Hjärtmarkörer vid graviditet; hos friska kvinnor och hos kvinnor
med medfött hjärtfel

Project number : 166641
Created by: Eva Furenäs, 2015-01-14
Last revised by: Eva Furenäs, 2019-04-14
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Heart dysfunction biomarkers in pregnancy: in healthy women and in women with congenital heart defect

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Patienter med medfödda hjärtfel överlever i allt högre grad och når vuxen ålder. De följs upp på GUCH-mottagningar (Grown Up Congenital Heart Disease = vuxna med medfödda hjärtfel). För kvinnliga GUCH-patienter är frågor om framtida graviditeter av stor vikt. Kunskaperna kring den här patientkategorin är mycket begränsade. Även för friska gravida kvinnor finns kunskapsluckor, till exempel saknas normalvärden för gravida kvinnor beträffande hjärtmarkörer. GUCH-mottagningen på SU/Östra har drygt 2800 registrerade patienter, varav 30-40 st. per år genomgår graviditet. Det finns ett nära samarbete mellan GUCH, förlossningsvården och anestesi runt dessa patienter.
Vi kommer i studien att undersöka friska gravida kvinnor för att få normalvärden beträffande hjärtmarkörer. Samtidigt kommer de gravida GUCH-patienterna att undersökas på motsvarande sätt och utfallet av deras graviditeter beträffande komplikationer kommer att relateras till den friska populationen. Vi kommer att vid upprepade tillfällen ta blodprover avseende NT-proBNP (N-terminal pro Brain Natriuretic Peptide) som är en markör för hjärtsvikt samt högsensitivt TNT (Troponin T) som är en markör för hjärtmuskelskada. Vi kommer också att vid ett tillfälle göra hjärtultraljud på samtliga deltagare i vecka 20-25 samt ta blodtryck och EKG, vilket upprepas 6 mån efter graviditeten för jämförelse.
Studien kommer att ge svar på hur dessa variabler ser ut i samband med graviditet hos friska personer. Det kommer att ligga till grund för förbättrad diagnostik då en gravid kvinna söker vård pga. hjärt-lungsymtom.
Studien kommer också att ge svar på hur dessa variabler ser ut hos gravida kvinnor med medfödda hjärtfel, vilket sedan kan relateras till eventuella komplikationer. Då det finns många olika hjärtfel inom GUCH kan omhändertagandet och riskbedömningen vid graviditet, utifrån patientens hjärtdiagnos, förbättras.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund och syfte: Ökande antal kvinnor med medfödda hjärtfel överlever och blir gravida. Vid vissa hjärtfel finns risk för hjärtsvikt. Graviditet i sig kan utlösa hjärtsvikt, t ex vid preeclampsi. Det saknas referensvärden för friska gravida kvinnor avseende hjärtmarkörerna NT-proBNP och Troponin T. Man kan teoretiskt tänka sig att dessa värden blir påverkade av den ökade cirkulerande blodvolymen, takycardin och den lägre hematokriten vid graviditet. Vi avser därför att skapa referensvärden för dessa hjärtmarkörer genom att undersöka friska gravida kvinnor. Dessa referensvärden ligger sedan till grund för bedömning av samma hjärtmarkörer hos kvinnor med medfött hjärtfel som blir gravida.
Metod: Rekrytering av friska gravida kvinnor via 4 mödravårdcentraler i olika socioekonomiska delar av Göteborg. Blodprov tas v 10-12, v 20-25, dag efter förlossning samt 6 månader postpartum. Analys via SU Klin kem lab av Hb, krea, hematokrit, NT-proBNP och Troponin T samt urinsticka. Hjärtultraljud görs av kardiolog v 20-25 samt EKG för att verifiera att de är hjärtfriska. 6 månader postpartum upprepas hjärtultraljud hos försökspersonerna, för jämförelse av mått. Initialt planerades 100 friska försökspersoner men då vi räknar med bortfall på vissa provtagningar kommer 200 att rekryteras. Rekrytering av gravida kvinnor med medfött hjärtfel sker via GUCH-centrum Göteborg med samma provtagning som ovan och ett hjärtultraljud av patientens ordinarie kardiolog, där förändringar jämfört med tidigare noteras.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Fokusgrupper (Focus Groups)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)
checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Heart Defects, Congenital
Developmental abnormalities involving structures of the heart. These defects are present at birth but may be discovered later in life.
Heart Diseases
Pathological conditions involving the HEART including its structural and functional abnormalities.
Arrhythmias, Cardiac
Any disturbances of the normal rhythmic beating of the heart or MYOCARDIAL CONTRACTION. Cardiac arrhythmias can be classified by the abnormalities in HEART RATE, disorders of electrical impulse generation, or impulse conduction.
Cardiomegaly
Enlargement of the HEART, usually indicated by a cardiothoracic ratio above 0.50. Heart enlargement may involve the right, the left, or both HEART VENTRICLES or HEART ATRIA. Cardiomegaly is a nonspecific symptom seen in patients with chronic systolic heart failure (HEART FAILURE) or several forms of CARDIOMYOPATHIES.
Cardiomyopathies
A group of diseases in which the dominant feature is the involvement of the CARDIAC MUSCLE itself. Cardiomyopathies are classified according to their predominant pathophysiological features (DILATED CARDIOMYOPATHY; HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY; RESTRICTIVE CARDIOMYOPATHY) or their etiological/pathological factors (CARDIOMYOPATHY, ALCOHOLIC; ENDOCARDIAL FIBROELASTOSIS).
Heart Failure
A heterogeneous condition in which the heart is unable to pump out sufficient blood to meet the metabolic need of the body. Heart failure can be caused by structural defects, functional abnormalities (VENTRICULAR DYSFUNCTION), or a sudden overload beyond its capacity. Chronic heart failure is more common than acute heart failure which results from sudden insult to cardiac function, such as MYOCARDIAL INFARCTION.
Ventricular Dysfunction
A condition in which HEART VENTRICLES exhibit impaired function.
Ventricular Outflow Obstruction
Occlusion of the outflow tract in either the LEFT VENTRICLE or the RIGHT VENTRICLE of the heart. This may result from CONGENITAL HEART DEFECTS, predisposing heart diseases, complications of surgery, or HEART NEOPLASMS.
Pregnancy Complications, Cardiovascular
The co-occurrence of pregnancy and a cardiovascular disease. The disease may precede or follow FERTILIZATION and it may or may not have a deleterious effect on the pregnant woman or FETUS.
Aortic Diseases
Pathological processes involving any part of the AORTA.
Hypertension
Persistently high systemic arterial BLOOD PRESSURE. Based on multiple readings (BLOOD PRESSURE DETERMINATION), hypertension is currently defined as when SYSTOLIC PRESSURE is consistently greater than 140 mm Hg or when DIASTOLIC PRESSURE is consistently 90 mm Hg or more.
Hypertension, Pregnancy-Induced
A condition in pregnant women with elevated systolic (>140 mm Hg) and diastolic (>90 mm Hg) blood pressure on at least two occasions 6 h apart. HYPERTENSION complicates 8-10% of all pregnancies, generally after 20 weeks of gestation. Gestational hypertension can be divided into several broad categories according to the complexity and associated symptoms, such as EDEMA; PROTEINURIA; SEIZURES; abnormalities in BLOOD COAGULATION and liver functions.
Myocardial Ischemia
A disorder of cardiac function caused by insufficient blood flow to the muscle tissue of the heart. The decreased blood flow may be due to narrowing of the coronary arteries (CORONARY ARTERY DISEASE), to obstruction by a thrombus (CORONARY THROMBOSIS), or less commonly, to diffuse narrowing of arterioles and other small vessels within the heart. Severe interruption of the blood supply to the myocardial tissue may result in necrosis of cardiac muscle (MYOCARDIAL INFARCTION).
Coronary Disease
An imbalance between myocardial functional requirements and the capacity of the CORONARY VESSELS to supply sufficient blood flow. It is a form of MYOCARDIAL ISCHEMIA (insufficient blood supply to the heart muscle) caused by a decreased capacity of the coronary vessels.
Acute Coronary Syndrome
An episode of MYOCARDIAL ISCHEMIA that generally lasts longer than a transient anginal episode but that does not usually result in MYOCARDIAL INFARCTION.
Myocardial Infarction
NECROSIS of the MYOCARDIUM caused by an obstruction of the blood supply to the heart (CORONARY CIRCULATION).
Female Urogenital Diseases and Pregnancy Complications
Pathological processes of the female URINARY TRACT, the reproductive system (GENITALIA, FEMALE), and disorders related to PREGNANCY.
Pregnancy Complications
Conditions or pathological processes associated with pregnancy. They can occur during or after pregnancy, and range from minor discomforts to serious diseases that require medical interventions. They include diseases in pregnant females, and pregnancies in females with diseases.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 2 - Medicin, Geriatrik och Akutmottagning Östra workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
GUCH-centrum
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 1 - Kvinnosjukvård workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M2 - Närhälsan Mölndal barnmorskemottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Ulla-Britt Wennerholm
Universitetssjukhusöverläkare, Kvinnosjukvård, Institutionen för kliniska vetenskaper
Peter Eriksson
universitetssjukhus överläkare, Medicin, Geriatrik och Akutmottagning Östra

Tutor

Mikael Dellborg
professor, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Medicin, Geriatrik och Akutmottagning Östra

Finansiering

Grants

ALF-LUA (ALF GBG 435211)
450 000 SEK (applied sum: 2 190 000 SEK)
Mikael Dellborg

2014, Forskning på Vuxna med medfödda hjärtfel, GUCH.

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt

  1. Furenäs EF, Eriksson PE, Wennerholm U-BW, Dellborg HD, Hultsberg Olsson GHO, Jinesjö MJ, Dellborg MD.
    München: ESC; 2018.

Detaljerad projektbeskrivning

Frågeställning / Hypoteser

Vetenskaplig frågeställning:
Hypotes 1: Friska gravida kvinnor har förhöjda hjärtmarkörer jämfört med laboratoriets referenspopulation.
Hypotes 2: Gravida kvinnor med medfött hjärtfel har förhöjda hjärtmarkörer jämfört med gravida friska kvinnor.
Hypotes 3: Hjärtmarkörerna är förhöjda hos de kvinnor med medfött hjärtfel som får komplikationer under graviditeten jämfört med de som inte får komplikationer.

Hjärtmarkörer vid graviditet; hos friska kvinnor och hos kvinnor
med medfött hjärtfel, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/166641