Övergången till moderskapet- som det upplevs av förstagångsmödrar
Project number : 165811
Created by: Helena Lorén, 2015-01-02
Last revised by: Helena Lorén, 2019-06-11
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2011-03-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-06-11
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

The transition to motherhood- as it is experienced by first-time mothers

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Forskning har visat att relationen mellan barn och föräldrar är den gemensamma risk eller skyddsfaktor som har störst betydelse för ett barns välmående och utveckling. Relationen till barnet byggs upp redan från födelsen och det är viktigt att känna sig trygg och utveckla ett positivt socialt samspel. Övergången till moderskapet är en livsavgörande händelse som resulterar i ökad sårbarhet Stressorer som förändringar av identiteten och brist på stöd har identifierats i tidigare forskning som faktorer som kan förändra utfallet av hur den individuella anpassningen och känslan av tillfredställelse i moderskapet utvecklas.Transitionsteorin beskriver egenskaperna vid livsövergångar och kan ge en ram för att få en bättre förståelse.

Syfte: Syftet med studien är att belysa förstföderskors upplevelser av övergången till moderskapet och identifiera personliga och miljömässiga villkor som underlättar eller hindrar en process mot att nå en hälsosam övergång.

Metod: En fenomenologisk hermeneutisk metod användes för att undersöka livsvärlden. Tio förstföderskor valdes strategiskt ut, semi strukturerade djupintervjuer genomfördes sedan och analyserades enligt metoden. Genom fokus på berättande i en kvalitativ studie kan rika uppgifter tas fram för att öka kunskapen inom den förebyggande hälsovården om övergången till moderskapet och därmed möjligöra för att den bättre skall kunna matchas till individuella behov.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Relationen mellan barn och föräldrar är den gemensamma risk eller skyddsfaktor som har störst betydelse för ett barns välmående och utveckling. Redan från födelsen byggs relationen till barnet upp och det är viktigt att båda parter är trygga och utvecklar ett positivt socialt samspel. Övergången till moderskapet är en livsavgörande händelse som resulterar i ökad sårbarhet och stressorer som förändringar av identiteten och brist på stöd är faktorer som kan påverka utfallet av hur den individuella anpassningen och känslan av tillfredställelse i moderskapet utvecklas. Transitionsteorin beskriver egenskaperna vid livsövergångar och kan ge en ram för att få en bättre förståelse. Syftet med denna kvalitativa studie är att belysa förstagångsmödrars upplevelse av övergången till moderskapet. En pilotstudie är gjord för att pröva metoden inför denna fullskaliga studie där tre förstföderskor fick berätta om sina upplevelser genom djupintervjuer. Ett strategiskt urval av ytterligare fem till sju förstagångsmödrar kommer att ske. En fenomenologisk hermeneutisk metod används för att undersöka livsvärlden och därmed få svar på syftet.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Mother-Child Relations
Interaction between the mother and the child.
Interview
Work consisting of a conversation with an individual regarding his or her background and other personal and professional details, opinions on specific subjects posed by the interviewer, etc.
Qualitative Research
Research that derives data from observation, interviews, or verbal interactions and focuses on the meanings and interpretations of the participants (From Holloway and Wheeler, "Ethical issues in qualitative nursing research," Nursing Ethics, 1995 Sep; 2(3): 223-232).

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Registrering i andra projektdatabaser

Göteborgs universitet- GUEPA STUDENTUPPSATSER
http://hdl.handle.net/2077/34323

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Dalsjöfors vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Boda vårdcentral (Borås) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Masthugget vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Heimdal vårdcentral (Borås) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Gun Rembeck
FoU-strateg, leg barnmorska, Borås ungdomsmottagning, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Finansiering

Grants

FOU -rådet i Södra Älvsborg (VGFOUSA-484871)
69 000 SEK (applied sum: 109 820 SEK)
Helena Lorén

2014, Projectledare 34500 SEK (lön)x 1,5/160 = 323 SEK/tim inklusive sociala avgifter och semestertillägg. 323 SEK/per tim x 340: 106820 SEK. Utrustning / Inspelnings material: 2000 SEK. Resekostnader 18 SEK/per mil: 1000 SEK.


Övergången till moderskapet- som det upplevs av förstagångsmödrar, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/165811