CRP, agens och inflammatoriska markörer hos barn med luftvägsinfektion
Project number : 146421
Created by: Karin Rystedt, 2014-04-10
Last revised by: Karin Rystedt, 2019-07-28
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2013-01-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-07-28
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

C-Reactive Protein and inflammatory response in children with respiratory tract infections

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: När barn kommer till vårdcentralen på grund av luftvägsinfektion kontrolleras ibland C-reaktivt protein (CRP), även kallat snabbsänka. Det görs genom blodprov från ett stick i fingret. Lite är känt om CRP hos barn med luftvägsinfektioner i primärvården.

Syfte: Studien syftar till att beskriva orsaker till barnens symtom, hur CRP förändras över tid vid infektion med olika virus och bakterier, samt hur andra inflammatoriska ämnen i näsans sekret varierar.

Metod: Barn med symtom på luftvägsinfektion (snuva, halsont, hosta, öronvärk) i åldern 1-12 år erbjuds att delta i samband med läkarbesök på vårdcentral. Prov tas från näsan och svalget med bomullspinnar som skickas för odling och PCR-analys för vanliga bakterier och virus. Provet från näsan analyseras även för andra inflammationsmarkörer. CRP kontrolleras med ett stick i fingret och det provet tas om varannan till var tredje dag tills värdet är normalt. Patienten med familj får med sig en symtomdagbok att fylla i tills barnet är friskt. För att bättre förstå resultaten kommer också en grupp friska barn att undersökas med prov från näsa och svalg.

Förväntat resultat: Studien förväntas ge bättre underlag för att tolka CRP-värde hos barn med luftvägsinfektioner, kan minska både onödig provtagning och onödig antibiotikaförskrivning.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

CRP används i de nordiska länderna vid diagnostik av luftvägsinfektioner. Provet har visat sig ha ett visst värde vid diagnostik av nedre luftvägsinfektioner, där värden över 100 korrelerar till röntgenverifierad pneumoni. Dock förekommer även lägre värden (20-50) vid röntgenologiskt fastställd pneumoni. Förhöjda värden har visats vid virusinfektioner orsakade av t ex influensavirus och adenovirus. I klinisk praxis används CRP vid bedömning av luftvägsinfektioner hos både barn och vuxna, trots att lite är känt om hur CRP varierar över tid vid vanliga bakterier och virus i öppenvård.
Studien syftar till att beskriva hur CRP förändras över tid vid olika virus och bakterier vid okomplicerade luftvägsinfektioner hos barn i primärvården, samt studera värdets relation till symtom.

Barn med symtom på luftvägsinfektion i åldern 1-12 år erbjuds att delta i samband med läkarbesök på vårdcentral. I samband med läkarbesöket tas nasopharynxprov och svalgprov som skickas för odling och PCR-analys för vanligt förekommande bakterier och luftvägsvirus (luftvägsblock). Nasopharynxprov analyseras även för ett spektra av inflammationsmarkörer. Kapillärt CRP kontrolleras och provet tas om varannan till var tredje dag tills dess att CRP 5. Symtom och undersökningsfynd noteras vid besöket. Patient med familj fyller i en symtomdagbok tills barnet är friskt. En kontrollgrupp friska barn i åldern 1-12 år tillfrågas att delta via BVC och skola. Hos de friska barnen tas svalg- och nasopharynxprov som analyseras för förekomst av bakterier och virus. Nasopharynxprovet analyseras även för inflammationsmarkörer.

Studien förväntas ge en bättre förståelse för orsaker till vanliga luftvägsinfektioner hos barn, ny kunskap om virusförekomst hos barn utan symtom och inflammatorisk respons. Studien förväntas ge ett bättre underlag för att tolka CRP inom primärvården i relation till sannolik etiologi, symtom och symtomtid hos barn med luftvägsinfektion. Detta kan ge en förbättrad diagnostik, färre provtagningar och minskad förskrivning av antibiotika.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
C-Reactive Protein
A plasma protein that circulates in increased amounts during inflammation and after tissue damage.
Respiratory Tract Infections
Description missing
Child
A person 6 to 12 years of age. An individual 2 to 5 years old is CHILD, PRESCHOOL.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Södra Ryd vårdcentral (Skövde) - Övrigt
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 4 - Laboratoriemedicin - Klinisk mikrobiologi workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Skaraborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Susann Skovbjerg
Sektionschef, Klinisk mikrobiologi
Margareta Hellgren
distriktsläkare, Närhälsan Södra Ryd vårdcentral (Skövde)

Supervisor

Pär-Daniel Sundvall
Distriktsläkare, Närhälsan Sandared vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Katarina Hedin
Läkare, Region Jönköpings län
Ronny Gunnarsson
Professor in General Practice at at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

För närvarande har 57 patienter inkluderats i studien.

CRP, agens och inflammatoriska markörer hos barn med luftvägsinfektion, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/146421