Sjukskrivning av patienter i primärvården. Läkares upplevelser och attityder. Fokusgruppsintervjuer i Skaraborg.,
Project number : 157751
Created by: Karin Starzmann, 2014-10-28
Last revised by: Karin Starzmann, 2018-12-13
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated
2013-12-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Sverige hade i början på 2000-talet mycket höga sjuktal och 2005 satte regeringen upp mål om halverade sjuktal från 2002 till 2008. Detta skedde med hjälp av reformer i socialförsäkringen och förändringar av Försäkringskassan. Dessa förändringar har inneburit att läkarnas arbete med sjukskrivning har förändrats avsevärt under de senaste åren. Samtidigt har Sverige under denna tid varit i en lågkonjunktur med ökad arbetslöshet, vilket negativt påverkat möjligheterna till rehabilitering för patienterna. Denna studie avser att generera ny kunskap om primärvårdsläkares uppfattningar om och attityder till sjukskrivning, rehabilitering av patienter och samarbete med andra aktörer efter att det skett många förändringar. Studien kommer att basera sig på fokusgruppsintervjuer av primärvårdsläkare i Skaraborg, både de under utbildning (AT, ST) och färdiga distriktsläkare. Intervjuerna kommer att analyseras med innehållsanalys.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Sverige hade i början på 2000-talet mycket höga sjuktal och 2005 satte regeringen upp mål om halverade sjuktal från 2002 till 2008. Detta skedde med hjälp av reformer i socialförsäkringen och förändringar av Försäkringskassan. Dessa förändringar har inneburit att läkarnas arbete med sjukskrivning har förändrats avsevärt under de senaste åren. Samtidigt har Sverige under denna tid varit i en lågkonjunktur med ökad arbetslöshet, vilket negativt påverkat möjligheterna till rehabilitering för patienterna. Denna studie avser att generera ny kunskap om primärvårdsläkares uppfattningar om och attityder till sjukskrivning, rehabilitering av patienter och samarbete med andra aktörer efter att det skett många förändringar. Studien kommer att basera sig på fokusgruppsintervjuer av primärvårdsläkare i Skaraborg, både de under utbildning (AT, ST) och färdiga distriktsläkare. Intervjuerna kommer att analyseras med innehållsanalys.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Fokusgrupper (Focus Groups)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Sick Leave
An absence from work permitted because of illness or the number of days per year for which an employer agrees to pay employees who are sick. (Webster's New Collegiate Dictionary, 1981)
Rehabilitation
Restoration of human functions to the maximum degree possible in a person or persons suffering from disease or injury.
Physician's Role
The expected function of a member of the medical profession.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Tidan vårdcentral - Övrigt
Min anställning är distriktläkare Närhälsan Tidans Vårdcentral
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Skaraborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Johanna Låstberg
Enhetschef, Skaraborgs sjukhus - FoU

Supervisor

Kristina Bengtsson Boström
Distriktsläkare, Närhälsan Billingen vårdcentral (Skövde), Närhälsan FoU-centrum Skaraborg, Sahlgrenska akademin
Anna-Lena Östberg
leg tandläkare, Forskning och utbildning

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Bakgrundsbeskrivning

Sverige hade i början på 2000-talet mycket höga sjuktal (1) och 2005 satte regeringen upp mål om halverade sjuktal till 2008 (2). Detta medförde reformer i socialförsäkringen och av Försäkringskassan som centraliserades till en enda myndighet 2005. En elektronisk funktion infördes för intyg och kommunikation. Socialstyrelsen tog fram ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd (3). Stora utbildningsinsatser riktades till läkarna. Den tidsbegränsade sjukersättningen avskaffades och en bortre tidsgräns för uppbärande av sjukpenning infördes (4). Rehabiliteringskedjan infördes och tidigare sjukskrivna blir nu utförsäkrade vid den bortre tidsgränsen och inskrivna vid Arbetsförmedlingen i arbetslivsinriktade program. Dessa förändringar i socialförsäkringen, hos Försäkringskassans och Arbetsförmedlingen har inneburit att läkarnas arbete med sjukskrivning har förändrats. Samtidigt har Sverige under denna tid varit i en lågkonjunktur med ökad arbetslöshet, vilket negativt påverkat möjligheterna till arbetsinriktad rehabilitering för patienterna.

Tidigare har det visats att en del läkare upplever det som mycket konfliktfyllt att sjukskriva patienter medan andra, oftast de mer erfarna läkarna, inte upplever konflikt i sådan omfattning (5). Intervjuer med svenska läkare, visade att dessa upplevde flera olika hinder för att kunna göra välgrundade sjukskrivningar (6) bl. a. oförmåga att hantera motstridiga uppfattningar om behovet av sjukskrivning, bristande utbildning i arbetsförmågebedömning och svårigheter i samarbetet med andra berörda myndighetspersoner.
En enkät till läkarna efter införandet av de nya reglerna och utbildningsinsatserna har visat att de fortfarande efterfrågar mer utbildning och fördjupad kunskap framförallt i arbetsförmågebedömning och att de upplevde sjukskrivning som ett arbetsmiljöproblem (7). Det finns därför ett behov att undersöka läkarnas upplevelser och attityder till sin förändrade roll i sjukskrivningsprocessen.

Syfte

Att generera ny kunskap avseende primärvårdsläkares uppfattningar om och attityder till sjukskrivning och rehabilitering av patienter.

Teoretisk referensram

Studien har en kvalitativ design med fokusgrupper för att skapa en djupare förståelse för läkares upplevelser av sjukskrivning och rehabilitering. Fokusgrupper används för att generera ny kunskap efter en tid av stora reformer inom sjukförsäkringen.

Data kommer att analyseras med kvalitativ innehållsanalys (8). Innehållsanalys strävar efter att söka dels det manifesta (det synliga, uppenbara), dels det latenta (underliggande meningar och tolkningar) innehållet i ett material. I manifest innehållsanalys kan även kvantitativa inslag förekomma, såsom frekvens av vissa uttalanden från informanter (9).

Metod: Datainsamling

Deltagare
Deltagarna i studien kommer att bestå av läkare som arbetar i primärvården Skaraborg dels på offentliga, dels på privata vårdcentraler. Urvalet kommer att göras strategiskt utifrån ålder (äldre/yngre), kön, yrkeserfarenhet (distriktsläkare, DL), läkare under specialisttjänstgöring (ST-läkare), läkare under allmäntjänstgöring innan legitimation (AT-läkare), läkarens utbildningsland samt vårdcentralens bemanning för att få ett så heterogent urval som möjligt och kunna generera en bredd i upplevelser och utsagor.

Preliminärt planeras fyra fokusgruppsintervjuer med 4-6 deltagare i varje grupp. Tre fokusgrupper kommer att bestå av både distriktsläkare och ST-läkare. En fokusgrupp kommer att bestå av läkare som ännu inte är färdigutbildade (AT-läkare och ST-läkare) för att läkare med större auktoritet inte ska påverka interaktionen i gruppen.

Listor över vilka läkare som arbetar på respektive vårdcentral inhämtas från personalavdelningen Närhälsan Västra Götalandsregionen som har uppgifter på läkarnas ålder och specialistkompetens samt från vårdcentralscheferna på vissa privata vårdcentraler.

De tilltänkta deltagarna kommer att få forskningsinformation via brev eller e-post och tillfrågas om deltagande. Därefter kommer personlig kontakt att tas per telefon.

Datainsamling
Datainsamlingen kommer att ske genom fokusgruppsintervjuer. Varje fokusgruppsintervju uppskattas att pågå mellan en och två timmar. Intervjuerna kommer att hållas på olika orter i Skaraborg, och genomförs antingen på FoU-centrum Primärvården Skaraborg eller i konferensrum på vårdcentraler. Samtalen spelas in på band.

En annan distriktsläkare än projektledaren kommer att vara moderator på grund av projektledarens roll som utbildare i försäkringsmedicin och utvärderare av sjukskrivning inom Skaraborgs primärvård. En observatör kommer att vara med vid intervjuerna och anteckna icke-verbal kommunikation och en sekreterare kommer att transkribera intervjuerna. För att kontrollera tekniken och träna moderator och bisittare kommer en pilotintervju att genomföras under överinseende av Anna-Lena Östberg som har stor erfarenhet av fokusgruppsintervjuer.

Analys och intervjuer kommer att göras parallellt för att kunna komplettera intervjuguiden fortlöpande om det framkommer ny information som inte var känd från början.

Dataanalys
Transkribering av allt inspelat material kommer att göras och läsas in i NVIVO (dataprogram för kvalitativ dataanalys) som kommer att användas för hantering av data. Materialet kommer att analyseras utifrån kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (8). Materialet kommer att kodas, delas upp i enheter för att söka efter trender och mönster i materialet. Koder kommer att grupperas i kategorier utifrån syftet med studien. Kategorier, koder och intervjuprotokoll kommer kontinuerligt att jämföras för att få fram olika synsätt på sjukskrivning och rehabilitering.

Referenser

1.Sveriges regering. Mål för folkhälsan. 2002.
2.Regeringen. Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Försäkringskassan,. In: Socialdepartementet, editor. Stockholm 2005.
3.Försäkringskassan. Beslutsstödet Sjukskrivningsmönster före och efter införandet av försäkringsmedicinska rekommendationer för fysiska sjukdomar. 2009.
4.Försäkringskassan. Förändringar inom socialförsäkrings och bidragsområdena 1968-01-01—2010-07-01. 2010.
5.Swartling M, Peterson S, Wahlstrom R. Views on sick-listing practice among Swedish General Practitioners--a phenomenographic study. BMC family practice. 2007;8:44.
6.Swartling MS, Alexanderson KA, Wahlstrom RA. Barriers to good sickness certification -- an interview study with Swedish general practitioners. Scand J Public Health. 2008;36(4):408-14.
7.Alexanderson A, Arrelöv B, Bränström R et al. Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning.Sektionen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap. Karolinska institutet. Stockholm 2013.
8.Graneheim UH, Lundman B, Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Educ Today. 2004;24(2):105-12.
9.Krippendorff. Content analysis: An introduction to its methodology. SAGE Publications, Los Angeles, CA. 2004.


Sjukskrivning av patienter i primärvården. Läkares upplevelser och attityder. Fokusgruppsintervjuer i Skaraborg.,, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/157751