Deskriptiv studie av trafikolyckor Styrsö-Donsö som resulterat i vårdkontakt.
Project number : 149861
Created by: Rolf-Göran Åström, 2014-05-26
Last revised by: Researchweb Support 7, 2017-03-07
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Att i dialog med Styrsö och Donsö vägförening skapa en systematisk kartläggning av registrerade olyckor där drabbade sökt vårdkontakt.

Retrospektiv kvantitativ deskriptiv studie. Data kommer att sammanställas och jämföras från och mellan tillgängliga statistik- och journalsystem över trafikolyckor på Styrsö-Donsö där drabbade sökt sjukvårdskontakt. Inklusionskriterier: Patient som sökt vårdkontakt pga trafikolycka som inträffat på Styrsö eller Donsö. Exklusionskriterier: Pat som sökt vård pga trafikolycka som skett på annan plats än Styrsö eller Donsö.

Resultatet kommer kunna utgöra ett viktigt underlag för skärgårdsbefolkningen i utformandet av deras trafikmiljö. Det skulle kunna identifiera geografiska, tidsmässiga, fordonsmässiga eller andra risker. Dessa risker skulle kunna adresseras på ett riktat sätt och därigenom för en låg kostnad reducera risken för trafikolyckor på Styrsö och Donsö. En uttömmande deskriptiv bild av fordonsolyckorna skulle kunna verka hypotesskapande för framtida forskning med anknytning till trafiken och fordonsolyckorna på öarna. Resultatet skulle också kunna utgöra inspiration för andra framtida hälsobefrämjande studier och insatser i primärvårdens närmiljö.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

-

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Accidents, Traffic
Accidents on streets, roads, and highways involving drivers, passengers, pedestrians, or vehicles. Traffic accidents refer to AUTOMOBILES (passenger cars, buses, and trucks), BICYCLING, and MOTORCYCLES but not OFF-ROAD MOTOR VEHICLES; RAILROADS nor snowmobiles.
Accident Prevention
Efforts and designs to reduce the incidence of unexpected undesirable events in various environments and situations.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Styrsö vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Bakgrundsbeskrivning

Utformning av infrastruktur för trafik och reglering av denna är en viktig del av folkhälsoarbete.
Teoretiskt står detta arbete på idéer lanserade av Dr John E Gordon som 1949 argumenterade för att olyckor inte bara sker slumpmässigt utan sker i ett ekologiskt sammanhang där offer, det som skadar offret och den omgivande miljön bildar en helhet (host, agent, environment) (1). Utifrån dessa grundidéer utvecklade Dr William Haddon Jr en metod för att analysera och förebygga olyckor. Han formulerade ”The Haddon Matrix” där olyckor delades in i ovanstående tre faktorer (host, agent, environment) och ställdes mot förutsättningarna före, under och efter olyckan (2). Detta tankesätt öppnar för prevention av olyckor men också för att minska skadorna av de som sker. Om data visar att det är främst unga som drabbas så kan fokus riktas mot denna grupp. Om det är främst mopeder som är inblandade så kan tex regler för mopedanvändning förändras och om olyckor sker vid en korsning, så kan sikten förbättras. Om de som skadas allvarligt ej bär hjälm så kan ansträngningar läggas på att öka hjälmanvändande och därigenom inte minska antalet olyckor men konsekvenserna av dem.

I Sverige utgör fordonsolyckor den näst vanligaste dödsorsaken bland unga 16-24 år(3). I åldersgruppen 13-17 åringar är antalet sjukhusvårdade på grund av fordonsolycka allra störst. En stor del av dessa utgörs av mopedolyckor (4).

Utanför Göteborg i Södra Skärgården ligger öarna Styrsö och Donsö. De sammanlänkas av en bro och traditionellt har mycket av transporterna skett med flakmoped eller vanlig moped. De senaste åren har alltfler golfbilar börjat nyttjas som transportmedel. Det finns nu 252 golfbilar registrerade på öarna(5). Andra vanliga fordon är moped, cykel, flakmoped, fyrhjuling, och tung trafik för varu- och byggtransporter.

Vilka fordon som är tillåtna regleras av invånarna på öarna själva. Trafiken och vilka fordon som skall tillåtas är en i stundom infekterad fråga där olika intressen och uppfattningar om trafiksituationen står mot varandra. Livet på öarna har andra förutsättningar än på fastlandet vilket skapar acceptans för och ett annat förhållningssätt till transporter som skulle vara osannolika på fastlandet. Sporadiska polisrazzior genomförs på öarna för att påverka trafiken. Lite är dock känt om hur öarnas förutsättningar speglas i personskador i fordonsolyckor och hur dessa fördelar sig geografiskt, demografiskt, tidsmässigt, fordonsmässigt och om de förändrats över tid.

Referenser

1. Gordon JE. The Epidemiology of Accidents. American Journal of Public Helath 1949;39:504-15
2. Haddon W, Jr. Advances in the epidemiology of injuries as a basis for public policy. Public health Rep 1980;95(5):411-21.
3. Socialstyrelsen. Folkhälsorapport Stockholm: Socialstyrelsen, 2009, s72.
4. Socialstyrelsen. Folkhälsorapport Stockholm: Socialstyrelsen, 2009, s74.
5. Baker, S.P.; B. O'Neill, W. Haddon Jr., W.B. Long (1974). "The Injury Severity Score: a method for describing patients with multiple injuries and evaluating emergency care". The Journal of Trauma (Lippincott Williams & Wilkins) 14 (3): 187–196.
6. Transportstyrelsen, Enheten för fordonsurval, 20140519
STRADA, transportstyrelsen.
Ambulink, Sahlgrenska.
Journalsystem Styrsö Vc.


Deskriptiv studie av trafikolyckor Styrsö-Donsö som resulterat i vårdkontakt., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/149861