subjektivt problem som kan skattas. Läkartidningen 2010. 107(49): p. 2964-2967.


Konsekvenser för arbetsförmågan på grund av långvarig mental trötthet efter en lätt skallskada - en tvärsnittsstudie, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/106001