Effekter av akupunkturbehandling jämfört med transkutan elektrisk nervstimulering, tre månader efter avslutad behandling - Uppföljning av en rct - studie på kvinnor med irritable bowel syndrome.
Project number : 116211
Created by: Madeleine Bellfjord, 2012-12-06
Last revised by: Carin Sjöström-Greenwood, 2019-08-08
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Irritable Bowel Syndrome, IBS är en funktionell mag-tarm sjukdom, som karaktäriseras av smärta och obehag, mest frekvent hos kvinnor.

Syftet är, att undersöka om det finns skillnader mellan akupunkturbehandling och transkutan elektrisk nerv stimulering, tre månader efter avslutad behandling hos kvinnor med IBS.

Studiepopulation: Tjugosex kvinnor, 22-65 år, med IBS, randomiserades till behandling med akupunktur (behandlingsgrupp), n=14 eller transkutan elektrisk nervstimulering, TENS, (kontrollgrupp) n=12.

Patienterna fick akupunktur två gånger per vecka under sex veckor eller TENS två gånger under en vecka på klinik samt instruktioner om egenbehandling i ytterligare fem veckor.

Data från skattad upplevelse av smärta, obehag och mag-tarm funktion insamlade 3 månader efter sex veckors interventionsperiod, kommer analyseras och jämföras med baslinjedata och data 2 veckor efter avslutad intervention.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

N/A

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Acupuncture Therapy
Treatment of disease by inserting needles along specific pathways or meridians. The placement varies with the disease being treated. It is sometimes used in conjunction with heat, moxibustion, acupressure, or electric stimulation.
Transcutaneous Electric Nerve Stimulation
The use of specifically placed small electrodes to deliver electrical impulses across the SKIN to relieve PAIN. It is used less frequently to produce ANESTHESIA.
Irritable Bowel Syndrome
A disorder with chronic or recurrent colonic symptoms without a clearcut etiology. This condition is characterized by chronic or recurrent ABDOMINAL PAIN, bloating, MUCUS in FECES, and an erratic disturbance of DEFECATION.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R10 - Närhälsan Gibraltar rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Primärvårdsrehab Gibraltar,sjukgymnastiken.

Tutor

Iréne Lund
Leg sjukgymnast, med doktor, Institutionen för fysiologi och farmakologi

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Bakgrundsbeskrivning

Mellan 3-20% av USA:s och övriga västvärldens befolkning lider av symptom som överensstämmer med diagnosen IBS (1).
IBS är en komplex symptombild med magsmärta, oregelbundna tarmrörelser, diaree´ och förstoppning. Även generell fysisk svaghet utan direkt koppling till onormala biologiska markörer i vävnader, inflammatoriska processer eller morfologi ingår i symptombilden (1).

På tjugo år har fler behandlingsmetoder för IBS utvecklats (1).
Förändring av livsstil och dietist råd är den övergripande rekommendationen. Den vanligaste behandlingsformen är, läkemedel, därefter psykologisk behandling, som psykoterapi och alternativmedicin, som akupunktur (1) , dock efterfrågas fler alternativa behandlingsmetoder av patienter.

Effekter av akupunktur finns rapporterade endast i ett fåtal kontrollerade studier. I en studie från 2006 (2) rapporterades signifikanta resultat av akupunktur i kombination med massage jämfört med enbart massage eller akupunktur. Även minskad magsmärta och andra generella symptom har rapporterats efter akupunktur (3) liksom ökad livskvalitet (4,5).

Även studier med TENS vid IBS finns ett fåtal rapporterade. I en studie av Xiao et al (6) visar resultatet en signifikant minskning av magsmärta, mer regelbundna avföringstillfällen och förändrade mätvärden för psykisk ohälsa till normala nivåer efter behandling med TENS. Iovini et al (7) konstaterade, en störd sensorisk funktion hos kvinnor med IBS jämfört med friska kvinnor vid behandling med TENS.

Positiva effekter av akupunkturbehandling jämfört med TENS finns också rapporterade (8). Signifikanta resultat noterades avseende variabler, minskad obehagskänsla i magen, minskad buksvullnad och minskade gaser direkt efter sex veckors akupunkturbehandling. I gruppen som behandlades med TENS noterades signifikanta resultat med minskad smärta i magen (8).
Det vore därför av stort värde att analysera obeabetade data från Bellfjords studie, insamlade tre månader efter avslutad behandling (8).

Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns några skillnader mellan akupunkturbehandling och transkutan elektrisk nervstimulering, tre månader efter avslutad behandling, hos kvinnor med irritable bowel syndrome avseende upplevd smärta och obehag från magen och störd mag-tarm funktion.

Frågeställning / Hypoteser

Finns det en behandlingseffekt tre månader efter avslutad behandling med akupunktur jämfört med transkutan elektrisk nervstimulering avseende, upplevd mag-tarm smärta och upplevd obehagskänsla i magen hos kvinnor med IBS?

Finns det en behandlingseffekt tre månader efter avslutad behandling med akupunktur jämfört med transkutan elektrisk nervstimulering avseende mag- tarmfunktion, upplevd buksvullnad och gaser hos kvinnor med IBS?

Metod: Urval

Rekrytering av patienter skedde initialt via ett formulär (bil 1) på hemsidan till en mag-tarm specialist i Göteborg. De patienter som läkaren ansåg uppfyllde kriterier för diagnosen IBS vidarebefordrades till ansvarig sjukgymnast på Primärvårdsrehab.
Enligt denna procedur rekryterades de sju första patienterna.
Rekrytering skedde därefter via annons i dagspressen i Göteborg och ytterligare 19 patienter kunde inkluderas i studien.

Inklusionskriterier:
Kvinnor i åldern 20-65 år med diagnostiserad IBS.

Exklusionskriterier:
Psykiatrisk diagnos
Talar eller förstår ej svenska språket
Pågående behandling med blodförtunnande eller antidepressiv medicin
Start av annan behandling under studien.
Behandlad med akupunktur det senaste året
Graviditet

Powerberäkning gjord inför rct-studie 2007.
Utfallsvariabel;smärta, mätt med VAS. Skattning baserades på att patienterna skattade sig 10-20 mm lägre på VAS efter behandling, jämfört med före. Beräkning av power krävde 10 personer till varje grupp.

Metod: Gruppindelning

Patienterna kallades till nybesök hos ansvarig sjukgymnast där information om studiens syfte och tllvägagångssätt gavs.
Efter formellt medgivande att delta i studien randomiserades de 26 patienterna via lott dragning med slutna kuvert, till akupunkturbehandling (behandlingsgrupp), n=14 eller till TENS (kontrollgrupp), n=12.

I behandlingsgruppen var bortfallet fyra personer, en kvinna upptäckte att hon var gravid innan behandling hade påbörjats och ytterligare en kvinna var gravid i sjunde månaden då hon kom till nybesök hos sjukgymnast. En kvinna fick avbryta efter fyra behandlingar då hon fick tid för en handoperation som hon väntat på länge och den fjärde kvinnan upplevde ökad smärta i magen efter sex behandlingar.
Bortfallet i kontrollgruppen var också fyra personer och skedde tidigt pga personliga skäl. Arton kvinnor fullföljde behandling, tio kvinnor i akupunkturgruppen och åtta kvinnor i TENS gruppen.

Metod: Intervention

Behandlingsgrupp

Patienterna fick akupunkturbehandling 30 minuter vid varje tillfälle,två gånger per vecka, på sjukgymnastmottagningen under sex veckor. Behandlingens kontinuitet upprätthölls genom att akupunkturbehandlingar utfördes av en sjukgymnast, MB vid samtliga behandlingstillfällen, (utom vid 15 behandlingar, som utfördes av en sjukgymnast kollega) av totalt 118 utförda behandlingar.
En patient avböjde de två sista behandlingarna pga förstoppning men 10 av 12 fullföljda akupunkturbehandlingar räknades ändå som att patienten fullföljt behandlingsperioden med akupunktur.

Punktval för akupunktur är baserad på tidigare behandling av mag- tarm smärta och påverkan av tarm motorik (9) och bestod av punkterna ST 25, CV 6, ST 44, BL 60, TE 5 och LI 4. Dessa punkter överensstämmer med segmentell innervation av mag-tarm kanalen (9). Nålarna stimulerades manuellt (man. stim.) till upplevd deQi två gånger vid varje behandlingstillfälle och senare i behandlingsserien elektriskt (el. stim.) med låg frekvens (2Hz).
Behandlingsgruppen bibehöll sin medicinering under studiens gång. Fyra av patienterna i akupunkturgruppen var ordinerade eller hade köpt receptfri medicin.

Kontrollgrupp

Patienterna fick en individuell genomgång och behandling med TENS, av sjukgymnast på mottagningen vid två tillfällen under en vecka. De fick instruktioner om egenbehandling med lågfrekvent (2 Hz) TENS i hemmet, att utföras i 30 minuter, två gånger per vecka, under studiens kvarstående fem veckor. De fick med sig en folder där sjukgymnasten ritat in elektrod placering motsvarande akupunkturpunkter på magen, ST 25 bilateralt, och höger hands punkter LI 4 och TE 5. I instruktionen fanns beskrivet hur patienterna skulle mäta ut respektive punkt utifrån anatomisk referenspunkt, t.ex. tre fingrar rakt i sidled från naveln för punktval ST 25.
Patienterna i kontrollgruppen bibehöll sin medicinering under studien. Fyra av åtta patienter tog någon form av medicin.

Metod: Datainsamling

VAS
För att mäta upplevd smärta och upplevt obehag användes visuell analog skala, VAS,
(bil 2), uppritad på papper. Skalan består av en 100 mm lång horisontell linje utan delkategorier med ytterändarna 0 = ingen smärta och 100 = värsta tänkbara smärta, respektive obehag. Patienterna skattade sin smärta respektive obehag genom att markera den position på linjen mellan de två ytterändarna som stämde överens med den aktuella smärtan eller obehaget vid skattningstillfället.
I tidigare studier där man utvärderat patienter med smärta med VAS, har VAS visat god reliabilitet och validitet (10).

Enkät för mag-tarm funktion
Mag-tarm funktion skattades med frågor i en enkät (bil 3) som är framtagen och används av en mag-tarm specialist för att ringa in patientens besvär. Enkäten består av fem variabler om gasavgång, buksvullnad, buksmärta, förstoppning och diarré som vardera graderas i fyra verbala skalsteg Inga besvär = 0, Lätta besvär = 1, Medelsvåra besvär = 2 och Svåra besvär = 3. Frekvens av daglig tarmtömning skattades också.

Skattningar av smärta och obehag gjordes -
före behandlingsperiod dagligen morgon och kväll i två veckor
under pågående behandlingsperiod (samma dag som behandlings tillfället morgon och kväll)
efter avslutad behandlingsperiod dagligen morgon och kväll i två veckor
tre månader efter avslutad behandling dagligen morgon och kväll i två veckor.

Skattningar av mag-tarm funktion gjordes –
före behandlingsperiod, varje kväll under två veckor
under behandlingsperiod ( samma dag som behandlingstillfället på kvällstid)
efter avslutad behandlingsperiod varje kväll under två veckor,
tre månader efter avslutad behandlingsperiod, varje kväll i två veckor.

Patienterna fick dessutom tre kuvert avsedda för ifyllda skattningsinstrument , ett till varje instrument så att de för varje dag kunde lägga skattat formulär i respektive kuvert och vid nästa dags skattning inte bli påverkade av hur de skattat dagen innan

Metod: Databearbetning

Data från skattad upplevelse av smärta och obehag från magen och mag-tarm funktion insamlade tre månader efter avslutad interventionsperiod analyseras och jämförs med baslinjedata. Data insamlade vid tre månaders uppföljning för smärta och obehag från magen och mag-tarm funktion jämförs också med analyserade data insamlade två veckor efter interventionsperiodens slut.

Patienternas ålder kommer att anges med mean(SD) medan insamlade data från samtliga övriga variabler baseras på patienternas skattningar och är därför att betrakta som ordinala data. Skattade värden kommer därför att anges som median (minimum-maximum). För analys kommer icke parametrisk statistisk metod att användas där förändrade värden av parade data före och efter intervention kommer beräknas med Sign test och test enligt Elisabeth Svensson (11). Mann Whitney U-test kommer att användas för att beräkna skillnad mellan de oberoende grupperna efter intervention.
Signifikansnivån sätts till p<0.05

Referenser

Referenser
1. Grundmann O, Yoon L. Irritable bowel syndrome: Epidemiology, diagnoses and treatment: An uppdate for health-care practitioners. J of Gastroenterol and Hepatology 2010;25:691-9.
2. Long ZR, Yu CH, Yang Y, Wang HN, Chi XX. Clinical observation on acupuncture combined with microorganism pharmaceutical preparations for treatment of irritable bowel syndrome of constipation type. Zhongguo Zhen Jiu 2006;26(6):403-5.
3. Forbes A, Jackson S, Walter C, Quraishi S, Jacyna M, Pitcher M. Acupuncture for irritable bowel syndrome: A blinded placebo-controlled trial. World J Gastroenterol 2005;11:4040-4.11.
4. Schneider A, Enck P, Streitberger K, Weiland C, Bagheri S, Witte S, Friederich HC, Herzog W, Zipfel S. Acupuncture treatment in irritable bowel syndrome. Gut 2006;55:649-54
5. Schneider A,et al. Neuroendocrinological effects of acupuncture treatment in patients with irritable bowel syndrome. Complement Ther Med. 2007;15:255-63.
6. Xiao WB, Liu YL. Rectal hypersensivity reduced by acupoint TENS in patients with diarrhea-predominant irritable bowel syndrome: a pilot study. Dig Diseases Sci 2004;49:312-9.
7. Iovini P, et al. Perception of electrocutaneous stimuli in irritable bowel syndrome. Am J Gastroenterol 2006;101:596-603.
8. Bellfjord M. Akupunkturbehandling jämfört med transkutan elektrisk nervstimulering vid Irritable Bowel Syndrome hos kvinnor - en randomiserad kontrollerad studie. Magisteruppsats, Karolinska Institutet 2009.( Nummer 32891 i FoU:s projektdatabas)
9. Andersson S, Lund I, Lundeberg T, Sterner-Victorin E. (2001) Akupunktur punkthandbok. Kungälv: AKAB Utbildning AB.
10. Williamson A, Hoggart B. Pain: a review of three commonly used pain rating scales. J Clin Nurs 2005;14:798-804.
11. Svensson E. Statistisk metod för parade ordinaldata. Läkartidningen 2007;104:596-601

--------------------------------------------------------------------------------


Effekter av akupunkturbehandling jämfört med transkutan elektrisk nervstimulering, tre månader efter avslutad behandling - Uppföljning av en rct - studie på kvinnor med irritable bowel syndrome., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/116211