Nya förhållningssätt för att utmana gamla dogmer om spontan förtidsbörd - mikroorganismer, proteiner, gener och hypotesen om den sterila livmodern
Project number : 164081
Created by: Bo Jacobsson, 2014-12-10
Last revised by: Bo Jacobsson, 2019-04-26
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Innovative approaches to challenge the old dogmas of spontaneous preterm delivery –microbes, proteins, genes and the sterile womb hypothesis

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Syfte:
1) Identifiera kandidatproteiner i plasma, fostervatten, cervixsekret och saliv som kan prediktera spontan förtidsbörd och förstå involverade mekanismer
2) Undersöka om polymorfismer i maternella, paternella och fetala gener kan påvisa de mekanismer som leder till förtidsbörd
3) Studera gen-gen och gen-miljö interaktioner
4) Fastställa om oralt intag av probiotika kan påverka det maternella immunsystemet och om bakterierna kan identifieras i fetal vävnad.

Metod: Kohortstudie samt två mindre randomiserade studier där mamman får probiotiska bakterier och man studerar mammans immunsvar och fetalt biologiskt material. ELISA, Luminex, proteomics och lipidomics kommer att användas för analys av prover. DNA analyseras med helgenomteknik och data kommer att analyseras utifrån singel, multiloci och gen-miljö modeller. 

Preliminära resultat: Bakteriesammansättningen i livmodertappen kan prediktera den intrauterina miljön. Preliminära resultat kan förklara några av de genetiska effekterna bakom spontan förtidsbörd. Barnets mekonium innehåller rester från oralt intag av lactobaciller hos mamman under graviditeten.

Klinisk relevans: Förtidsbörd är den viktigaste orsaken till dåligt perinatalt utfall. Biomarkörer och molekylär förståelse för spontan förtidsbörd är grunden för tidig intervention och förebyggande åtgärder. Via studier av probiotika bakterier kan vi bättre förstå samspelet mellan den gravida kvinnan, fostret och bakterier och det kan främja perinatal hälsa.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Syfte:
1) Identifiera kandidatproteiner i plasma, fostervatten, cervixsekret och saliv som kan prediktera spontan förtidsbörd och förstå involverade mekanismer
2) Undersöka om polymorfismer i maternella, paternella och fetala gener kan påvisa de mekanismer som leder till förtidsbörd
3) Studera gen-gen och gen-miljö interaktioner
4) Fastställa om oralt intag av probiotika kan påverka det maternella immunsystemet och om bakterierna kan identifieras i fetal vävnad.

Metod: Kohortstudie samt två mindre randomiserade studier där mamman får probiotiska bakterier och man studerar mammans immunsvar och fetalt biologiskt material. ELISA, Luminex, proteomics och lipidomics kommer att användas för analys av prover. DNA analyseras med helgenomteknik och data kommer att analyseras utifrån singel, multiloci och gen-miljö modeller. 

Preliminära resultat: Bakteriesammansättningen i livmodertappen kan prediktera den intrauterina miljön. Preliminära resultat kan förklara några av de genetiska effekterna bakom spontan förtidsbörd. Barnets mekonium innehåller rester från oralt intag av lactobaciller hos mamman under graviditeten.

Klinisk relevans: Förtidsbörd är den viktigaste orsaken till dåligt perinatalt utfall. Biomarkörer och molekylär förståelse för spontan förtidsbörd är grunden för tidig intervention och förebyggande åtgärder. Via studier av probiotika bakterier kan vi bättre förstå samspelet mellan den gravida kvinnan, fostret och bakterier och det kan främja perinatal hälsa.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Chorioamnionitis
INFLAMMATION of the placental membranes (CHORION; AMNION) and connected tissues such as fetal BLOOD VESSELS and UMBILICAL CORD. It is often associated with intrauterine ascending infections during PREGNANCY.
Vaginosis, Bacterial
Polymicrobial, nonspecific vaginitis associated with positive cultures of Gardnerella vaginalis and other anaerobic organisms and a decrease in lactobacilli. It remains unclear whether the initial pathogenic event is caused by the growth of anaerobes or a primary decrease in lactobacilli.
Premature Birth
CHILDBIRTH before 37 weeks of PREGNANCY (259 days from the first day of the mother's last menstrual period, or 245 days after FERTILIZATION).
Bacteria
One of the three domains of life (the others being Eukarya and ARCHAEA), also called Eubacteria. They are unicellular prokaryotic microorganisms which generally possess rigid cell walls, multiply by cell division, and exhibit three principal forms: round or coccal, rodlike or bacillary, and spiral or spirochetal. Bacteria can be classified by their response to OXYGEN: aerobic, anaerobic, or facultatively anaerobic; by the mode by which they obtain their energy: chemotrophy (via chemical reaction) or PHOTOTROPHY (via light reaction); for chemotrophs by their source of chemical energy: CHEMOLITHOTROPHY (from inorganic compounds) or chemoorganotrophy (from organic compounds); and by their source for CARBON; NITROGEN; etc.; HETEROTROPHY (from organic sources) or AUTOTROPHY (from CARBON DIOXIDE). They can also be classified by whether or not they stain (based on the structure of their CELL WALLS) with CRYSTAL VIOLET dye: gram-negative or gram-positive.
Cytokines
Non-antibody proteins secreted by inflammatory leukocytes and some non-leukocytic cells, that act as intercellular mediators. They differ from classical hormones in that they are produced by a number of tissue or cell types rather than by specialized glands. They generally act locally in a paracrine or autocrine rather than endocrine manner.
Fetal Membranes, Premature Rupture
Spontaneous tearing of the membranes surrounding the FETUS any time before the onset of OBSTETRIC LABOR. Preterm PROM is membrane rupture before 37 weeks of GESTATION.
Obstetric Labor, Premature
Onset of OBSTETRIC LABOR before term (TERM BIRTH) but usually after the FETUS has become viable. In humans, it occurs sometime during the 29th through 38th week of PREGNANCY. TOCOLYSIS inhibits premature labor and can prevent the BIRTH of premature infants (INFANT, PREMATURE).
Genes
Specific sequences of nucleotides along a molecule of DNA (or, in the case of some viruses, RNA) which represent functional units of HEREDITY. Most eukaryotic genes contain a set of coding regions (EXONS) that are spliced together in the transcript, after removal of intervening sequence (INTRONS) and are therefore labeled split genes.
Genetics
The branch of science concerned with the means and consequences of transmission and generation of the components of biological inheritance. (Stedman, 26th ed)
Probiotics
Live microbial DIETARY SUPPLEMENTS which beneficially affect the host animal by improving its intestinal microbial balance. Antibiotics and other related compounds are not included in this definition. In humans, lactobacilli are commonly used as probiotics, either as single species or in mixed culture with other bacteria. Other genera that have been used are bifidobacteria and streptococci. (J. Nutr. 1995;125:1401-12)

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 1 - Kvinnosjukvård workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - NU-sjukvården - NU-sjukvården NÄL workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Skaraborgs sjukhus workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Horred vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Statligt - Högskolor - Chalmers tekniska högskola - Institutionen Matematiska vetenskaper

Coworker

Verena Sengpiel
Överläkare, Docent, Avdelningen för obstetrik och gynekologi, Avdelningen för obstetrik och gynekologi, Övrigt, Kvinnosjukvård
Ali Khatibi
Post-Doc, Specialist, Kvinnosjukvård
Maria Bullarbo
Överläkare, Närhälsan Mölndal gynekologmottagning
Staffan Nilsson
biostatistiker & genetisk epidemiolog, Institutionen Matematiska vetenskaper, Avdelningen för patologi och genetik
Rose-Marie Holst
Överläkare, Kvinnosjukvård
P-G Larsson
överläkare, Skaraborgs sjukhus - Verksamhetsområde K3
Jens Jörgen Platz-Christensen
NU-sjukvården NÄL
Kristina Ahlin
Läkare, Vårdcentralen Horred
Panagiotis Tsiartas
Överläkare i Obstetrik och Gynekologi, Kvinnosjukvård
Linda Englund-Ögge
Läkare, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)
Jonas Bacelis
biostatistics, Kvinnosjukvård
Pihla Kuusela
överläkare, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)
Panagiotis Gkouzias
ST Läkare, NU-sjukvården NÄL
Mahsa Mohammadi Khoshoi
Legitimerad Läkare, ST-Läkare, Kvinnokliniken Sahlgrenska - Department of womens health, Sahlgrenska University hospital
Maria Hallingström
Vårdenhetschef, Kvinnosjukvård
Tomas Fritz
Överläkare, Kvinnosjukvård
Johanna Rydelius
specialistläkare, Kvinnosjukvård
Cecilia Stalberg
Institutionen för biomedicin, Kvinnosjukvård

Nya förhållningssätt för att utmana gamla dogmer om spontan förtidsbörd - mikroorganismer, proteiner, gener och hypotesen om den sterila livmodern, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/164081