Andningsfrekvens och andningsmönster under normal graviditet
Project number : 116611
Created by: Margareta Hellgren, 2012-12-14
Last revised by: Margareta Hellgren, 2019-08-11
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Resperatory frequency and mode during normal pregnancy

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

ANDNINGSFREKVENS OCH ANDNINGSRÖRELSER UNDER NORMAL GRAVIDITET.

Lungemboli och hjärtsvikt är allvarliga tillstånd som kan misstänkas vid ökad andfåddhet under graviditet. Många kvinnor är andfådda under graviditeten som en följd av de förändringar, som sker i kroppen under graviditeten. Konsumption av syre ökar med 20%och möjliggörs genom ökad hjärtaktivitet. Många friska gravida kvinnor ha högre andningsfrekvens mot slutet av graviditeten jämfört med icke gravida. I samband med allvarliga till stånd såsom lungemboli och hjärtsvikt är det viktigt att veta hur den friska kvinnan är under normal graviditet och puerperium.

Syftet med denna studie är att studera hur andningsfrekvens och andningsmönster i vila och vid ansträngning hos kvinnan under en normal graviditet. Metod för detta är ”6 minute walk test” som visar påverkan på andningsmönster och andningsfrekvens vid ansträngning. Dessutom mäts syremättnad. Konsekutivt tillfrågas friska gravida kvinnor vid deras första MVC besök under graviditeten. Andningsmönster, syresättning (POX), puls, blodtryck och kroppsvikt mäts 4 gånger under graviditetsvecka 9-12, 23-26, 30-33, 37-40 och 8-12 veckor efter avslutad graviditet. 30 kvinnor ingår i studien. Andningsfrekvensen mäts med induktiv pletysmografi , T3 RIP (respiratory inductive pletysmogram ) sleeping machine (T3RIP). Metoden är i dag validerad för mätning av andningsrörelser vid studier av sömnrelaterade andningsproblem. Jämförelse mellan resultat under graviditet och postpartum samt förändringar under graviditet görs..

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Undersökningen avser andningsmönster under graviditetens tre trimestrar. Dessutom görs gångtest för utvärdering avseende användning vid diagnostik av lungemboli under graviditet.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Early Diagnosis
Methods to determine in patients the nature of a disease or disorder at its early stage of progression. Generally, early diagnosis improves PROGNOSIS and TREATMENT OUTCOME.
Pregnancy
The status during which female mammals carry their developing young (EMBRYOS or FETUSES) in utero before birth, beginning from FERTILIZATION to BIRTH.
Respiration
The act of breathing with the LUNGS, consisting of INHALATION, or the taking into the lungs of the ambient air, and of EXHALATION, or the expelling of the modified air which contains more CARBON DIOXIDE than the air taken in (Blakiston's Gould Medical Dictionary, 4th ed.). This does not include tissue respiration (= OXYGEN CONSUMPTION) or cell respiration (= CELL RESPIRATION).

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M2 - Närhälsan Mölndal barnmorskemottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Andningsfrekvens och andningsmönster under normal graviditet, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/116611