Tilltro till egen förmåga att påverka hälsa och förekomst av metabola störningar - en populationsstudie
Project number : 113751
Created by: Maria Eriksson, 2012-11-12
Last revised by: Maria Eriksson, 2019-07-31
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Den psykiska ohälsan har ökat framför allt vad gäller stressrelaterade symtom och depression. Samsjuklighet med typ 2 diabetes, depressivitet, fetma och hjärt-kärlsjukdomar leder till en besvärlig situation som innebär stort lidande för individen.

Syfte
Vi vill undersöka samband mellan depressiva symtom, fysisk inaktivitet, tilltro till egen förmåga, förmåga att fatta beslut, och upplevelse av behov av förändring. Mer specifikt vill vi studera om det finns skillnader i dessa samband mellan de med normal glukosmetabolism, de med nedsatt glukostolerans (IGT), respektive de med typ 2 diabetes.

Metod
Under 2001-2005 har 2816 kvinnor och män i åldrarna 30-75 år studerats i Vara (n=1811, 81% deltagande), respektive Skövde (n=1005, 70% deltagande).
Tillit till egen förmåga, symtom på psykisk ohälsa, socioekonomiska faktorer, och livsstil har undersökts med valida frågeformulär. Kroppskonstitution och metabola funktioner har noga karaktäriserats.

Förväntat resultat
Förbättrad kunskap om psykologiska mekanismer som tillit till egen förmåga, och symtom på stress och psykisk ohälsa, vilka påverkar samsjuklighet i metabol och psykisk ohälsa kan öka möjligheterna att ge orsaksspecifik behandling till män och kvinnor tidigare i sjukdomsförloppet. Detta kan bidra till en förbättrad prognos och till att effektivare förebyggande strategier kan utvecklas.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Den psykiska ohälsan har ökat framför allt vad gäller stressrelaterade symtom och depression. Samsjuklighet med typ 2 diabetes, depressivitet, fetma och hjärt-kärlsjukdomar leder till en besvärlig situation som innebär stort lidande för individen. Sen upptäckt av samsjuklighet samt otillräckliga metoder för prevention och behandling inom vården bidrar sannolikt till att ohälsa och minskad arbetsförmåga ger stora hälsoproblem för denna grupp individer med långa sjukskrivningar som följd och höga samhällsekonomiska kostnader. Vi vill undersöka samband mellan depressiva symtom, fysisk inaktivitet, tilltro till egen förmåga, förmåga att fatta beslut, och upplevelse av behov av förändring. Mer specifikt vill vi studera om det finns skillnader i dessa samband mellan de med normal glukosmetabolism, de med nedsatt glukostolerans (IGT), respektive de med typ 2 diabetes.

Frågeställning
Är nedsatt självtillit associerat med insulinresistens och andra metabola störningar?

Metod
Deltagare
Under tiden 2001-2005 har 2816 kvinnor och män i åldrarna 30-75 år studerats i
Vara (n=1811, 81% deltagande), respektive Skövde (n=1005, 70% deltagande).
Metod
Tillit till egen förmåga, symtom på psykisk ohälsa, socioekonomiska faktorer, och livsstil har kartlagts med valida frågeformulär. Noggrann karaktärisering av kroppskonstitution och metabola funktioner (bl.a. nedsatt glukostolerans (OGTT)). Hjärta och blodkärl har undersökts non-invasivt med blodtryck, pulsvågsregistrering, UCG, samt vilo EKG. DNA har extraherats ur helblod.

Preliminära resultat
Fysisk inaktivitet är förknippat med fetma, metabola störningar och organisk hjärtsjukdom. I Vara-Skövde kohorten är självupplevd otillräcklig sömn associerad med IGT hos män, medan störd dygnsvariation av stresshormonet kortisol är associerat med bukfetma hos kvinnor. Hos båda könen finns således indikationer på att en rubbad dygnsrytm är kopplat till metabola störningar. Vid psykisk ohälsa och stressrelaterade problem är sömn bland det första som påverkas. Sammanlagt stödjer fynden hypotesen att låg tillit till egen förmåga är en riskfaktor för depressivitet och insulinresistens, och att det finns anledning att identifiera individer i riskzon i tidigt skede för att med riktade interventioner påverka den inlärda hjälplöshet som låg tillit till egen förmåga riskerar att leda till, vilket sannolikt kan visa god preventiv effekt.

Betydelse
Förbättrad kunskap om psykologiska mekanismer som tillit till egen förmåga, och symtom på stress och psykisk ohälsa, vilka påverkar samsjuklighet i metabol och psykisk ohälsa kan öka möjligheterna att ge orsaksspecifik behandling till män och kvinnor tidigare i sjukdomsförloppet. Detta kan bidra till en förbättrad prognos och till att effektivare förebyggande strategier kan utvecklas.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Primary Prevention
Specific practices for the prevention of disease or mental disorders in susceptible individuals or populations. These include HEALTH PROMOTION, including mental health; protective procedures, such as COMMUNICABLE DISEASE CONTROL; and monitoring and regulation of ENVIRONMENTAL POLLUTANTS. Primary prevention is to be distinguished from secondary prevention, which is the prevention of complications or after-effects of a drug or surgical procedure, and tertiary prevention, the amelioration of the after-effects of a disease.
Behavior
The observable response a person makes to any situation.
Depression
Depressive states usually of moderate intensity in contrast with major depression present in neurotic and psychotic disorders.
Diabetes Mellitus
A heterogeneous group of disorders characterized by HYPERGLYCEMIA and GLUCOSE INTOLERANCE.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Bledar Daka
Specialistläkare i allmänmedicin, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Sahlgrenska akademin, Närhälsan Ekmanska vårdcentral (Göteborg), Enheten för Allmänmedicin
Margareta Hellgren
distriktsläkare, Närhälsan Södra Ryd vårdcentral (Skövde)

Tutor

Ulf Lindblad
Professor emeritus/ distriktsläkare, Närhälsan Hentorp vårdcentral (Skövde), Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Enheten för Allmänmedicin
Boo Johansson
Professor, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Cecilia Björkelund
Professor, specialistläkare allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Lokalkontor Göteborg
Jesper Lundgren
Universitetslektor, Psykologiska institutionen

Finansiering

Grants

FoU Fyrbodal (263601)
30 000 SEK (applied sum: 100 000 SEK)
Maria Eriksson

, arbetstid


Tilltro till egen förmåga att påverka hälsa och förekomst av metabola störningar - en populationsstudie, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/113751