Validitet hos kvalitetsindikatorer för läkemedel hos äldre - metodologiska utmaningar och klinisk relevans
Project number : 120651
Created by: Susanna Maria Wallerstedt, 2013-02-12
Last revised by: Susanna Maria Wallerstedt, 2018-09-21
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Validity of indicators of prescribing quality for the elderly - methodological challenges and clinical relevance

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Trots att kvalitetsindikatorer för läkemedelsbehandling hos äldre ofta används såväl för vetenskapliga ändamål som av beslutsfattare/utförare inom hälso- och sjukvården, saknas kunskap om sådana indikatorers interna och externa validitet. Syftet med detta projekt är att fylla denna kunskapslucka på ett effektivt sätt och med hög vetenskaplig kvalitet. I projektet kommer vi att dra nytta av två redan insamlade patientmaterial samt ett registermaterial, och involvera personer med relevant vetenskaplig och klinisk kunskap.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Trots att kvalitetsindikatorer för läkemedelsbehandling hos äldre ofta används såväl för vetenskapliga ändamål som av beslutsfattare/utförare inom hälso- och sjukvården, saknas kunskap om sådana indikatorers interna och externa validitet. Syftet med detta projekt är att fylla denna kunskapslucka på ett effektivt sätt och med hög vetenskaplig kvalitet. I projektet kommer vi att dra nytta av två redan insamlade patientmaterial samt ett registermaterial, och involvera personer med relevant vetenskaplig och klinisk kunskap.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Fall-kontrollstudier (Case-Control Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)
checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)
checked Valideringsstudier (Validation Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Health Care Quality, Access, and Evaluation
The concept concerned with all aspects of the quality, accessibility, and appraisal of health care and health care delivery.
Pharmaceutical Preparations
Drugs intended for human or veterinary use, presented in their finished dosage form. Included here are materials used in the preparation and/or formulation of the finished dosage form.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 7 - Gemensam administration workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Klinisk farmakologi
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Övrigt
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 3 - Geriatrik Mölndal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


Validitet hos kvalitetsindikatorer för läkemedel hos äldre - metodologiska utmaningar och klinisk relevans, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/120651