Finns det någon skillnad i kvalitetsindikatorerna hos hypertoniker som uppfyller målblodtrycket jämfört de som inte uppfyller målblodtrycket? En retrospektiv observationsstudie av ett primärvårdsmaterial
Project number : 168161
Created by: Christian Werner, 2015-02-03
Last revised by: Christian Werner, 2015-11-18
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2016-02-29
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Högt blodtryck ökar risken att drabbas av hjärtkärlsjukdom och är den enskilt viktigaste riskfaktorn till för tidig död i världen. Högt blodtryck är vanligt och behandlingsbart. Behandlingen minskar risken för komplikationer hos de allra flesta. Riskfaktorer är blodtrycksnivå, ålder, rökning, förhöjda blodfetter, ärftlighet för tidig hjärtkärlsjukdom och bukfetma. Livsstilsförändringar är basen vid behandling av högt blodtryck och kan minska risken för hjärtkärlsjukdom och behovet av läkemedelsbehandling.
Inom Västra Götalandsregionens Primärvård utgår målrelaterad ersättning för ett antal kvalitetsindikatorer. För högt blodtryck överensstämmer de till största del med riskfaktorerna vid högt blodtryck.
De flesta vårdcentralspatienter med högt blodtryck når inte målblodtrycket. Kan det vara så att dessa patienter har flera andra riskfaktorer?

Syfte
Syftet med studien är att undersöka vårdcentralspatienter med högt blodtryck avseende målblodtryck och kvalitetsindikatorer.

Frågeställningar
1. Hur stor andel av vårdcentralspatienter med högt blodtryck uppfyller målblodtrycket?
2. Hur många läkemedel krävs för att uppfylla målblodtrycket?
3. Finns det någon skillnad hos vårdcentralspatienter med högt blodtryck som uppfyller målblodtrycket jämfört de som inte uppfyller målblodtrycket avseende kvalitetsindikatorerna och antal läkemedel?
4. Undersöka eventuella samband mellan kvalitetsindikatorerna och antal läkemedel.

Metod
Studien är en tillbakablickande observationsstudie.

Urval
Vårdcentralspatienter med högt blodtryck med målblodtryck <140/90 mmHg under en period om två år kommer att inkluderas. Signifikansnivån sätts till 5 % och styrkan sätts till 80 %. Det antas att minsta intressanta skillnad av blodtrycket är 5 mmHg och att standardavvikelsen för blodtrycket är 20 mmHg. Stickprovsstorleken beräknas till knappt 400 i respektive grupp.

Datainsamling
Variablerna som hämtas från patientjournaler är ålder, kön, rökning, längd och vikt för att kunna bestämma BMI, systoliskt och diastoliskt blodtryck, blodfetter, midjeomfång samt antal läkemedel.

Databearbetning
Analys av data med statistikprogram. Beskrivande och analytisk statistik av variablerna. Målvariabel är systoliskt och diastoliskt blodtryck. Förklarande faktorer är ålder, kön, rökning, BMI (längd och vikt), blodfetter, midjeomfång samt antal läkemedel.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Hypertoni ökar risken att drabbas av hjärtkärlsjukdom och är den enskilt viktigaste riskfaktorn till för tidig död i världen. Hypertoni är vanligt och behandlingsbart. Behandlingen minskar risken för komplikationer hos de allra flesta. Riskfaktorer är blodtrycksnivå, ålder, rökning, förhöjda lipider, ärftlighet för tidig hjärtkärlsjukdom och bukfetma. Livsstilsförändringar är basen vid behandling av hypertoni och kan minska risken för hjärtkärlsjukdom och behovet av läkemedelsbehandling.
Inom Västra Götalandsregionens Primärvård utgår målrelaterad ersättning för ett antal kvalitetsindikatorer. För hypertoni överensstämmer de till största del med riskfaktorerna vid hypertoni.
Majoriteten av vårdcentralspatienter med hypertoni når inte målblodtrycket. Kan det vara så att dessa patienter har flera andra riskfaktorer?

Syfte
Syftet med studien är att undersöka vårdcentralspatienter med hypertoni avseende målblodtryck och kvalitetsindikatorer.

Frågeställningar
1. Hur stor andel av vårdcentralspatienter med hypertoni uppfyller målblodtrycket?
2. Hur många läkemedel krävs för att uppfylla målblodtrycket?
3. Finns det någon skillnad hos vårdcentralspatienter med hypertoni som uppfyller målblodtrycket jämfört de som inte uppfyller målblodtrycket avseende kvalitetsindikatorerna och antal läkemedel?
4. Undersöka eventuella samband mellan kvalitetsindikatorerna och antal läkemedel.

Metod
Studien är en retrospektiv observationsstudie.

Urval
Vårdcentralspatienter med hypertoni med målblodtryck <140/90 mmHg under en period om två år kommer att inkluderas. Signifikansnivån sätts till 5 % och styrkan sätts till 80 %. Det antas att minsta intressanta skillnad av blodtrycket är 5 mmHg och att standardavvikelsen för blodtrycket är 20 mmHg. Stickprovsstorleken beräknas till knappt 400 i respektive grupp.

Datainsamling
Variablerna som hämtas från patientjournaler är ålder, kön, rökning, längd och vikt för att kunna bestämma BMI, systoliskt och diastoliskt blodtryck, lipider, midjeomfång samt antal läkemedel.

Databearbetning
Analys av data med statistikprogram. Beskrivande och analytisk statistik av variablerna. Beroende variabel (målvariabel) är systoliskt och diastoliskt blodtryck. Oberoende variabler (förklarande faktorer) är ålder, kön, rökning, BMI (längd och vikt), lipider, midjeomfång samt antal läkemedel.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Blood Pressure
PRESSURE of the BLOOD on the ARTERIES and other BLOOD VESSELS.
Hypertension
Persistently high systemic arterial BLOOD PRESSURE. Based on multiple readings (BLOOD PRESSURE DETERMINATION), hypertension is currently defined as when SYSTOLIC PRESSURE is consistently greater than 140 mm Hg or when DIASTOLIC PRESSURE is consistently 90 mm Hg or more.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Risk Factors
An aspect of personal behavior or lifestyle, environmental exposure, or inborn or inherited characteristic, which, on the basis of epidemiologic evidence, is known to be associated with a health-related condition considered important to prevent.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Floda vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Else Hellebö Johanson
Leg. dietist, Klinisk näringsfysiolog, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Dietistenhet

Finns det någon skillnad i kvalitetsindikatorerna hos hypertoniker som uppfyller målblodtrycket jämfört de som inte uppfyller målblodtrycket? En retrospektiv observationsstudie av ett primärvårdsmaterial, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/168161