Att uppmärksamma samspel mellan barn och föräldrar 0-2,5 år
BVC-personalens syn på en utbildningsinsats

Project number : 130591
Created by: Elisabeth Berger, 2013-08-20
Last revised by: Elisabeth Berger, 2018-04-03
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated
2013-09-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Dagens föräldrar har en kunskapsinriktad attityd till sitt föräldraskap, de söker kunskap och information kring barnens utveckling och behov. Många föräldrar kommer idag med frågor kring mat, sömn och tröst som ett sätt att beskriva svårigheter i samspelet med barnen. Detta ställer större krav på ökad psykologisk kunskap för att kunna möta och stödja föräldrar och barn. Det innebär en utmaning för barnhälsovården då det saknas kunskap och metoder för att uppmärksamma samspelet mellan barn och föräldrar. Idag finns etablerad kunskap kring samspelets betydelse för att utveckla en trygg anknytning. En trygg anknytning är grunden för en god kognitiv, emotionell och social utveckling för alla barn. Denna studie är ett sätt att främja och tidigt fånga upp föräldrars behov av kunskap kring samspelets betydelse för en gynnsam utveckling hos barnen. Syftet med studien är att göra det möjligt för BVC-personalen att uppmärksamma och samtala med föräldrar om vardagliga svårigheter ur ett samspelsperspektiv.

Den psykiska ohälsan ökar bland barn och ungdomar. Det är nödvändigt att arbeta med tidiga insatser, att man arbetar med barn och föräldrar tillsammans och att man når så många familjer som möjligt. En ökning av kompetensen hos barnhälsovårdspersonalen när det gäller samspelet och utveckling av en trygg anknytning, möjliggör stöd och insatser som direkt påverkar barns utveckling genom hela livet. En gynnsam kognitiv, emotionell och social utveckling kan leda till goda relationer i framtiden, en god psykisk hälsa för individen och ge ekonomiska vinster till samhället.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Vetenskaplig sammanfattning pågående ej klar.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Fokusgrupper (Focus Groups)
checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Health Care Quality, Access, and Evaluation
The concept concerned with all aspects of the quality, accessibility, and appraisal of health care and health care delivery.
Psychological Phenomena and Processes
Mechanisms and underlying psychological principles of mental processes and their applications.
Education
Acquisition of knowledge as a result of instruction in a formal course of study.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För patienter - Psykologenheter för mödra- och barnhälsovård - Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Mona Bryggman
leg, psykolog, Predoktorand, Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård Fyrbodal

Supervisor

Bertil Marklund
Forskningsledare, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal, Sahlgrenska akademin

Finansiering

Grants

FOU-rådet Fyrbodal (VGFOUFBD-347661)
30 000 SEK (applied sum: 96 800 SEK)
Elisabeth Berger

2013, Genomförandet av projektet ; Att uppmärksamma samspel mellan barn och föräldrar 0-2,5 år. BVC-personalens syn på en utbildningsinsats.

Psykologenheten för Mödra och barnhälsovården (VGFOUFBD-347661)
20 000 SEK (applied sum: 20 000 SEK)
Elisabeth Berger

2013, Projekt avseende; Att uppmärksamma samspel mellan barn och föräldrar 0-2,5 år. BVC-personalens syn på en utbildningsinsats.


Att uppmärksamma samspel mellan barn och föräldrar 0-2,5 år
BVC-personalens syn på en utbildningsinsats, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/130591