Prevalens och utveckling av klimakteriesymtom hos kvinnor över tid fördelade på somatiska, urogenitala och psykologiska symtom. En prospektiv longitudinell kohortstudie.
Project number : 139711
Created by: Lena Rindner, 2014-01-08
Last revised by: Lena Rindner, 2019-07-10
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2014-04-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-07-09
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Prognostic factors for work ability and health in women in “middle of life”, 45-55 years, attending primary health care. A six-year prospective longitudinal cohort study.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Kvinnor drabbas i högre grad drabbas av långtidssjukskrivning och ohälsa i högre utsträckning än män. Kvinnors somatiska och psykiska ohälsa i Sverige visar en ökning i åldrarna 45-55 år. Under denna livsperiod som ofta sammanfaller med klimakteriet genomgår kvinnan en hormonell omställning. Minskade östrogennivåer ger påverkan och fysiska symtom i kroppen. Psykisk ohälsa, särskilt depressiva symtom visar också en ökning under denna livsfas.

Syftet är att över tid följa självskattad hälsa kategoriserad inom somatiska, urogenitala och psykiska symtom hos kvinnor i klimakteriet samt identifiera prognostiska faktorer för självskattad hälsa och arbetsförmåga över tid.

Studien är en prospektiv longitudinell kohortstudie. De kvinnor som deltagit i tvärsnittstudien (VGFOUSA-179561) och interventionsstudien (VGFOUSA-31001) kommer att följas upp sex år senare i föreliggande studie. Kvinnor besvarar samma frågeformulär som för sex år sedan där förekomsten av klimakteriebesvär och depressiva symtom mäts med The Menopause Rating Scale (MRS) och depressiva symtom med Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS). Studien kompletteras med fler variabler såsom förekomst av antal sjukskrivningsdagar, livskvalitet/ hälsotillstånd vilket mäts med The Short-Form Health Survey (SF-36) och hjärtkärlsjukdom för att bredda bilden av kvinnornas hälsosituation.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Kvinnor drabbas i högre grad drabbas av långtidssjukskrivning och ohälsa i högre utsträckning än män. Kvinnors somatiska och psykiska ohälsa i Sverige visar en ökning i åldrarna 45-55 år. Under denna livsperiod som ofta sammanfaller med klimakteriet genomgår kvinnan en hormonell omställning. Minskade östrogennivåer ger påverkan och fysiska symtom i kroppen. Psykisk ohälsa, särskilt depressiva symtom visar också en ökning under denna livsfas.

Syftet är att över tid följa självskattad hälsa kategoriserad inom somatiska, urogenitala och psykiska symtom hos kvinnor i klimakteriet samt identifiera prognostiska faktorer för självskattad hälsa och arbetsförmåga över tid.

Studien är en prospektiv longitudinell kohortstudie. De kvinnor som deltagit i tvärsnittstudien (VGFOUSA-179561) och interventionsstudien (VGFOUSA-31001) kommer att följas upp sex år senare i föreliggande studie. Kvinnor besvarar samma frågeformulär som för sex år sedan där förekomsten av klimakteriebesvär och depressiva symtom mäts med The Menopause Rating Scale (MRS) och depressiva symtom med Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS). Studien kompletteras med fler variabler såsom förekomst av antal sjukskrivningsdagar, livskvalitet/ hälsotillstånd vilket mäts med The Short-Form Health Survey (SF-36) och hjärtkärlsjukdom för att bredda bilden av kvinnornas hälsosituation.

För analys av förändring över tid planeras Parat T-test och Wilcoxons teckenrangtest beroende på datanivå. För analys av prognostiska faktorer kommer stepwise multivariat logistisk regression att användas. Kompletterande variabler analyseras explorativt.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Menopause
The last menstrual period. Permanent cessation of menses (MENSTRUATION) is usually defined after 6 to 12 months of AMENORRHEA in a woman over 45 years of age. In the United States, menopause generally occurs in women between 48 and 55 years of age.
Women's Health
The concept covering the physical and mental conditions of women.
Female Urogenital Diseases
Pathological processes of the female URINARY TRACT and the reproductive system (GENITALIA, FEMALE).
Mental Health
The state wherein the person is well adjusted.
Sleep
A readily reversible suspension of sensorimotor interaction with the environment, usually associated with recumbency and immobility.
Methods
Description missing
Economics, Medical
Economic aspects of the field of medicine, the medical profession, and health care. It includes the economic and financial impact of disease in general on the patient, the physician, society, or government.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Skene vårdcentral  workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Gunilla Strömme
Barnmorska, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)
Irene Svenningsson
Distriktssköterska, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal
Åsa Premberg
FoU-ledare, Universitetslektor, Barnmorska, Sahlgrenska akademin, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Supervisor

Gun Rembeck
FoU-strateg, leg barnmorska, Borås ungdomsmottagning, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Lena Nordeman
Leg sjukgymnast, FoU-chef, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Ronny Gunnarsson
Professor in General Practice at at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Prevalens och utveckling av klimakteriesymtom hos kvinnor över tid fördelade på somatiska, urogenitala och psykologiska symtom. En prospektiv longitudinell kohortstudie., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/139711