Kunskap för livet - en rehabiliteringsplan för patienter med långvarig generaliserad smärta
Project number : 164671
Created by: Clara Goksör, 2014-12-15
Last revised by: Carin Sjöström-Greenwood, 2018-03-27
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

A Pain School Rehabilitation Program for Patients with Chronic Widespread Pain –A Qualitative Interview Study

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Långvarig smärta definieras som ihållande eller återkommande smärta som varat i mer än 3 månader (1,2). Långvarig smärta benämns generaliserad när smärtan upplevs på höger och vänster kroppshalva, nedan och ovan midjan samt axialt (3). Smärta ett allvarligt hälsoproblem i Europa (4,5) och förekomsten i Sverige ökar från 30%-50% vid ålder 25-39 år till upp till 50-70% vid ålder 60-74 år (6). Långvarig smärta har en negativ påverkan på livskvalitet, aktiviteter, fysisk funktion och allmän hälsa (7).
Många patienter får inte rätt behandling och blir passiva, har en låg aktivitetsnivå och låg arbetsförmåga (7). Det finns också en association mellan smärta och depression, ångest, isolation, hjälplöshet, sjukfrånvaro. Detta kan kopplas till en negativ ekonomisk inverkan på samhället, vården och individen (7,8).
Smärtskolan Kunskap för livet utvecklades för några år sedan i samarbete med Närhälsan i Västra Götalands län och Reumatikerförbundet. Kursen erbjuds idag av flera rehabmottagningar i landet. Smärtskolan är ett handlingsorienterat program som utgår ifrån ett biopsykosocialt perspektiv och innefattar tre faser (9):
Fas 1 innehåller fyra tillfällen med fokus på att öka kunskap om smärta och färdigheter såsom ökad medvetenhet, kontroll och tilltro till sin förmåga för att kunna utveckla en hälsofrämjande livsstil. Fas 2 är inriktat på att öka fysisk aktivitet och träning anpassat efter individen antingen genom gruppträning, individuellt med fysioterapeut eller hemövningar. Fas 3 innebär 10 v utanför vården med Fysisk aktivitet på Recept (FaR) (9).

Studier har visat att träning kombinerat med utbildning kan minska symtomens svårighetsgrad, minska oro, öka tilltro till förmåga samt leda till förbättrad allmän hälsa och fysisk funktion (10,11,12) . Eftersom smärtskolan inte utvärderats i sin helhet på gruppnivå vill vi med den här intervjustudien undersöka patienternas erfarenheter av deltagandet i smärtskolan.
Syftet med den här intervjustudien är att undersöka erfarenheter av deltagande i smärtskolan Kunskap för livet hos patienter med långvarig generaliserad smärta, med avseende på medvetenhet om smärta, livsstil och hälsa. 15-20 patienter kommer att intervjuas genom semistrukturerade intervjuer och data kommer att analyseras genom latent och manifest innehållsanalys. Datainsamlingen beräknas vara avslutad 2015-12-31.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Långvarig smärta definieras som ihållande eller återkommande smärta som varat i mer än 3 månader (1,2). Långvarig smärta benämns generaliserad när smärtan upplevs på höger och vänster kroppshalva, nedan och ovan midjan samt axialt (3). Smärta ett allvarligt hälsoproblem i Europa (4,5) och förekomsten i Sverige ökar från 30%-50% vid ålder 25-39 år till upp till 50-70% vid ålder 60-74 år (6). Långvarig smärta har en negativ påverkan på livskvalitet, aktiviteter, fysisk funktion och allmän hälsa (7).
Många patienter får inte rätt behandling och blir passiva, har en låg aktivitetsnivå och låg arbetsförmåga (7). Det finns också en association mellan smärta och depression, ångest, isolation, hjälplöshet, sjukfrånvaro. Detta kan kopplas till en negativ ekonomisk inverkan på samhället, vården och individen (7,8).
Smärtskolan Kunskap för livet utvecklades för några år sedan i samarbete med Närhälsan i Västra Götalands län och Reumatikerförbundet. Kursen erbjuds idag av flera rehabmottagningar i landet. Smärtskolan är ett handlingsorienterat program som utgår ifrån ett biopsykosocialt perspektiv och innefattar tre faser (9):
Fas 1 innehåller fyra tillfällen med fokus på att öka kunskap om smärta och färdigheter såsom ökad medvetenhet, kontroll och tilltro till sin förmåga för att kunna utveckla en hälsofrämjande livsstil. Fas 2 är inriktat på att öka fysisk aktivitet och träning anpassat efter individen antingen genom gruppträning, individuellt med fysioterapeut eller hemövningar. Fas 3 innebär 10 v utanför vården med Fysisk aktivitet på Recept (FaR) (9).

Studier har visat att träning kombinerat med utbildning kan minska symtomens svårighetsgrad, minska oro, öka tilltro till förmåga samt leda till förbättrad allmän hälsa och fysisk funktion (10,11,12) . Eftersom smärtskolan inte utvärderats i sin helhet på gruppnivå vill vi med den här intervjustudien undersöka patienternas erfarenheter av deltagandet i smärtskolan.
Syftet med den här intervjustudien är att undersöka erfarenheter av deltagande i smärtskolan Kunskap för livet hos patienter med långvarig generaliserad smärta, med avseende på medvetenhet om smärta, livsstil och hälsa. 15-20 patienter kommer att intervjuas genom semistrukturerade intervjuer och data kommer att analyseras genom latent och manifest innehållsanalys. Datainsamlingen beräknas vara avslutad 2015-12-31.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Pain, Intractable
Persistent pain that is refractory to some or all forms of treatment.
Patient Education as Topic
The teaching or training of patients concerning their own health needs.
Self Efficacy
Cognitive mechanism based on expectations or beliefs about one's ability to perform actions necessary to produce a given effect. It is also a theoretical component of behavior change in various therapeutic treatments. (APA, Thesaurus of Psychological Index Terms, 1994)
Physical Education and Training
Instructional programs in the care and development of the body, often in schools. The concept does not include prescribed exercises, which is EXERCISE THERAPY.
Interview
Work consisting of a conversation with an individual regarding his or her background and other personal and professional details, opinions on specific subjects posed by the interviewer, etc.

Projektets delaktighet i utbildning

checked D-uppsats / Magisterexamen


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R2 - Närhälsan Uddevalla rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Närhälsan Uddevalla Rehabmottagning

Tutor

Kaisa Mannerkorpi
Leg fysioterapeut/sjukgymnast, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Område 4
Anna Bergenheim
Leg. Sjukgymnast, FoU-strateg, Närhälsan Uddevalla rehabmottagning, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal, Sektionen för hälsa och rehabilitering

Finansiering

Grants

Reumatikerförbundet
85 900 SEK (applied sum: 85 900 SEK)
Kaisa Mannerkorpi, Anna Ericsson

2014, -Assistent som skriver ut intervjumaterial: 15 intervjuer, totalt 60 h =12900 kr (Timlön 215 kr inkl avgifter, 60 x 215 = 12900 kr) -Författande av vetenskaplig artikel: Tidsåtgång: 100 % i 2 månader = 72000 kr (Månadslön Clara Goksör inkl avgifter = 36000 kr ) -Resor Göteborg – Uddevalla ToR: 5 st à 200 kr = 1000 kr Totalt äskade medel från Reumatikerförbundet:85900 kr

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Bakgrundsbeskrivning

månader (1,2). Långvarig smärta benämns generaliserad när smärtan upplevs på höger och vänster kroppshalva, nedan och ovan midjan samt axialt (3). Enligt European Pain Federation's (EFIC) deklaration är smärta ett allvarligt hälsoproblem i Europa (4,5) och förekomsten i Sverige ökar från 30%-50% vid ålder 25-39 år till upp till 50-70% vid ålder 60-74 år (6). Långvarig smärta har en negativ påverkan på livskvalitet, aktiviteter, fysisk funktion och allmän hälsa (7).
Många patienter får inte rätt behandling och blir passiva, har en låg aktivitetsnivå och låg arbetsförmåga (7). Det finns också en association mellan smärta och depression, ångest, isolation, hjälplöshet, sjukfrånvaro. Detta kan kopplas till en negativ ekonomisk inverkan på samhället, vården och individen (7,8).

Smärtskolan Kunskap för livet utvecklades för några år sedan i samarbete med Närhälsan i Västra Götalands län och Reumatikerförbundet. Kursen erbjuds idag av flera rehabmottagningar i landet. Smärtskolan är ett handlingsorienterat program som utgår ifrån ett biopsykosocialt perspektiv och innefattar tre faser (9):
Fas 1 innehåller fyra tillfällen med fokus på att öka kunskap om smärta och färdigheter såsom ökad medvetenhet, kontroll och tilltro till sin förmåga för att kunna utveckla en hälsofrämjande livsstil. Fas 2 är inriktat på att öka fysisk aktivitet och träning anpassat efter individen antingen genom gruppträning, individuellt med fysioterapeut eller hemövningar. Fas 3 innebär 10 v utanför vården med Fysisk aktivitet på Recept (FaR) (9).

Studier har visat att träning kombinerat med utbildning kan minska symtomens svårighetsgrad, minska oro, öka tilltro till förmåga samt leda till förbättrad allmän hälsa och fysisk funktion (10,11,12) . Eftersom smärtskolan inte utvärderats i sin helhet på gruppnivå vill vi med den här intervjustudien undersöka patienternas erfarenheter av deltagandet i smärtskolan.

Syfte

Syftet med studien är att undersöka erfarenheter av deltagande i smärtskolan Kunskap för livet hos patienter med långvarig generaliserad smärta, med avseende på medvetenhet om smärta, livsstil och hälsa.

Frågeställning / Hypoteser

- Hur upplever deltagarna smärtskolan Kunskap för livet?
- Har deltagarna gjort någon förändring i sitt förhållande till smärta efter deltagande i smärtskolan?
- Har deltagarna gjort någon förändringar av livsstilen?
- Har deltagarna gjort någon förändring av sitt förhållande till hälsa?
- Vad betyder smärta och hälsa som begrepp för deltagarna?

Metod: Urval

15-20 deltagare kommer att rekryteras vid Närhälsan Rehabmottagning Rosenhäll eller Närhälsan Rehabmottagning Herrestad i Uddevalla. Patienter som deltagit i fas 1 av smärtskolan Kunskap för livet från februari till maj 2015 och uppfyller inklusions- och exklusionskriterierna kommer att tillfrågas om deltagande i studien.
Inklusionskriterier: Män och kvinnor mellan 18-70 år med långvarig generaliserad smärta enligt ACR kriterier (3) som deltagit i smärtskolan Kunskap för livet under våren 2015.
Exklusionskriterier: Språkbegränsningar, psykisk sjukdom eller annan allvarlig sjukdom såsom cancer.
Deltagare i studien kommer att att få muntlig och skriftlig information om studien och kommer att ge skriftligt informerat samtycke

Metod: Datainsamling

Semistrukturerade intervjuer kommer att genomföras enligt bifogad intervjuguide (bilaga 5). Intervjuerna kommer att spelas in och de inspelade filerna kommer att sparas på en skyddad server. De utskrivna intervjuerna kommer att förvaras i ett låst arkiv i 15 år.
Intervjun utförs av två sjukgymnaster vid två enheter i slutet av Fas 2, 10 veckor efter fas 1 av smärtskolan Kunskap för livet och beräknas ta 1,5 timme under ett avtalat besök.
De sjukgymnaster som utför intervjuerna har inte varit kursledare för forskningspersonerna i smärtskolan och har heller inte ansvar för övrig rehabilitering för de forskningspersoner som de intervjuar.

Metod: Databearbetning

ANALYS
Insamlad data kommer att transkriberas och därefter analyseras enligt manifest och latent innehållsanalys vilket innebär att meningsbärande enheter identifieras, kodas och därefter kategoriseras i teman.


Kunskap för livet - en rehabiliteringsplan för patienter med långvarig generaliserad smärta, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/164671