Aktiv 65 - en hälsoscreening vid 65 års ålder.
Hälsoprofil, konditions- och fysiska funktionstest - en grund för hälsofrämjande åtgärder i Primärvården Göteborg centrum/väster.

Project number : 116321
Created by: Camilla Bylin Ottehall, 2012-12-07
Last revised by: Camilla Bylin Ottehall, 2019-03-12
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated
2012-01-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-12-31
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Goda levnadsvanor främjar hälsa genom livet. År 2011 kom Socialstyrelsen nationella riktlinjer för ohälsosamma levnadsvanor vilket gav hälso- och sjukvården stöd och styrning kring det hälsofrämjande arbetet. Forskning visar också att det är kostnadseffektivt för primärvården att behandla människors livsstil och att sjukvården har ett förtroende hos befolkningen att samtala om levnadsvanor.

Antalet äldre i samhället ökar. Äldre lever också längre och har fått en bättre hälsa. Trots det finns stora socioekonomiska hälsoskillnader. Vid 75 års ålder blir ohälsans snedfördelning tydligare. För individ, sjukvård och samhälle är det en vinst om antalet "friska" år ökar för den äldre befolkningen, det vill säga år som vi klarar oss själva och är oberoende av vård och omsorg.

Kroppen behöver aktivitet och rörelse varje dag för att fungera optimalt. Fysisk aktivitet på rätt nivå kan främja hälsa, förebygga ohälsa och behandla många folksjukdomar, enskilt eller i kombination med annan behandling. Fysisk aktivitet kan också bromsa åldrandet. En god kondition, muskelkraft och balans främjar sjävständighet och social samvaro samt minskar risken för falltrauma. Det finns också ett samband mellan fysisk funktion och upplevd hälsa.

Hälsoprofilen är ett verktyg inom primärvården för att kartlägga levnadsvanor och få en samlad bild över patientens hälsosituation. I projektet Aktiv 65, utför två vårdcentraler hälsoscreening av 65 åringar via hälsoprofilen i kombination med fysiska funktionstest och metabola mätningar. I studien arbetar distriktssköterska och sjukgymnast som gör bedömning av levnadsvanor, upplevd hälsa, kondition, muskelstyrka, balans samt mäter vikt/BMI, blodtryck och blodsocker. I ett hälsosamtal utvärderas testresultaten med rekommendationer om att eventuellt göra en livsstilsförändring för att förbättra hälsa/förebygga ohälsa. Fokus ligger på att skräddarsy behandling efter individuella behov och målsättningar. Syftet är att kartlägga och undersöka effekten av individanpassade hälsofrämjande åtgärder under 2 år.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma kostvanor, tobaksbruk och riskbruk av alkohol har störst betydelse för sjukdomsbördan i Sverige. Det är därför av vikt att hälso- och sjukvården integrerar ett sjukdomsförebyggande perspektiv i praxis och erbjuder effektiva åtgärder för ohälsosamma levnadsvanor.

Kostnaderna för sjukvård och äldreomsorg i Sverige förväntas öka kraftigt i takt med att andelen äldre ökar. Genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser kan både hälsovinster och hälsoekonomiska besparingar göras genom att funktionsnedsättningar hos äldre med behov av vård och omsorg minskas. En hög fysisk aktivitetsnivå motverkar de förändringar som sker i samtliga kroppsfunktioner när vi blir äldre och främjar ett hälsosamt åldrande.

Hälsoprofilen är en resursbesparande pedagogisk modell som syftar till att identifiera personer med livsstilsrelaterade problem, speciellt dem med riskprofil för hjärtkärlsjukdom. Hälsoprofilen innebär initialt en hälsoscreening via självskattning av tio livsstilsfrågor, ärftlighet samt motivation till förändring. Vid förekomst av ohälsosam levnadsvana följer en självinstruerande Hälsoprofil som patienten utför hemma. Den tar upp fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol, levnadsförhållanden, stress, samt midja/stuss mått och livssyn i separata foldrar. Hälsoprofilen ger svar utifrån tre nivåer: bra, inte helt bra eller risk. Materialet bygger på att ge individen självinsikt och verktyg för att själv förändra ohälsosamma levnadsvanor. Om Hälsoprofilen visar inte helt bra, eller risk, erbjuds ett hälsosamtal och i samråd med vårdgivare planeras hälsofrämjande åtgärder. Primärvården har idag upparbetat ett hälsofrämjande nätverk och erbjuder stöd såsom exempelvis rökavvänjning, stresshantering, sömngrupp, fysisk aktivitet på recept (FaR)och FaR-stödjande verksamhet via FaR-sjukgymnast på motionsanläggning. Hälsoteket och Hälsolots är andra hälsofrämjande verksamheter i samarbete mellan region och kommun. Utvärdering av Hälsoprofilen visar på statistiskt signifikanta förbättringar gällande metabola riskfaktorer, fysisk aktivitetsnivå, kostvanor och stress.

En hälsoscreening med Hälsoprofilen kompletterad med fysiska funktionstester och medicinska parametrar, ger möjlighet att fånga upp individer med ohälsosamma levnadsvanor, nedsatt fysisk funktionsförmåga och ökad risk för att utveckla sjukdom. Det ger också möjlighet och bekräfta dem som redan har hälsosamma levnadsvanor och inga mätbara riskfaktorer för de stora folksjukdomarna.
Det finns inga studier gjorda i svensk primärvård där man undersökt gruppen 65-åringar avseende studiedesign för planerat projekt eller studier som har undersökt om individer som får ett FaR innehållande träningsrekommendationer av sjukgymnast baserat på testresultat av kondition-, muskelstyrka- och balans skiljer sig i utfall mot FaR-förskrivning enligt sedvanlig rutin på vårdcentralen.

Nya forskningsrön visar att låg syreupptagningsförmåga är en stor riskfaktor för förtida död. Trots det finns ingen utarbetad rutin i primärvården för att testa kondition medan screening av andra riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom såsom blodtryck, BMI, blodsocker, blodfetter, midjemått och rökning är vanligt förekommande. Samband finns också mellan förlust av muskelmassa och förtida död respektive nedsatt funktionsförmåga och fallrisk, vilket talar för att fysiska funktionstest borde erbjudas alla äldre.
Syftet med denna studie är:

1.Att beskriva utfallet av hälsoscreening för målgruppen 65-åringar genom hälsoprofilen samt kartläggning av stillasittande, fysisk aktivitetsnivå, fysisk funktion, hälsorelaterad livskvalitet samt metabola parametrar.

2.Att undersöka om individanpassade hälsofrämjande åtgärder för målgruppen 65-åringar kan påverka individens levnadsvanor, stillasittandegrad, fysiska aktivitetsnivå, samt resultat av fysiska funktionstester,hälsorelaterad livskvalitet och metabola parametrar.

3.Att undersöka om eventuell skillnad föreligger i fysisk funktion, om individen får ett FaR förskrivet av sjukgymnast innehållande träningsrekommendationer baserat på aktuellt resultat av test från konditionstest och muskelfunktionstest i jämförelse med FaR förskrivning enligt sedvanlig rutin på vårdcentralen utförd av distriktssköterska.

Samtliga personer som är 65 år och listade vid två vårdcentraler i Göteborg erbjuds att delta i hälsoscreening gjorda av distriktssköterska och sjukgymnast och randomiseras i två olika interventionsgrupper:
Grupp 1, erbjuds 5 kontakter med distriktssköterska plus 4 kontakter med sjukgymnast för individuell hälsoscreening, planering samt uppföljning av hälsofrämjande åtgärder under 2 års tid. Individuellt samtal om fysisk aktivitet och FaR förskrivs enligt gängse rutin av distriktssköterska på vårdcentralen.

Grupp 2, erbjuds 5 kontakter med distriktssköterska plus 7 kontakter med sjukgymnast för individuell hälsoscreening, planering samt uppföljning av hälsofrämjande åtgärder under 2 års tid. Individuellt samtal om fysisk aktivitet och FaR förskrivs utifrån resultat från konditions- och funktionstester av sjukgymnast.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Klinisk prövning (Clinical Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Exercise
Physical activity which is usually regular and done with the intention of improving or maintaining PHYSICAL FITNESS or HEALTH. Contrast with EXERTION which is concerned largely with the physiologic and metabolic response to energy expenditure.
Physical Fitness
A state of well-being in which performance is optimal, often as a result of physical conditioning which may be prescribed for disease therapy.
Human Activities
Activities performed by humans.
Health Promotion
Encouraging consumer behaviors most likely to optimize health potentials (physical and psychosocial) through health information, preventive programs, and access to medical care.

Projektets delaktighet i utbildning

checked D-uppsats / Magisterexamen


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Högsbo vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Järnhälsan KB - Järnhälsan workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Järnhälsan

Medarbetare

Gunilla Sigurdsdotter
Verksamhetsutvecklare, FaR-teamet HSN 5 Näverlursgatan 34B 421 44 Västra Frölunda
Britt-Marie Finbom Forsgren
Distriktssköterska, Näverlursgatan 34 B, Riskbruksprojektet VG-regionen
Susanne Nilsson Dahlenborg
Leg.sjukgymnas, Närhälsan Rehab Västra Frölunda
Stefan Lundqvist
Leg fysioterapeut, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, FaR - fysisk aktivitet på recept
maria johansson
Distriktssköterska, järnhälsan
Josefina Hellstrand
Järnhälsan Vårdcentral
Katarina Gustafsson
Närhälsan Frölunda rehabmottagning
Lina Imbert
Närhälsan Gibraltar rehabmottagning
Anna Alexandersson
Närhälsan Högsbo vårdcentral

Supervisor

Maria Larsson
Leg. sjukgymnast, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Sektionen för hälsa och rehabilitering
Åsa Cider
Universitetslektor, Specialistfysioterapeut, Arbetsterapi och Fysioterapi, Sektionen för hälsa och rehabilitering

Aktiv 65 - en hälsoscreening vid 65 års ålder.
Hälsoprofil, konditions- och fysiska funktionstest - en grund för hälsofrämjande åtgärder i Primärvården Göteborg centrum/väster., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/116321